रजे! नोँ थांनानै था 0.2, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

राहा गोमानाय गिलिर
गोसोजोँ अरना बुङो-

"निजोरा बिनानाव! आं
दुखुखौ नोँनो होनो
साना।

नोँ नोँङैनो थानाया
मोजां।

नोँ आंखौ बिदा
सान्नानैनो ला।"

"अरन आदा! बे माब्रै
जानो?

आंदि नोँखौ मोजां मोनो,
नोँखौ हास्थायो आं।

नाथाय नोँ बिदिब्ला
बिनानावसो सानो? नोँखि
आंनि असे बिदा?

बे माबोरै जानो हागौ?
नोँजोँनो संसार जागोन
आं, रजे! नोँनि थाखायल'
आं।

आं थैगोन, आं थैगोन।

आदा! आं नोँखौ मोनाब्ला
थैगोन!"

मोदैजोँ सिग्लाबनाय
मेगनखौ फालि खोबथेनानै
रोनाव रोनाव गाबो
निजोराया।

माजोँ बुरखायनो? माबोरै
रावजोँ बुजायनो? राहा
गोमाबाय अरना।

बियो सानो रोनाव रोनाव
सैमा सियालनिबादि
निजोरानि खुगाखौ
माथुनो।

बियो आरो गिनायबो
मोनबाय।

जेरैबो राहा गोथे
जानानै बियो बुंबाय-

"निजोरा! नोँ दागाब
सोरबा खोनाब्ला मा
जानांगौ?

आं मासे सिखिरि
फाग्लासो बिनानाव!

बारसे बिबारजोँ
थगायजानाय आनि थानि।

नोँ आंखौ जिउनि दासान,
नोँ गोथार निजोरा,
नोँनि थाखाय आं जानो
हाया।"

गाबनायखौ दोनथ'ना अरननि
बाथ्राखौ
खोनासंदोँमोन
निजोराया।

खोनाना बियो आरोबाव
हब्रा सिनबावबाय।

बियो बुंबाय-

"आं थैगोन! नोँजोँ
मुगैजाबायब्ला नोँनि
मेगननिफ्राय आं गोमोर
लांगोन" होन्नानै बियो
टेबिलनि कलमखौ
हानहरबाय।

कलम खर'खौ बखनाय लोगो
लोगो आखायाव हमथा हरबाय
अरना।

आरो गावनि बिखायाव
बोजबना लाबाय
निजोराखौ।

निजोराया गाबनायखौ
बन्द खालामाखै,
गाबगासिनो गाबदोँ
बियो।

अरननि बिखायाव दुंबुर
एब्रेनानै हां थोनो
थोनो बियो सुरोखो
सुरोखो गाबो।

दान्दिसे बिखायाव
बोजबना अरना गावनि
बिखाखौ लांदां खालामो
आरो निजोरानि जिरि जिरि
बोहैनाय मेगननि मोदैखौ
हुगारना होयो।

अनथाव बाथाव गल' नायो
निजोराया अरननि
मोखांआव।

गुरै गाबब्रु गारांजोँ
निजोराखौ अरना बुङो-

"मोजां मोनो! आंबो नोँखौ
मोजां मोनो निजोरा।

बे मोजां मोन्नाया
थगायनाय नङा, आं नोँखौ
थगाया निजोरा!"

हमथा हायै खुसिजोँ
निजोरानि मोखांआ
जोँखाङो बियो गुदुं
गोसोजोँ अरननि
फाफ्लियाव
बाददिंग्लायो आरो
बुङो-

"नोँ आंनि रजे! नोँ आंनि
थाखायनो आरो नोँनि
थाखायनो अरायबो।

आदा नोँ थांनानै था
आंनि थाखायनो!"

अरनखौ खुदुमो निजोरा
गोथार मोजां
मोन्नायजोँ आरो फिन
अरनाबो खुदुमो।

निजोराया सोङो-

"नोँ आंखौ माबादि मोजां
मोनो? बेसे गोथौ
गोरबोजोँ? आरो
माब्लासिम मोजां
मोननो?"

बेयो सोँथावथारै
बाथ्रा होनना अरना
सान्दोँ।

थेवबो खुसियैनो बियो
फिन होदोँ-

"आं जेसेबां समसिम
थांनानै थायो, बैसमसिम
आं नोँखौ मोजां
मोनगोन।

निनाखौ आं जेसेबां
मोजां मोनदोँ, नोँखौबो
आं बेबादिनो मोजां
मोनगोन।"

"आदा! निनाखौ मोजां
मोन्नायनिफ्राय आंखौ
बांसिन मोजां मोननो
हाया नामा नोँ?"

"बेखौ नोँसो सानना
लानांगोन निजोरा।

गोथार गोरबो आरो
फोथायनायजोँ नोँ सानना
लानांगोन- निनानि अरना
आंखौ बांसिन मोजां
मोनबाय होननानै।"

"नोँ आंखौ दा थगाय आदा!
आं फोथायबाय नोँनो आंनि
थैनाय आरो थांनानै
थानाय।"

"निजोरा बिनानाव! नोँ
थांदो नङाब्ला जोँखौ
माहाजोना नुफैसिगोन।

माहाजोना नुफैब्ला जोँ
खैफोदाव गोग्लैगोन।

मानोना बिसोर
नंखायखौनो सन्देहजोँ
एरना एबसुनो खिन्थाहरो
आरो सम जास्लाबै
बेबादिनो बुजासे
बुजाना जुलि जानांगौ
जायो।

दिनै माहाजोना नामघराव
थांदोँ, सफैनोबो हासिगौ
बिसोर।

निजोरा! नोँ थाबैनो
थांदो सना!"

"औ आं थांगोन आदा!

नाथाय आंखौ दाबाव!"
होननानै खेबसे अरननि
खावलायाव दुंबुर
खुदुमनायसै निजोराया।

बियो लासै लासै
ओँखारलांनायसै।

गेडसिम अरनाबो
थांफादोँ बियो एसे
गिनाय गिनाय मोनदोँ।

"गाबोन सानैजोँ कलेजाव
लोगो मोनगोन आदा"
होननानै लामाजोँ लासै
लासै उनथिँ नायहरफा
नायहरफा थांबाय
निजोराया।

अरनाबो गल' नायहरबाय
थाबाय।
Posted: 2016-02-05 11:23:16 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet