रजे! नोँ थांनानै था 0.3, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

थांनाय हराव बेलासियाव
जालांनाय गासैबो
फावथिना गाबलायनाय
मिनिलायनाय गासैखौबो
जाथायखौनो फारि फारि
खिन्था जोबदोँ अरना
रनजयनो।

जानो हागौ बियो बेफोरखौ
मोजाङै साजायना
सल'फोरसो लिरबाय बियो।

अरननि असे लोगो
होनोब्ला रनजयआनोल'।

रनजयखौ जोबोद फोथायो
अरना आरो रनजयआबो अरनखौ
जोबोद फोथायो।

गामि दरसेनिनो जोबोद
लोगो बिसोर उन्दै
समनिफ्रायनो।

फुंनि 10 रिँगासोआव
बिसोर सानैजोँ कलेजाव
लोगो हमलायदोँ।

मैयानि बाथ्राखौनो
सानैजोँ सावरायलायदोँ
बिसोर बिफां सायायावनो
आथिँ हेबलायनानै गोजोन
मिनिसुलु जिरायनानै।

बेखौनो सल'बादि
खेबसेबाव फोर फोर
खिन्थाबावदोँ अरना।

निना थैनायनि उनाव अरना
एसे खोमसि खोमसि मोखां
आरो गिलिर गोसो लानानै
थाग्रा जाबायमोन।

गावनि असे लोगो
रनजयजोँबो दिनैनिबादि
खुला खुलि रायज्लायैया
गोबाव जालांबायमोन।

बियो दिनै बै समनि
अदेबानि निना थैनायनि
सिगांनि बादि जाफिननो
हमदोँ।

बेयो मोजांनि बाथ्रा
होननानैनो रनजयआ गोसो
सिङाव खुसियै साननानै
लादोँ।

गुबुन गुबुन गासै
लोगोफोरनि मोखांआवनो
जोबोद खुसिखौ लुबैयो
बियो।

गावनो नाथाय मानसिया
जोबोद दुखुथिया थेवबो
लोगोनि सिगाङाव गावनि
दुखुखौ माब्लाबाबो
दिन्थिया बियो।

खोलो खोलो सुदेम बार
बारफैदोँ, बिफांनि
दालाइ बिलाइ सोमाव
सोमाव बारा आरोबाव सानै
लोगोफोरनि गोरबो
सोलेराव लासै लासै
बिलिरफैदोँ।

बिसोर सानैनि खुसियाव
आरोबाव बेसेबा गोजोनखौ
लुफावना होफैदोँ।

अरन आरो रनजयजोँ मिनि
खुसि निजोराखौ रायखां
रायखां बाथ्रा
सावरायबाय थानाय
समावनो निजोराया दखना
जोकथोँ जोकथोँ फैदोँ।

बियो दिनै अरननि
नोजोराव बांसिन
देलायनाय बादियानो,
मैयानिफ्राय बियो दिनै
बांसिन समायनासिन
नुदोँ।

निजोरा मिनिसुलु
मिनिसुलु बेसेबा
खुसिजोँ लासै लासै
खाथिसिम आवगायबोदोँ।

निजोराखौ गावनि
मेगनजोँ नुहरग्रोना
रनजयआ अरनखौ जंखायनाय
रावजोँ बुङो-

"निनाया आखाय
सोमावलांनायनि उनाव
हनैलै निजोरा
बोहैबोफिनबाय।"

अरना मिनिसुलु
मिनिदोँमोन।

निजोराया लासैनो
बिसोरनि खाथियाव
जिरायफैयो।

"रायज्लायदो सानैजोँ"
होनना रनजयआ एरायनो
सान्दोँ नाथाय गोसोनि
खोथा गोसोआव थाबाय।

बियो दलरैनो जिरायना
थाबाय आरो खना खना
मोब्लिबफा निजोराखौ
नायबाय।

निजोराया बुङो-

"क्लास गैथ'वाना
सानैनाबो?"

"जानोसै आंना, नोँसोर
रायज्लायदो होनना ब्लद
थाङो रुम फारसे रनजयआ।"

अरन आरो निजोरा सानैजोँ
नायहरो दान्दिसे।

मोखां मोखां जालायदोँ
बिसोर जरासेया।

बबेनिफ्राय मा आयदाखौ
लानानै बाथ्राखौ
जुरिनो साननानै सानैबो
सिरि थालायदोँ खेबफा
खेबनै मोखांजोँ मोखां
नायलायनानै।

उनाव निजोरायानो
बाथ्राखौ
हानहरजेनदोँ।

"आदा! रनजयआ जोबोद दाइलग
होयो।

मानसिया नायनायाव गबजब
सिरि सिरि थायो नाथाय
मोखांजोँ मोखां
रायज्लायनाय समाव बियो
मिनिस्लु मिनियो।

बियो मानसिखौ जोबोद
खुसि खालामनो रोँगौ।"

"नंगौ निजोरा।

मानसिया बियो गावनि
गोसोजोँ बांद्राय
माखौबा सानो नाथाय
गावनि दुखुखौ बियो
फोरमाया।

दुखुआ बेखौबो गोबां
नारसिनो जानो हागौ
नाथाय बिनि दुखुखौ जोँ
सरासनस्रायै नुनो
मोना।"

"बेबादि जानायानो मोजां
आंनिबा।

दुखुखौ दुखु होननानैनो
जाय माब्लाबाबो साना।

बिनि रायनाय आरो
दायलगखौ आं जोबोद मोजां
मोनो।"

"मिथिगौना निजोरा! बियो
दिनै आंखौ मा होनदोँ?"

"नोँ बुं; नोँ
बुंब्लासोना आं
मिथिगोन।"

"निना आखाय
सोमावलांनायनि उनावनो
फिन निजोराया
बोहैबोदोँ।"

"बेयो मुगैथाव बाथ्रा
नङा आदा।

दुखु मोननांगौ बाथ्रा
जेबो नङा बियो।

नाथाय मुगैथावब्लाबो
नुयै सैथोखौ मुगैनो
नाङा।

रनजयआ सैथोखौनो बुंदोँ
आदा!

नोँनो आंनि उन्दुनो
ओँखारनाय, नोँनो आंनि
उन्दुनो ओँखारै।

निजोरा जानानै नोँनि
गोरबोआव आं अरायसम सान
हर गोजोनै बोहैबाय
थागोन आदा!"

"निजोरा नोँ दागाब!

समा फैब्लानो आं नोँखौ
जुलि खालामगोन।

नोँ मोजाङै फराय निजोरा
आरो आंखौबो फरायनो हो।

जोँनि मोजां मोन्नाया
जेसेबां गोथार बे
गोथारा अरायबो थाथोँ।

मोजां मोन्नायखौ मोजां
मोन्नाय सान्नानैनो
जोँ गोजोनै लागोन।

जोँ बा बोसोर सिगां
माब्लाबाबो जुलि जानाय
नङा निजोरा।

बा बोसोर नोँ नेनानै
थागोन?"

"बेयो आंनिनो थांखि अरन
आदा!

बे बा बोसोराव एम, एखौ
उथ्रिहैनो हागोन।"

"बिदिब्ला बेनो समाय
निजोरा, बा बोसोरनि
सिगां जोँ जुलि जाया।"

"नाथाय नोँ आंखौ बावनो
मोना!

सम सम जोङो रायज्लायगोन
आरो बे कलेजाव जोँ लोगो
मोनलायगोन।"
Posted: 2016-02-05 12:30:22 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet