रजे! नोँ थांनानै था 0.4, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

कलेजनिफ्राय फैनानै
बिसिनायाव गोलांदोँ
अरना।

दानसे सिगां थैनानै
थांनाय निनाखौनो बियो
गोसोखांफ्रांबाय
थायो।

एखमबा निनानि
गाबज्रिनाय मेथाइ
रोजाबनाय सिमां सिमां
खोनायो बियो।

आरो एखमबा साया माया
निनानि सावगारिखौनो
मोकथां बादि नुयो।

बेसेबांबा मोजां
मोन्दोँमोन निनाखौ
अरना, बेबादि मोजां
मोनलायनाय जानो हागौ
बुहुमनि जारिमिनाव
गैया।

बिसिनायाव गोलांनानै
बायदि सिना उल्टां
फाल्टां सानदोँ बियो
थांनाय सम आरो दिनैनि
समखौ लानानै।

बेबादि समावनो सोरनिबा
मिसेस रिँखां फैयो
फनाव।

लासैनो बियो फनखौ
नायनानै नुयो-

"देग्लायबो बैसागु
फांसनखौ गोगोमै खुंनो
लानाय जादोँ।

जोँ सेंग्राफोर जयै
खेबसे सावरायनो
नागिरदोँ बेखायनो नोङो
हायोब्ला साननैसोनि
उनाव फैथार।" 

सालगुरि गामि लाइमोन
आफादनि नेहाथारि
नेरसोना।

बिनिनो मेसेस बियो।

मेसेसखौ नुनानै खुसि
जादोँमोन अरना नाथाय
नेरसोननिसिम कलिँ
खालामालाबानो बियो
रनजयनो कल खालामनायसै।

"मा खालामदोँ नोँलाइ?"

"नै ओरैनो दं, माबा
खौरां?"

"गामियाव सेंग्राफ्रा
एसे सावरायनो
लेँहरदोँ।

बैसागु फांसननि
सोमोन्दै देग्लाय
माबादि खुंनाय जागोन
रायज्लायनो लेँहरदोँ।

नेरसोना हायोब्ला
साननैसोनि उनावनो फै
होननानै लेँहरदोँ।"

"अ' मोजांनि बाथ्रा,
रायज्लायग्रोनाया
मोजां।

माबोरै बानायगोन एसेथ'
रायज्लायग्रोनांगोन
ना।

नोँहा सोलाबोबाथ' जेबो
नङा दिनै सनिबार गाबोन
नङाबा समबारावनो
थांजागोन दे।"

"समबाराव थांनोसै नामा?"

"औ समबारावनो थांनोसै।"

"दे बिदिब्ला" होननानै
फनखौ दानहरबाय अरना।

सोलाबोब्ला रायजोनि
खामानि, समाजनि खामानि,
आरो दावबायनाय बहाबा
बहाबा थांनांगौ
जायोब्ला जोबोद गोसो
गुदुं रनजयआ।

बहाबा थांनांगौ
थांथारनो गोसोब्ला
बेखौ रावबो होबथानोबो
हाया।

बियो गावनि गोसो जानाय
खामानिखौ मावनो फेलेँ
खालामनो बायो जायखौ गाव
माब्लाबानो उसु खुथु
सानना लाखादोँ।

बेखायनो उन्दै
समनिफ्रायनो अरना
रनजयखौ जोबोद फोथायो।

बहाबा थांनो आरो माबा
मोजां खामानि मावनांगौ
जायोब्ला बियो
रनजयनोबो बिबान होनो
गोसो जायो जेरै गाव
बिनिफ्रायनो
थुलुंगाखौ मोनो।

गावनि एसे रोँस्लाबै
आयदाखौ रनजयआ खिन्थाना
होनो हायो।

गामिनि इयुन आरो दिनैनि
जौगानायनि थाखाय अरन
आरो रनजयआ जोबोद गोसो
गुदुं।

बिसोर दिनै कलेज
फरायनाय सेंग्रा नाथाय
गामियाव बायदि सिना
फ्रग्राम लायो थांलाय
फैलाय खालामथारो।

हालामनि माखासे सम सम
जानाय थुनलाइ, घोरोमारि
सावराय मेल, फरायसा
आफादनि मेल आरो बायदि
फोर्बोफोराव बिसोर
बाहागो लायो।

समबारखालि बिसोर लोगो
सानैजोँ
साफागुरिनिफ्राय
आमटेका जानानै फैनाय
अट'जोँ फैनानै आमटेका
बाजाराव ओँखार फैबाय।

समबार आरो सुखुबारखालि
आमटेकाया हाथाइ बाजार
जायो।

दिनै समबार। हाथाइआव
होँगो दोँगो गोबां
मानसि।

कलेज फरायनाय
समनिफ्रायनो अरन आरो
रनजयखौ आमटेकानि
सिनायनाय मानसिफोर
नुयैया सोरबा सोरबा
गोबाव जालांबाय।

जानो हागौ सोरबा सोरबा
बिसोरखौ नुथारैयाव
बावगोबा लायबायबो।

आमटेका गेजेर
फरायसालिनि उनाव बिसोर
गोजौ फरायसालियाव
फरायदोँमोन।

थाखो बानिफ्राय लानानै
बिसोर थाखो जिसिम गासै
ड' बोसोर फरायदोँ बे
समाव आमटेकानि गासै
गलादार आरो सोरबा सोरबा
गोबांआनो बिसोरखौ
सिनायनो हादोँमोन।

मोजां फरायसा होननानै
आमोखानि फिसा सालगुरि
गामिनि होननानैबो
सिनाय जादोँमोन नाथाय
नुजाथारैयाव दिनैसिम
सोरबा सोरजोँबा
बावलांजाबाय।

अट'निफ्राय ओँखारनानै
अरन आरो रनजयजोँ लासै
लासै मिनि खुसि हाथाइ
गेजेरजोँ
हाबखावलांबाय।

दखानदारफोरनि गोबां
जौगानाय आरो
सोलायनायखौ बिसोर
नायदोँ नायदोँ नायथिँ
नायथा खालामदोँ।

गलादारफोराबो बिसोर
सानैखौ नुफेरै माबा
जिरादबादि गल'
नायगोमोदोँ दखाननि
माखासे बेसादफोरा
खावना लांजाबाबो नाय
दष।

हाथाइनि गेजेरजोँ
थंब्लेद साहा जोबनाय
फारसे थुब्ला
सिंखावलांबाय अरन आरो
रनजयमोना।

हाथाइ जानो फैनाय दाब
दाब बोजोँ बोजोँ गामिनि
मानसिफोरा गासैबो
सिनायनाय आरो सिनायै
गल' गल' नायहरदोँ।

सोरबा सोरबा
सिनायमोन्नायफोरा
बुंहरदोँ-

"आयौ दिनैसो नुबाय आं
गथ'फोरखौ"

"थोस, दिनैसो नुबायलां
नोँसोरखौ"

सोरबा सोरबा जेबो खि
मिथिथारैफ्रा
सोँहरदोँ-

"बहा थाङामोन?
बबेनिफ्राय फैखो?"
बायदि बायदि।

हाथाइ गेजेरजोँ थुब्ला
सिंखावनानै बिसोर
सोरजोँबा सोरजोँबा
आखाय दाखलायदोँबो।

सोरखौबा रायदावदोँ आरो
सोरजोँबा
रायदावजादोँ।

हाथाइखौ खेबनैसो
गिदिँबावनानै बिसोर
न'मोनहैनाय लामाजोँ
आवगायदोँ।
Posted: 2016-02-06 05:40:25 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet