रजे! नोँ थांनानै था 0.5, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

आमटेका हाथाइ जोबनायनि
सा-सानजाजोँ थांनाय
लामाजोँनो बिसोरनि
गामिखौ मोनहैयो।

बिसोरनि गामिनिखौ
मोनहैनाय सिगां सिगां
गोबां गामिखौ मोनलाङो
फारियै-

आमटेका बर' सालाङि
(सालाङि होननानैनो
मिथियो) दैखरगुरि बिनि
उनावनो मोनहैयो
सालगुरि गामिखौ।

सालगुरिसिम थांनाय
लामाया गोदो
गाज्रिथारमोन दिनैनि
समाव एसे सोलायबाय।

आमटेका हाथाइनिफ्राय
दैखरगुरिसिम फाक्का
लुनाय जाबाय।

बे लामाजोँनो गोदो
आमटेका गेजेर आरो गोजौ
फरायसालियाव फरायनाय
समाव अरन आरो रनजय मोना
आज्लं आज्लं मोनहाया
मोनहाया बिफा
बिफाफोरनि हिर'
साइकेलजोँ फैयोमोन।

सम सम बिसोर
थाबायनानैबो
फरायसासालिसिम फैनो
गोनां जायोमोन।

हा गोदान, दैखरगुरि आरो
अक्षिगुरि सेंग्रासा
सिख्लासा बिसोर ज' ज'यै
माब्लाबा माब्लाबा
जंखायलायनानै लामाखौ
गोमसार होलायोमोन।

दैज्लांआव अखा
हायोब्ला बिसोर लामानि
दैस्लुं सारलायोमोनबो
फरायसालिनिफ्राय गना
न'आव फैफिन्नाय समाव।

हमथुमख' हायै गेजेर
फरायसालिनि गांड'
गांस्नि गाहाम बिजाबखौ
बिसोर साइकेल
केरियालआव खिथेबना
माब्लाबा अखाजोँ
सिजायो आरो माब्लाबा
लामायाव थल्थब
गोग्लैना सिजायोमोन।

बै समाव दैखरगुरिनि
लामाया गासै हाथाइ
जाग्रा आरो
फरायसाफोरनि थाखाय
जोबोद गाज्रिसिनथार
जायो।

गंगार हाजोनिफ्राय माय
गायनो दंग' जावनानै
लाबोनाय दैज्लांनि
दैया दैखरगुरि लामाखौ
दंग' उसिना जाम्फैनि
महर होयोमोन।

जाहोनाव दैखरगुरिनि
लामाया दैज्लांबाथाय
जाम्फैयानो जायो।

दिनै एसे सोलायबाय।

बे लामाया दिनै
सिगांनिफ्राय साबसिन
जाबाय।

अरन आरो रनजय बिसोर
सानैजोँ दिनै बे
लामाजोँनो थाबाय बोदोँ
रायज्लाय सावराय।

नाथाय दैखरगुरि गामिखौ
मोनफैनाय लोगो लोगो
गोसोखौ बोरैबा मोनबाय
अरना।

हरखाब बियो मानोबा
गाबनो ओँखारबाय।

बहानिबा फैनाय जोमैया
बिनि मोखांआव दाफब
फैबाय।

निनाखौ बियो
गोसोखांबाय आरो
गाबबायबो बियो सिरि
सिरि निनामोननि न'
मोनफैनाय लोगो लोगोनो।

निनाखौ लामा सेराव
फबनाय जादोँमोन।

लामानिफ्राय दा दा
नुहरो, बिनि गोथै
हाखरखौ समायना
खालामनाय जादोँ।

बिनि क्रुसखौ गुफुर गाब
फोन्नाय जादोँ।

बे क्रुसखौनो नायहर
नायहर गाबदोँ अरना। 

बेबादि हालोद थासारि
आरो सावगारिखौ नुनानै
रनजयआ
नायगोमोदोँब्लाबो
बियो अरनखौ बुरखायनो
नागाराखै।

बिसोर अरनखौ बुंनायसै-

"अरन! दुखुआ दुखुखौसो
बांहोयो बेल' नङा दुखुआ
गासै जिउनि सुखुखौनो
होखारहरोसो।

नोँ बे गोथै हाखरखौ
नायहरना गाबनानै मा
गोजोन्नाय लानो?

निनानि जिउमाजोँ बे
गोथै हाखरा जेबो
सोमोन्दो गैलिया।

थेवबो बे गोथै हाखरानो
नोँखौ गोसोखांहोयो
निनानि गोजाम बिसम्बि।

नाथाय निनाया दिनै
थांनानै गैलिया अरन नोँ
निनानि गोजाम
बिसम्बिखौ बेखायनो
बावनायानो मोजांसै।"

"बावनो सानो रन, अब्लाबो
बावनो गोब्राब!

निनाखौ आं माब्ला बावनो
हागोन बिनिबो जिँगा
आं।

निनाया जोबोद
अनसुलिथारमोन रन!

बिनिबादि अन्नाय होनाय
आं नुफेराखै जेरावबो।"

"थौदो अरन! थाबायदो बेखौ
नायहरनो नांलिया।

निनानि गोथार जिउमाया
दा सोर्गोआवसो गोजोनै
दं, बेवहाय निनानि
गोजोन गैयै नेवसि जानाय
सोलेरनि गोथै सह'सो।

नोँहा दिनै निना मुंजोँ
सोमोन्दो दंब्लाबो बे
गोथैनि हाखरजोँ जेबो
सोमोन्दो गैया।"

"नंगौ रनजय, निनाया
थैनायनि सिगां आंनो
लाइजाम हरदोँमोन।

आंनि गोथै सोलेरखौ
नायफैनो नाङा
होन्नानै!"

"अरन! जेबो दाबुंसै थौदो"
होननानै लं लं थाबायबाय
रनजयआ आरो अरनाबो उन उन
थाबायबाय गामि सहैनाय
लामाजोँ।
Posted: 2016-02-06 06:48:13 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet