रजे! नोँ थांनानै था 0.6, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

निनानि गोथै सोलेरखौ
अरना नायस्रानो जोबोद
गोसो जादोँब्लाबो बियो
नायनो हायाखिसै।

ओजोँ निनानि बिमा
बिफायाबो सानफिन
बुजिफिन रागानि उनाव
अरनखौ नायस्रानो फैथोँ
होनना लेँहरनो
थिनदोँमोन।

निनानि बिदा बिफुलाबो
गाबै गाबै मबाइलजोँ
अरनखौ नायस्रानो
लेँहरबायदोँमोन।

नाथाय अरना आं
दुखुजोँनो माबा
जाफ्लांनो हागौ
होननानै थगायहरना
नायनो थाङाखिसै।

आरो थाङाखिसै बियो
निनानि सारादुनि समाव
बुरखाय बुरखाय लेँहर
थारदोँब्लाबो।

बेबादिनो दान मोन्नै
जालांनोसै निनानि
मुलुग नागारनाय समा।

अरना दाबो बावनो हायाखै
बै समनि गोजाम
बिसम्बिफोरखौ।

मोजां मोन्नायनि राव
देँखोफोरखौ।

दाबो रिँबाय थायो
खोमायाव बिनि राव
रायज्लायनाय
मेथाइफोरा।

निनाया साया माया
गेलेफैयो मोकथांआव।

न'आव सफैनायनि उनावनो
बिसिनायाव गोलांदोँ
अरना आरो निनाखौनो
गोसोखांदोँ।

हरखाब बियो दिनै बै
समनि लाइजामखौ
गोसोखांनानै मबाइलखौ
नायदोँ-

"रजे! नोँ थांनानै था! आं
नोँखौ थैनाय समसिम
सोलेरजोँ मोजां मोननो
हायाखिसै।

नंखाय गोसोनि घोरोमा
सोलेरनि मोजां
मोन्नायखौ मुगैयो रजे! 

नाथाय गोरबोजोँ मोजां
मोन्नायखौ माब्लाबाबो
मुगैनो हाया।

गोरबोजोँ जिउजोँ मोजां
मोन्दोँब्लाबो नाथाय
आं नोँखौ दिनै सोलेरजोँ
मोजां मोन्नो मोनथाइखौ
मोनाखिसै।

सोलेरजोँ नोँखौ मोजां
मोन्नायाव आंहा हेँथा
दं रजे!

आंखौ आंनि
जोनोमगिरियानो हेँथा
होदोँ।

आं थांनोसै रजे!
अब्लाबो आं नोँखौ मोजां
मोनो!

आंनि आर'ज! आंनि
सोलेरखौबो नोङो नायनो
दाफै!

रजे! नोँ थांनानै था! आं
नोँनिनो रजे! आं
नोँनिनो!

बिदाय-
नोँनि निना"

मबाइलावनो थानाय
मिसेसखौ बियो दाबो
दानाखै।

दाननो हानाय नङा थेवबो
दाननो नांगोन मानोना सम
सम अरना बेखौनो फराय
फराय जोबोद दुखु
खालामो।

नाथाय बेनो मोनसे
फोरमान निनाया थैनाय
समसिम बेसेबांदि मोजां
मोनोमोन।

सोलेरजोँ नङाब्लाबो
थांना थानाय गोथार जिउ
जिउमाजोँ बेसेबां
मोजां मोनोमोन आरो
सोलेर मोनसेखौ गोरोब
होना जुलि जानो।

अरना दिनै बे मिसेसखौ
दानगोन बिनि सिगां बियो
गांसे लेखा बिलाइआव
लिरखांनायसै।

बियो लिरखांनायनि उनाव
मोजाङै खेबसे
फरायफामनायसै आरो गंसे
बाकसुआव सोना
दोन्नायसै।

बिनि उनाव आरो मबाइलाव
थानाय मिसेसखौ
दान्नायसै आरोबाव बियो
सिगांनि समाय लानाय
माखासे रादायफोरखौनो
रोमै रोमै
गोसोखांनायसै।

गावदां अखाफोरबादि
निनानि महरा
जाखांफैदोँ, मिनिदाव
मिनिदाव रायज्लाय
फैदोँ निनाया।

साया माया जंखाय फैदोँ,
बै समनि बिनि मेथाइ
रोजाबनाया अरननि
खोमायाव रोमै रोमै
रिँखां फैदोँ दैसा
मोनसे बोहैनायबादिनो।

बै समनि निनानि
देलायनाय मोदोमफ्रु
सेन सारफावनाय सोलेरा
नंगौ नङा अरननि गन्थंआव
हब हब नांफैदोँ।

सोलेर गंसे गोजोन गैयै
उसु खुथु खालामफैदोँ।

गोसोजोँ गोसो गोसो
सिङाव दाहा दाहा गाबदोँ
अरना बिसिनायाव
गोलांनानै।

बे समाव बियो थक थक
दर्जा सौफैनाय नंगौ नङा
खोमाजोँ खोनादोँ नाथाय
खेँना नायबाय रावबो
नङा। 

निनाया लजिँ थानाय समाव
बेबादिनो दरजा बुना
फोजायोमोन बियो
गोसोखांदोँ गले गले
जाखांफैदोँ।

बेबादिनो बियो उनाव
निजोराखौ हरखाब
गोसोखांदोँ।

लासै लासै बिनि गाब
गोनां बायदि बायदि
सानस्रिफोरा
गोबालांदोँ।

बिसिनायाव
गोलांनायनिफ्राय उनाव
बियो गोदो गोदो
उन्दुलांदोँ।
Posted: 2016-02-06 10:25:55 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet