रजे! नोँ थांनानै था 0.7, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

अरना दिनै उन्दै नंलिया
गियानाव बुदियाव बेखौ
आसि थुयै थुयै
फोरोँनांगौबो गैलिया।

थेवबो नाथाय बिनोबो
माखासे मिथिथारै
बाथ्राखौ खोमा
सुफ्लंनानै
मिथिहोनांगौ जायो।

नाथाय बिमाया जेबो रोङा
गामिनि सासे हालुवानि
जिउनां बिसि जानानैनो
समा जोबलांनोसैसो।

बियो गाव जोनोम होनाय
फिसानि मोखांआव दुखुखौ
हांख्राया अरायबो
सुखुखौसो नागिरो।

बियो बुङो सम सम सोङो-

बियो मानि दुखु फिसा?
दुखु दाखालाम!

साननै सानथाम गाहाम
मानो ओँखाम जाया लाबानो
थायो?

मा जादोँ आफा? ओँखाम
जाफैदो।

नै आफा मेथाइ लाबोदोँ
आं बायदि बायदि
बुरखायबायनाय अनसुलि
बिमानि बेफोर रावफोरखौ
सम सम अरना गावनि
मोदोमाव मिउरो मिउरो
थाम्फै बाफैनाय बादि
मोन्दोँमोन।

जाथ'वा र आयै होननानै
बिमाखौ बेसेबां
थगायनो?

अब्लाबो बेबादि
बाथ्राजोँ बियो बिमाखौ
होहरो।

बेबादिनो सान्नै
सानथाम गाहाम जाया लोङा
थादोँमोन दुखुआव लोहाब
लोहाब अरना।

दिनैबो बावनो
नाजाब्लाबो एखमबा
थैनायनि लांगोना
मोनहां मोनहां जायो
बियो।

बेबादिनो सम सम सानै
सानै बाथ्राया गुबुन
बिथिँजोँ दावगाब्ला
खब'सेब्लाबो जादोँमोन
ओँखामखौ।

दै गरथसे लोँनानै मोनसे
दुखुखौ दान्दिसे
बावगारनो थाखाय लामा
फारसे आगाननै
आगानथामसे दावगाना
नसिम फिन फैफिनो।

बेबादिनो नाङा फाङा
दुखुआव लोहाबना फिन
थाफैयो।

निना थैनायनि उनाव
आंगोखौनो सासेबो
मुलुगाव गैलिया
होननायबादि बेयो एखमबा
थैनायनि लामाखौ
नागिरदोँमोन।

नाथाय बिखौ निनानि
लाइजामा अखा खोरोमनाय
जानानै सोगोमो "रजे! नोँ
थांनानै था"

बेबादिनो बेयो थैनायनि
लामाखौ आन्दायदोँ बियो
उल्टा मोखां जाफिनो
सोरांनि लामाजोँ।

बियो दिनै आगान
फोलावबाय मोकथांनि
सोरांखौ नागिरनानै।

सानफा सानफा बियो साननो
हमदोँ- आंनि थांखिया
जाफुङाब्ला आं
मुलुगनिफ्राय खारखुमा
लाङा।

आंनि सोलेरजोँ आंनि
थांखि जाफुं होनासो आं
सानसे सोलेरखौबो
मुलुगनि आबाद हासारनि
थाखाय नागारलांगोन।

गोखा गोखै बिबारनि
गेजेरावनो गोदै बिदैखौ
बुथुमना बेरेया
गावसोरनि फोलेरखौ
फेहेरो।

दुखु-दाहाजोँ बुंनाय
मुलुगनिफ्रायनो जोँ
सोर्गोनि लामाखौ
नागिरना मोनहैयो।

बिदिब्ला आं थांनानै
थागोन, थांना थानाय
लोगोफोरनि थाखाय।

दिनै फुंआवनो सिखारदोँ
अरना।

बिनि उनाव बियो लामा
सामा थाबायदोँ थांलाय
फैलाय थांलाय फैलाय आरो
मोखां सुनो थांदोँ
दैखरसिम।

थिक रनजयखौ लोगो
मोनहैदोँ अरना आरो
बिसोर रायज्लायलायदोँ
बैसागु फांसननि
सोमोन्दैनो।

फुंनि जाखांनानै बिसोर
गामिनिनो मन्दिरनि
लांगोनायाव
सेंग्राफोर जयैनो
सावरायनाय जागोन
होननानै बुंथि लायदोँ।

मोखां सुखां आरिखां
बिसोर गावगाबाव न'फारसे
आगान सुरलायदोँ।

Posted: 2016-02-06 15:26:24 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet