रजे! नोँ थांनानै था 0.8, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

स्रो स्रो देहा मोदोम
सेरजोँ सोनाबनि बारा
सानजा फारसे लासै लासै
बारलांदोँ।

दलरै गसंना थानाय
बिफां-लाइफांमोनखौ
मोदोम सोमाव जानजि
सोमाव मोसा होलांदोँ।

सिमा गैयै गोजौ गुवार
उदां अख्रांनिफ्राय
जोँमा साना दादा जोँथि
हरदोँ।

दुंहाव दुंहाव बोथोर
गोसा थिँ थिँ साननि
दुंनाय अख्रांनि दख्ला
दख्लि फुद्रुन फुद्रुन
गोसोम गुफुर
जोमैमोनाबो बिखुं लामै
लामै फुरायै साननि
मोखांखौ फांथेनो
हायाखै।

सालगुरि गामिनि दिनैनि
फरायसा दिखुरा दिखुरा
रायज्लायनो
रोँस्लिँनाय बायगर
समावनो बे मन्दिरखौ
लुदोँमोन।

अब्ला बै समाव अरन, रनजय
आरो नेरसोन सोरबा
सोरबामोना जोबोद लुखुर
लुखुर बायगरथारमोन।

दिनै बे मन्दिरा
जिब्रैनिफ्राय जिड'
बोसोरसिम जाबाय जानो
हागौ।

बे मन्दिरावनो
फुर्णिमा अमाबस्या
जेब्लाबो गामिनि
रायजोफ्रा ज' ज'
ओँखारलायनानै गोदै
गोथाव मोदोमफ्रु फिथाइ
सामथाइ होनानै आहुति
होयो।

ब्रह्म घोरोमनि
नेमबादि सालगुरि
गामिनि गासैबो परम
ब्रह्म सोरजिगिरि आफा
इसोरनियाव आर'ज गाबो।

आमटेका हालामावनो
सालगुरि गामिया जोबोद
गिदिर होनना मिथि
जानाय।

सालगुरि गामियाव गुबुन
गुबुन नेमखान्थिजोँ
इसोरनियाव आर'ज गाबग्रा
घोरोमनि मानसि गैया।

सालगुरि गामियाव
गासैबो ब्रह्म घोरोमखौ
मानिनानै परम ब्रह्म
गसाइनि सेराव आर'ज
खालामग्रा गोजा।

1965 मायथाइनि उनाव
जेब्ला आमटेका गोदानै
हादान जायो अब्लानो
जानो हागौ मायथाइ
मोनब्रै मोनबासोनि
उनाव आमटेका हाथाइनि नै
कि,मि. गोजानाव थानाय
सालगुरि गामिया
फसंजादोँमोन।

सालगुरि गामियाव
खारबोनानै संसार
जाफैनाय मानसिफोरा
गसाइगाव, बिजनि आरो
रौमारि बायदि गोजाम
जायगानिफ्राय
खारबोनाय।

आमटेकानि गोबां
गामियाव ब्रह्म बाथौ
आरो कृष्टान घोरोमजोँ
आबुं नाथाय गोबां
गामियाव लगाय लथाय
घोरोमनि मानसिफोरा
गोजोनै संसार
जादोँब्लाबो सालगुरि
गामियाव रावबो मोन्नै
मोनथाम घोरोम लानानै
मानसिफोरा संसार जानो
सानाखै।

सालगुरि गामिनि गासैबो
ब्रह्म घोरोमारिजोब।

बिसोर परम ब्रह्मखौ
इसोर होनना फोथायो,
ब्रह्म घोरोमनि
नेमखान्थिखौनो बिसोर
साबसिन हामसिन होननानै
सानो।

सालगुरि गामियाव
बेसेबांबा बोसोरनि
सिगांनो सोरबा गामिनि
मानसिया गुबुन घोरोम
लानो सान्दोँब्ला बियो
गामियाव थानो मोना
गुबुन दाबसे गामिसिम
न'नि सोलायनांगौ होनना
आयेन खालामना दोनदोँ।

बिसोर गामिखौ फसंनाय
समनिफ्रायनो रायजोनि
मोनसे आलादा हा लानानै
यज्ञ होबोदोँ बिनि उनाव
लासै लासै बिसोर दिनै
नायथाव गंसे मन्दिर
लुनानै लादोँ।

मन्दिरनि सोरगिदिँ
गाम्बारि आरो गय
बिफांफोर।

मन्दिरनि सेरावनो आरो
दिनै गंसे जिरायग्रा न'
दं मोसौ गलिबादि।

बेयावनो रायजोनि मेल
मिथिँखौ सावरायलायनाय
जायो।

गामिनि गथ'फोरा
बेवहायनो अखा हायो
जिरायना बायदि सिना
बाथ्रा सावरायलायो।

गोसोथोलायनाय, सिखाव
खावनाय बायदिसिना
मोजांबो आरो गाज्रिबो।

गामिनि सेंग्राफ्रा सम
सम बेवहायनो मार्बल
गेलेयो, थास गेलेयो आरो
बेबादि नंगौ नङा बाथ्रा
सावराय लायो।

दिनै बेयावनो गामिनि
माखासे फरायसाफोरा मेल
जथुमदोँ गावसोरनि
रोंगौथिजोँ बोसोरबा
बोसोरद'नि सिगांआव
लाइमोन आबाद
दाजेन्नानै।

सिगां सिगां रनजयआनो
दिनैनि जानो गोनां
मेलनि आफाद सालियाव
सौफैग्रोदोँ बियो
सोरखौबा सोरखौबा लामा
नायबाय थादोँमोन।

दान्दिसे उनावनो अरन,
नेरसोन, अनला गामिनि
गोबां सेंग्राफ्रानो
हाजिर जाफैबाय।
Posted: 2016-02-07 09:50:33 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet