रजे! नोँ थांनानै था 1.0, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

ओजोँ निजोरा दामानि
गोसोखौ सोराङा सोराङा
खोमसि खोमसि मोनदोँ।

अरननि सायाव बायदि सिना
गोरोन्थि सानफ्लांनाय
सोमजिदोँ बेहा गावनि
गोरबोआव।

सानसे सान्नै सानथाम
जालांबाय बियो कलेजनि
लांगोनायाव अरनखौ
नुयैया जायनि थाखाय
गोसोखौ गिलिर मोनदोँ।

न'आव थांनाय सिगां अरना
निजोरानो जेबो खौरां
होलाङाखै।

ओजोँ निजोरायाबो अरनखौ
न'आव थांदोँना थाङाखै
मोजाङै मिथिया थेवबो
बियो सान्ना लादोँदि
जानो हागौ बियो न'आव
थांदोँ।

साननै अरनखौ नुयैयाव
बियो गोसोखौ गिलिर
मोन्नानैनो कलेजआव
थांगोन थाङा जाबाय
थादोँमोन थेवबो बियो
दिनै फैगोन दिनै फैगोन
साननानैनो कलेजाव
थांनायखौ फेलेँ
खालामाखै।

दिनैसिम सानथाम जाबाय
अरना कलेजआव नुजाफैनो
हायैया आरोबाव
माब्लादि फैगोन बुंनो
हाया।

दुखु निजोरानि गोरबोआव,
दुखुआ बोहैदोँ आरो
बोहैदोँ अरनखौ गावनि
मेगनजोँ नुनो मोनैयाव।

खौरां गैया जेबो
खिन्थालाङा अरननि
सायाव बियो बोराबदोँ
आरो दिउ दिउ रागाबो
जोँखावदोँ अब्लाबो
जोँनाय रागायाव गावनो
बबेनिबा गुसु सुदेम
बारखौ हांख्रायना
लाबोदोँ, बहानिबा गुसु
दाबोरसे दैखौ लुफावना
लादोँ।

बेसेबा समनिफ्राय बियो
दिनैसो मोजां
मोन्नायखौ बुजिबाय
गावनो सिमान जादोँ।

बियो गोसोजोँ गोसो
सान्ना लादोँ-

मोजां मोन्नाया बेखौनो
बुङो दसे नुवाब्ला एबा
सानसे नुवाब्ला माबादि
जायो गोसोआ।

गोरबोखौ बेसेबांदि
खंख्ला खंख्ला मोनो,
गोसोखौ बुरखायनो हाया
हाया मोनो।

मोजां मोन्नायखौ दिनै
बियो बुजिबाय, अन्नाय
होना अन्नाय
मोनोब्लाबो आरो गोसो
होना गोसो
मोनफिन्नायावबो गोसोआ
माबादि जायो।

सानथाम अरनखौ नुयैयाव
एखमबा निजोराया सानो-

"अरन! नोँ आंखौ गारनानै
थांबाय?

अरन! नोँ आंखौ मुगैनाय
एबा नोँ आंखौ लाजिबाय?

आं नोँखौ मोजां
मोनफ्लायाखै अरन!

नोँनि देरा हाखर संङै
संङै नोँनि गोथै हाखराव
आं गोबाना थाहैगोन!

नोँ नोँ--- अरन नोँ
थैयाखै, नोँ थैयाखै!

आं मिथिगौ निनाया नोँखौ
बेसेबां मोजां मोनोमोन,
बेबादिनो आंबो नोँखौ
मोजां मोन्नो हागौ अरन!

निना बादिनो आंबो नोँखौ
मोजां मोनबाय।

हे गसाइ! निना
थैनायनिफ्राय अरननि
गोसोआ जोबोद गिलिर।

ना बियो निनाखौ लोगो
हमहैनो---

नङा नङा बियो जानो
हाया।

नोँ आंनिखा अरन, नोँ
आंनि!

नोँ थैया, नोँ थैया!

रजे! नोँ थांनानै था!

हे गसाइ! आंनि जिउनि
अरनखौ मोजाङै लाखि।

नोँ बेनो देरहानायखौ हो
गसाइ!"

बेबादिनो बिसिनायाव
गोलांनानै कलेजनि समखौ
द्लाब थांहोयो
निजोराया बायदि बायदि
बाथ्रा साननानै।

मेगनजोँ मोदै गफ्रु
होनानै बिखायाव सार
अन्थाइ गावजानायबादि।

नाथाय जेब्ला बायदि
बाथ्रा सानै सानै गुबुन
बिन्दोसिम सफैयो अब्ला
बियो सिरि मोनो,
मोकथांसिम फिन सफैयो।

बेबादिनो हांखुर जायो
हाखु दाखु कलेज फारसे
थाङो-

"जानो हागौ दिनै बियो
फैफिनबाय, बिखौ दिनै
कलेजआव नुनो हागौ।"

नाथाय गैया बेबादिनो
सानबासिम गोदान गोदान
साना निजोरानि
मोखांजोँ थांबाय
थाबाय।

इसोरनियाव आर'ज गाबो
बियो।

इसोरनियाव गोसोजोँ
गोसोनो बायदि सिना
सोङो, बायदि बायदि
सान्ना इसोरखौ
दायनिगिरि खालामनानै
सोँखारियो।

एखमबा जाम्बिबादिनो
अरननि सावगारि नायै
नायै बियो सोङो-

"अरन आदा! नोँ माब्ला
फैगोन? नोँखौ लामा
नायबाय थायो आं।

बहाबा थाखोमादोँ
साननानैबो नोँखौ खना
खना नागिरबायो, नोँ
माब्ला फैगोन रजे?

नोँखौ नुयैया बेसेबा
गोबाव जाबाय, नोँखौनो
गोमानायबादि मोनबाय
आं।

नोँ फैदो रजे! नोँ
थाबैनो फैदो।

नोँखौ लामा नायनानै
जानो लोँनो गोजोनै
जाथारबाय, मोदैयाबो
मेगननिफ्राय राननो
रोँलिया रजे!

नोँ माब्ला फैयो रजे?

अख्रांआव बिरबायनाय
दाउसिनफोरनियाव सोँनो
गोसो जायो आं, नाथाय
लामानि मानसिफोरा आंखौ
मिनिगोन सान्नानै
थाफिनो।

रजे! नोँ माबोरै दं? नोँ
आंखौ गोसो खांदोँना? हर
सान आंथ' जेब्लाबो
नोँखौनो गोसो खाङो।

नोँखौनो नेनानै दं आङो,
नोँ थाबैनो फैदो रजे,
नोँ थाबैनो फैदो!"  
हर सान गिलिर गोसोजोँ,
मिनिनाय गैया, जानो
लोँनो गोसो जाया
बेबादिनो सान आरो हरा
बिखौ बुरखाय बायदोँ
देहा मोदोम बिलिर
बिलिर।

बेबादिनो
लोगोफोरजोँबो मिनिनाय
गैयै मोखांजोँ, बोलो
गैयै गोसोखौ लानानै
बियो कलेजआव अरनखौ
फैगोन फैगोन आसा
खालामनानै थांदोँ आरो
थांदोँ।

Posted: 2016-02-07 12:40:20 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet