रजे! नोँ थांनानै था 1.1, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

स्नि साननि उनावसो अरनआ
कलेजआव फैफिनबाय।

बियो दिनै जोबोद
खुसिजोँ कलेजआ
लोगोफोरनि सेर सेर
फैदोँ।

लोगोफोरजोँ बेसेबा
खुसि खुसि रायज्लायदोँ
बियो।

आबुं बिनि गोरबोआव जोमै
दाखोनसेबो
साग्लोबाखै।

बियो जेन'बा उदां जोँमा
साननि सोरांआव।

समा फुंनि 9.30 रिँगासो
बारलांबायमोन।

बे समाव कलेजनि समा थिक
जागायजेन्नाय।

दिनै 9.30 रिँगानिफ्रायनो
निजोरानि क्सास थाइम।

अरनखौनो स्नि साननि
सिगांनिफ्रायनो दिनै
फैगोन, गाबोन फैगोन
साननानै हाथासि
गोसोजोँनो बाया,
मेँनाय गैयै गोरबोजोँ
कलेजआव फैबाय थाबोदोँ।

बेसेबा हास्थायनाय दं
बिनि गोरबोआव अरनखौ
गावनि असे अराय गोबाना
लानो।

गावनि जिउ जिउमाखौ
मोजां मोन्नायबादिनो
अरनखौ मोजां मोनो
बियो।

जिउ आरो गोथार सैथो
गोरबोजोँ जिउ मोनसेयाव
हास्थायथारो।

गावनि लोगो सुलिना
बसुमथारिजोँ लासै लासै
थाबायबोदोँ निजोराया।

लासै लासैनो माबा
गोनांथार एबा ओरैनो
माखासे बाथ्राफोरखौ
लेब लेब खुगा सोमावना
सालाय फिदिँ फिदिँ
रायज्लायबोदोँ।

बेबादिनो बिसोर लासै
लासैयैनो कलेजनि सिङाव
हाबफैदोँ।

माबा गोमानायबादि, माबा
गैया गैया निजोरानि
मेगना जेरैबो माखौबा
नागिरबायो।

बेयाव बैयाव माखौबा
रावबो मिथियै सिरि सिरि
खना खना नागिरो।

बेबादिनो अरनखौ गंसे
खथानि सेरजोँ
थाबायलांनाय ग्रोब
नुहरबाय निजोराया।

हरखाब बिनि मेगनाव
मानिबा गाबनाय।

बे गाबनायखौ रावबो
मिथिया, नाथाय मिथिगौ
निजोराया।

मिथिगौ निजोराबादि
साफा सानै
सुबुंफोरासो।

बेयो जाबाय खुसिनि
गाबनाय।

अरनखौ नुहरनानैनो
निजोराया सुनिलाखौ
गारनानै दोँ दोँ अरननि
सेरसिम खारलांबाय।

सुनिलाया निजोराखौ
सोमोनांनायजोँ गल'
नायहरदोँमोन।

बियो बुंहरदोँमोन-
"ओइ मानो खारखो फाग्लि?"

सुनिलाया बेफोरखौ जेबो
मिथिया।
बियो लासै लासैनो
निजोरा खारलांनाय
फारसे थांबाय।

निजोराया अरननि आखायाव
थाब्रुम
हमथाहैदोँमोन।
हरखाब बाग्दाव
खांदोँमोन अरना।

बियो हरखाब निजोराखौ
नुदोँमोन, आरो बिनि
खुसिजोँ गाबनायखौ
नुदोँमोन।

निजोरानि मेगनजोँ मोदै
थरथिँ थरथिँ गदोँमोन,
नाथाय निजोरानि मोखांआ
बेसेबांबा गोजोँ।

जेन'बा सान्दुंबो
दुंदोँ, अखाबो हादोँ
सियालनि हाबासोबादि।

बे हालोदखौ बयबो अरननि
लोगोफोरा सोमोनांदोँ।

साखाथि-फाखाथि सेर सेर
थानाय फरायसाफोरा गल'
नायदोँमोन।

जेबो सोँनाय गैयै
सोमोनांनायजोँ अरनाबो
निजोराखौ नायदोँमोन।

बियो सान्दोँमोन
निजोराया आंखौ
गोबाख्रबसिगोन।

बियो आंखौ दिनै मोजां
मोनलायो होननानै
बयनिबो गेजेरावनो
सिनायथि होसिगोन।

नाथाय अरनआ बेबादि
गोसोआव सान्नानै
गिदोँब्लाबो निजोराया
आखायावल' हमना थादोँ।

बिखासिम गोबाख्रबनो
दावगायाखै।
जायखौ नायग्राफ्रा
सावथुनाव हिर' हिर'इननि
लोगो मोनलायनायाव
नुयो।

"निजोरा नोँ"
सोमोनांनायजोँ बुंदोँ
अरना।

"एफा गोबाव अरन! आंदि
नोँखौ---"

"आंहा गामियाव गोबां
खामानि आद्रा दंमोन
निजोरा।

हारे, नोँलाय मानोथो
गाबखो?"

"आं नोँखौनो लामा नायना
दंमोन।

नोँ मोजाङैनो दंना रजे?"

बेसेबा खुसिजोँ
सोँदोँमोन निजोराया।

बियो आरो बेसेबा
खुसिजोँनो मोदै लानानै
गावनि आखाय फारसेखौ
अरननि आखायाव
हमदेरबावदोँमोन।

बेबादि समावनो
निजोरानि लोगो
सुनिलाया लोगो
मोनफैदोँ।

बियो मिनिसुलु
मिनिनानै बुंफैदोँमोन
"ए बिदिसो" होननानै।

अब्लासो निजोराया
गावनि आखायखौ
नागारदोँमोन अरननि
आखायखौ हमना
लानायनिफ्राय।

ओजोँ अरननि लोगोफोरा
बेसेबा उसु खुथु बेसेबा
सोमोनांनायजोँ
नायनानै दंमोन
दान्दिसे।

अरननि मोखांआव नायनानै
निजोराया बुंदोँमोन-

"अरन आदा, दिनै आं नोँजोँ
रायज्लायनो लुबैयो।
गोबां बाथ्रा।"

"थाथ' निजोरा" होननानै
अरन आरो बिनि लोगोफोरा
फारसे मोखांजोँ थाङो।

निजोराया रागा
जोँदोँमोन जानांगौ।

अरना निजोरानि जेबो
सोँनायनि फिन होआखै।

दोरोद्नाय गैयै
सोलेरजोँ थं गसंनानै,
दोरोद्नाय गैयै मेगन
आरो गोसोजोँ थोँ अरन
थांनाय लामाजोँ
नायहरदोँमोन
निजोराया।

नायहरैनो नायहरैनो
बियो अरन आरो बिनि
लोगोफोरखौ हासुग्रा
थावनिसिम थांनाय
नुहरदोँमोन।

अब्लासो निजोरानि
बाब्राबनाय गोसोनि
रागाया जिमायदोँमोन।

बियो बुजिदोँमोन अरना
मानो? मानि थाखाय
हाखु-दाखु थाथ'
होन्नानै ब्लद
थांदोँमोन।
Posted: 2016-03-25 08:23:08 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet