रजे! नोँ थांनानै था 1.2, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

अरनमोना हासुग्रासिम
थांनायनि उनावनो
सुनिलायाबो नायहरना
दंमोन।

बियो मिनिसुलु
निजोराखौ मोखांआव
नायदेरो।

बेबादिनो मोखांजोँ
मोखां नांदेरलायनायाव
सानैबो बिनिबाय।

नाथाय बेयो ग्लाब ग्लाब
फेंफोनाबादि मिनिनाय
नङा।

दान्दिसेल' गोजोन
मिनिनाय बियो निजोरानि
थाखाय।

एसे गोजोँ मोखांजोँनो
समायनायै मिनिदोँमोन
सुनिलाया।

बिनि मिनिनायजोँनो
निजोराखौ बुंबाय-

"फाग्लि एथ'बां सिरि
सिरि, माबादि
मोजांमोनलायनाय हाय
बियो?

उन उन खारबोफायाबाथ'
बेसेबा गोबाव
मिथिथारनाय नङामोन आं
आरोबाव।

मिष्टि जाहोनांगोनहाय
फाग्लि थरथामसो।"

निजोराया जेबो
बुङाखिसै। बियो
अरनखौसो लामा नायना
दं।

माब्ला फैगोन रजे?
माबार फै माबार फै
होन्नायबादि मेँनाय
गैयै बाया मोजोमा
गोरबोजोँ।

सुनिलाया अरन
सफैनायसिम माबा माबि
होन्ना
जंखायबावदोँमोन
निजोराखौ।

सफैनानै अरनआ
बुंफैदोँमोन-

"दाबो दोरोदथाराखै
माथो? गसंनानैनो दं।

थौ थाबायदो
जिरायहैनोसै।"

बेबादिनो बिसोर
खुसिजोँ बिफां सायानि
सेमेन्टजोँ बानायनाय
खामफ्लाआव जिरायनो
दावगालांदोँमोन।

अरननि लोगोफोरा गुबुन
लामाजोँ मोखां
जालांबाय।

गुबुन मोजां गाज्रि
बाथ्रा, गुबुन फेस्ला
जंखायलायनांगौ दं
बिसोरहा।

सोरखौबा जंखायनांगौ
एबा एदावनांगौबो थानो
हागौ।

सिख्लाफोरजोँ
थाफाब्ला गोबां दिगदार
जायो।

बिफां सायाआव जिरायबाय
निजोरा, सुनिला आरो
अरनमोना।

मोजां मोनलायनाय जिउ
आरो गोरबोआव, गोरबोनि
गोबां बाथ्राफोरा
उसिफावनानै थायो।

बेखौ सा सा खुगाजोँ
बुंब्लाबो बुंजोबनो
हाया।

दिनै बुंजोबनो हायै
बेबादि गोरबोनि
बाथ्राफोरखौनो सायख'
सायख' हानायखिनिखौ
अरननो फोरमायनो हांखुर
जादोँ निजोराया।

बियो आरो अरननि गोरबोआव
हाबै हाबै अरननि गोथार
गोरबोनि अन्नायखौ
लागोन।

अरननियाव गोबां बाथ्रा
सोँगोन आरो सोँनायनि
सैथो फिन्नायखौ हमथुम
हमथुम बोजबना लागोन।

बिसोर खोलो खोलो बारनाय
बिफां सायाआव जिरायदोँ
नंगौ।

बाराबो बेसेबा गोजोन
बारदोँ।

बिफांनि बिलाइफोरा
नायगौबा नायगौबा
ज्राबज्राब सोदोब
होनानै हायग्लाय
जौग्लाय मोसादोँ।

नायनोबो समायना,
सुनिलाया बेसेबा गोजोन
गोरबोजोँ मेसेबनाय
गैयै बेफोरखौनो
नायदोँ।

जेन'बा बियो सासे
मिथिँगा अनसुलि।

जेन'बा मिथिँगायाव
बारनाय बार
बिफां-लाइफां गासैखौबो
मोजां मोनो।

ओजोँ नाथाय निजोराया
मानोबा मेंगाया
मेंगाया गोसोनि
बाथ्राफोरजोँ बोबथिँ
जानानै।

बेसेबा गुदुं बिनि
गोरबोआव जोबनो गैयै
बाथ्रा।

सोँनाय सोँनांगौ,
बुंनांगौखौ बुंगोन आरो
फिन लानांगौखौ लागोनबो
बियो।

बबेनिफ्राय जागायनो
गोरबोनि बुंनांगौ
बाथ्राखौ?

गुलाय-गुजाय
गोसोब्लाबो बियो अरननि
मोखांआव नायनानै
सोँदोँमोन-

"नोँ मानो एफा गोबाव
जाया?"

लासैयै फिन बुंनायसे
अरना-

"आं दहायनो बुंदोँमोन,
गामियाव गोबां गामिनि
दंमोन होन्नानै।"

"नोँ माबोरै दं?" सोँथावै
बाथ्रा अब्लाबो अरनआ
फिन्नायाव बुंनायसै-

"मोजाङैनो दं। नोँखौसो
गाबनाय नुदोँ आं माथो।

माबाफोर जादोँ नामा? ना
सोरबा रायदोँसो नामा?"

अरननि बेफोर रावखौ
जंखायनाय बादि मोनो
निजोराया।

बियो बोराबनाय
गारांजोँ बुङो-

"आंनि गाबनायखौ आं
मिथिगौ। हौवाफोरा
ओरैनोबाबो
हिनजावफोरनि गाबनायखौ
उदिस लाया!

नोँबो जानो हागौ आंनि
गाबनायखौ ओरैनोसो
सान्दोँ।

आं नाथाय ओरैनो
गाबाखै।

नोँ मिथिगौ आंखौ, आरो
जोँनि सोमोन्दोखौ।"

"अब्लाबो नोँखौ
बांद्राय गाबनाय बादि
मोनथारदोँ आं।"

मिनिनायजोँ जंखायदोँ
अरनआ आरोबाव।

बिनि उनाव निजोराया "आं
नोँखौ नागारजानो जोबोद
गियो।

आं नोँखौ नुवाब्लानो
थानो हाया।

बेसेबा गोबाव नोँ बहाबा
आंखौ थाखोमादोँमोन,
बेबादियाव आं नोँनि
गोजान थानानै मानो गाबा
जानो?" बेबादि होन्नानै
बुंनो सान्दोँब्लाबो
फेस्लि गारांजोँ
बुंफिनबाय बियो-

"नोँखौसो थैबाय
सान्दोँमोन आं।"

"अ' हा हा नंगौ नामा?"
होन्नानै फेस्लायै
मिनियो अरनआ
गोमलायजासिनि।

सुनिलायाबो
मिनिफादोँमोन।

अरननि खाथिसिनाव
दावथ्रोथनानै गावनि
आगदा आखायजोँ अरननि
फाफ्लियाव दुब सौना
होयो निजोरा लाजिसुलु
लाजिनानै।

सायाखैब्लाबो "आदै"
होन्नानै बुंथारो अरनआ
आरो सानैजोँ मोखांजोँ
मोखां जालायो।
Posted: 2016-03-25 09:01:36 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet