रजे! नोँ थांनानै था 1.3, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

मोजां मोन्नायखौ मोजां
मोनलायग्राफोरासो
बुजियो।

मोजां मोन्नायनि
फिन्नाया खुगायाव नङा,
गोरबोआवसो थायो।

निजोराया दिनै मिथिगौ-
मोजां मोन्नाया मा?
माबादि? बेसेबां मोजां
मोनो?

बियो मिथिगौ
हास्थायनाया माबादि।
मोजां मोन्नायजोँ
हास्थायनाया बेसेबां
सोमोन्दो दं?

निजोराया अरनखौ मोजां
मोनबाय।

बियो अरनखौ हास्थायो
गावनि गोरबो जिउमाजोँ।

दिनैबो गाबोनबो
खाथिनिफ्राय
खाथिसिनाव मोन्नो
हास्थायो।

मोकथां मेगनजोँ अहाया
अहाया नायनो लुबैयो।

अरननि गोरबो हांजोँ
ओँखारबोनाय बिनि
फंफ्रोम रावखौनो
खोनासंनो लुबैयो।

मोखांजोँ मोखां खाथि
खाथि थालायनानै
रायज्लायनो लुबैयो।

गोरबोनि बाथ्राखौ
फोरमायनो लुबैयो, गोबां
बाथ्रा सोँनो लुबैयो
आरो फिन्नाय लानो
लुबैयो।

सोँनायनि फिन आरो होनो
लुबैयो।

बेबादिनो बंङाइगाव
कलेजआनो अरन आरो
निजोरानि लोगो
मोनलायनाय, सानफ्रोमबो
लोगो हमलायनाय गाहाय
मिरु।

नाथाय होँगो दोँगो
लोगोफोर, गुबुना
खोनागोन आरो गुबुना
उसुबिदा मोनगोन बेयाव
गोबां बाथ्रा रायज्लाय
जाया।

गोबां बाथ्रा
रायज्लायनो बेवहाय
समबो मोना।

क्लास खालामनोबो सम
थोआ।

बेखायनो सानसेखालि
निजोराया फन हरनानै
अरनखौ लेँहरबाय।

बेबादिनो बिसोर
बंङाइगाव कलेजनिनो
सानजाहा थानाय कलेज
लामा सेरनि इक' फार्कआव
हाबहैबाय।

निजोरायानो टिकेटखौ
लाबाय अरनआ निजोराजोँ
मिनि खुसि
हाबलांफाबायल' बिबार
बारियाव।

बे समा बेलासि सम।

सानसुनि थिँ थिँ
सान्दुंजोँ लह्रायनाय
महरै गंग्लाय गंग्लाय
थानाय बागाननि
बिबारफोरा सिरि
मोनखांनायबादि
बेलासिनि गुरै सानजोँ
फोजा खांफिन जादोँ।

गुरै बार बारदोँ रैसुमै
सुदेम बिफांफोरनि
गोरलै मिहि मिहि
बिलाइफोरा मोसादोँ।

निजोरा आरो अरननि
ज्राबज्राब थाबायनाय
आगानजोँ सिरि
मोननायबादि बिबारफोरा
मिनिसुलु मिनिसुलु
नायहरदोँ।

सोरगिदिँ बिबार बारिनि
लामा गेजेर गेजेर
थाबायदोँ जरासे
निजोरामोना।

स्रेँ स्रेँ थाबायदोँ
सानैजोँ सिरि सिरि।

लाजिगुसु जादोँ
निजोराया सिरि सिरि
अरननि आगसि आखायखौ
थाब्रुम हमदोँ।

गावनि आखाय फाखनाखंआव
गोजोनै एथेबनानै
लादोँ।

बेबादिनो बिसोर स्रेँ
स्रेँ थाबायदोँ लासै
लासै।

बिबार बारियाव फैयो
सिखिरि, दाउसिन दाउला।

बिबार बारियाव फैयो
बेरे बेरेमा।

बेबादिनो दुलाराइ
दाउसिन दाउला, बेरे
सिखिरिखौ लाजिगुसु
बिबारफोरा नायदेर
नायदेर थायो।

दाउसिनफोरा मेथाइ
रोजाबो रैसुमै मुसुरो।

बेरे बेरेमामोना अं अं
खोमा खोमा जंखायो।

बेबादियाव बिबारमोना
बांसिन लाजिनानै गावनि
समायनाखौ
दिन्थिसिनबावो।

बांसिन समायना नुयो
बेबादियाव
बिबारमोनखौ।

थाबायै थाबायै बिबार
बारिखौ गिदिँ गिदिँ
नायदोँदोँ अरनमोना।

निजोरा थाबायै
थाबायैनो मेँनाय
मोनलायबायमोन।

नाथाय अरना गाव
थाबायदोँ ना बबेवहाय दं
उदिस मोनस्लाब
लायाखिसै।

बियो बिरनायबादि
गोसोजोँसो माबा माबि
सानबायदोँमोन।

जेब्ला निजोराया
जिरायनोसै आदा होननानै
बुङो अब्लासो हरखाब
बागदावगु लायबाय।

बिसोर सानैजोँ मोनसे
खामफ्लायाव जिरायबाय।

लाजिसुलु निजोरायानो
हां थोनो थाबथाहां
गारांजोँ बुंबाय-

"आदा! बांद्रायसो
थाबायलाय लांबाय,
मेंगुलायबाय थाबायै
थाबायैनो।"

"आंलाय माथो
मेंङाखैलाय?"

"नोँहा जोहोलाव नालाय"

"अ' नंगौथ'। जोहोलावफ्रा
सानफा गाहाम खारलाय
बारलाय दावहा
नांब्लाबो मेंङा।

आरो आंथ' थाबायदोँल'सो।"

"आदा!"

"मा लाजिदोँ? बुं मा
बाथ्रा?"

जंखायनाय मोनो
निजोराया।

बेबादियाव फिसा
लाजिगुसु "थोद" होननानै
अरननि फाफ्लियाव दुब
फंसे सौना होयो।

आरो गावनो गंस्रिना
थायो निजोराया।

अरना "आयदै" होननानै
नंखायखौनो गोबां
गोख्रैथियाव
होख्रावदोँमोन।

खाथि खालायाव
जिरायनानै लाइन
मारिफैनाय जरा जरा
सेंग्रा सिख्लाफोरा
नायहरदोँ।

लाजिलायदोँ बिसोरबो
जरा जरा अरन
निजोरामोनबादिनो।

गावजोँगाव मोखांजोँ
मोखां नायदेरलायनानै
बिसोर बांसिन उसु-खुथु
लाजिसिनबावदोँ।

खाथियावनो गथ' लायै
लायै हैया नावआ
नारफैनाय नखर
फेमिलिफ्राबो नायहरना
मिनिस्लुहरदोँ।

बेसेबा सोमोनंथाव।

सानदोँ जानो हागौ
बिसोरबो-

"जोँबो बेबादिनोमोन।

आइयै! दिनैबो
बिसोरबादिनो आंबो
सिख्ला जानानै
थायोमोनब्ला।

एबा आंबो दासिम सेंग्रा
जानानैनो थाबाय
थायोमोनब्ला!"
Posted: 2016-03-25 10:00:54 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet