रजे! नोँ थांनानै था 1.4 , by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

बालाबगासे लाजिलायबाय
निजोरा अरनमोना।

गंस्रिलायबाय दाउसिन
दाउलाफ्राबो गल' गल'
नायहरनानै।

मेथाइ खन्नाय दाउसिन
थेबथेफारिमोना बबा
जाहाबगुलायबाय
देबदारु दालाइ बहाबा
बिबारनि
दालाइफोरावनो।

"निजोरा, मोजां
मोनलायनाया बेबादिनो
होननानै आं सानो।

नोँलाय सानोना
सानाथाय?

नोङो मोजां
मोनलायनायखौ माबादि
जाजानो लुबैयो?"

"अरन आदा, नोँ खालि आंखौ
मिनि होनोल' नाजायो।

नोँनि बाथ्रा
मोनफ्रोमबो आं फिन्नाय
होनोनो आन्दायो।

फिन्नाय नागिरना मोना
आं।

थारैनो आंनि बुंनो
सान्नायखौबो बहाबा
खोमानाय बादिसो मोनो आं
नोँखौ।"

"आं नोँखौ बेबादिनो
सानखायो निजोरा।

बेखायनो नोँ खुगाजोँ
फिननो हायैयाव आंनि
बिखुंआव दुब सौवो।

बेनो फिन्नाय नङा
होनबा?"

लाजिनायजोँ "थोद"
होननानै दुब फंसे सौना
सोबावबाय निजोराया।

खै खै मिनिलायबाय
सानैजोँ दान्दिसे उनाव
निजोराया गंस्रिबाय।

"निजोरा, मोजां
मोनलायनाया माखौ बुङो?"

सोंथावै बाथ्रा बेयो
अब्लाबो अरना जंखायनो
मोजां मोनो। 

बेबादिनो फेस्ला
बुंनानै निजोरानि
बोराबनाय आरो
लाजिनायखौनो
हास्थायो।

बेबादिनो अरननि मोजां
मोननाय।

नाथाय निजोरायासो जायो
जार्लाया गासैबो
हाथासि गोसोजोँ बुंनो
सान्नाय, गुवारै
फोरमायनो सान्नाय
मोजां मोन्नायनि
बाथ्रायानो गोमालाङो।

अरननि सोँनायनि
फिन्नायाव एबार
निजोराया मिनिया
लासेनो लासैयैनो
बुंबाय-

"अरन आदा, मोजां
मोननायखौ आं मिथिया।

नाथाय आं नोँखौ अरायबो
हास्थायो आरो बेखौनो आं
मोजां मोननाय होननानै
सानो।

अरन आदा, आं सानो मोजां
मोननाया खुगानि बुंनाय
बाथ्रा नङा।

मोजां मोननायखौ
खुगाजोँ फोरमायनो हाया,
बेयो गोरबोनिसो
बाथ्रा।

गोरबोआसो मोजां
मोननायनि सैथो गोथार
फिन्नायखौ होयो।"

"आं बेबादि होननानै
साना।

मोजां मोननाया
सिमांनिसो बाथ्रा।"

"बिदिब्ला आं नोँखौ
मोजां मोनदोँ
सिमांआवसो? मोकथां नङा
बेफोर?"

"औ नोँ सिमां नुदोँ, आंखौ
हास्थायदोँ"

"अरन आदा! आं सिमां
नुवाखै, आंखौ फोथाय!"
होननानै रुखु रुखु
गाबबाय निजोराया।

थरथिँ थरथिँ मोदैया
हरखाब सिरि बोबाय।

गोमो हाब्बाय लाजिया
फांजिया नायखोमा हरनाय
दाउसिनफोरा।

आरो जरा गैयै बिरथिँ
फैनाय सुबुं
सिखिरिफोरा।

जानो हागौ बिसोर
सानदोँ-

"अ' बेनो बेनो मोजां
मोनलायनाया।"

सान्दोँ जानांगौ- "सि:
सि: गावनि अनजालिखौनो
बेबादि सोगाब्बाय? आं
नाथाय आंनि अनजालिखौ
बेबादि माब्लाबाबो
सोगाबनाय नङा।"

नंगौ सैथो जानो हागौ
अरननि बाथ्राया।

मोजां मोनलायनाया
मोनसे सिमांसो।

बेखायनो मोजां
मोनलायग्राफोरा सिमां
नुयो।

सिमांखौ मोकथांसिम
जाफुं होनो नाजायो
नाथाय खायसे जाफुं होनो
नाजाफ्लायो।

गोबां रंगिनासिन
समायनासिन सिमां
हास्थायनानै।

बुजिनो हानाय
खाथियावनो थानाय
बिफां-लाइफांमोना सिरि
सिरि सान्दोँ जानो
हागौ।

निजोरानि गुसु
नारसिन्नाय दुखुजोँ
गाबनायाव अरना सहायनो
हायाखिसै।

बिनि खुसि आरो फेस्लाया
बहाबा थल्थब सिरि
गारबाय।

जानो हागौ बे खुसिखौ
मोस्रोमफोर बोगारना
सिरि सिरि दैसायाव
सोमब्र हैबाय।

अरनाबो गोरबोजोँ
गोरबोआव रुखु रुखु
गाबबाय।

बिनि मोखांआव सिनाय
फैबाय।

बियो निजोरानि मोदैखौ
अनथाव बाथाव हुगारै
हुगारै लासै लासै
बुरखायबाय।

निजोराया
बांसिननिफ्राय बांसिन
हांमा सुरदोँमोन।

लासै लासै बियो
बुंदोँमोन- "आं थैगोन! आं
थैगोन" होननानै।

अरना सहायनो हाथारै
जानानै निजोराखौ
गोबाख्रबना लादोँमोन।

जेन'बा निजोराया गोर
गोर खारलांनानै बबेबा
दैमायाव ज्रुम बाज्रुम
हैगोन।

बबेबा हाजोनिफ्राय
ज्रुम बाज्रुम हैगोन
एबा बबेबा बंफांआव
अरायनि थाखाय दिन्दां
जानानै थागोन।

गोरानिफ्राय गोरासिन
गोबाख्रबनानै
बुजायबायदोँमोन अरना।

लासै लासै बेबादिनो
बियो निजोराखौ
बुरखायनो हादोँबो।

निजोरा मिनिसुलु
बेसेबा समायना
मिनिदोँमोन।
Posted: 2016-03-25 12:25:53 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet