रजे! नोँ थांनानै था 1.5, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

लंथं सिमलि बिफांआव
गोजा गोजा बिबार
बारबाय।

बेबादिनो मान्दार
बिबारा बिफांआव
जाहाबदोँ।

दाउसिनफोरा बेयाव
हानजा हानजा बिदै
सोबबायदोँ।

गोदैनिफ्राय गोदैसिन
जादोँ दाउसिन दाउसिननि
गारांआ सिमलि आरो
मान्दारनि गोदै
गोदैसिन बिदै लोँनानै।

दाउ खौऔआ गाबफैसिगोन
थाइजौआ बिबार बारबाय।

नारेँ जुमब्रा आरो
गोबां नारेँआ बायदि
बिबार बारबाय।

बेरे बेरेमाया अं अं
जेरैबो बिरथिँबायदोँ।

दुब्लियाव दालि आरो मटर
दालिफोरा फिथाइ
थायख्रिबाय।

हाग्रा जाम्फै सेर सेर
लोखोना बिबार बारनो
लादोँसै, बैग्रि
बिफांफोरा गोमोन गोमोन
फिथाइजोँ जाहाबदोँ।

दाउस्रि हाजे
दाउलुरमोना बेवहायबो
फिथाइ खेबख्लाबदोँ आरो
गास्रि गास्रि आदानियै
सिरिगार होदोँ।

बेबादि समाव गामिनि
आबादारिफ्रा हमनो हायो
फागुण फैबायलै फागुण
फैबाय होननानै।

नोगोर सहराव थानाय
मानसिफोरा बेफोर
सावगारिफोरखौ जेबो
मिथिया।

बांसिन मानसिफ्रानो
सहराव दखना गाना आरो
फाफ्लियाव जोमग्रा
फास्रा सादोर लाया।

बेखायनो फागुणनि
बारजोँ दखना फैलाजानो
आरो सादोर उराय होजानो
गयो।

अब्लाबो जायफोर
बोथोरजोँ सोमोन्दो
थायो टिभि आरो रादाब
बिलाइखौ फरायो बियो
फागुणखौ अ' बिदिसो
होननानै हमनो हायो।

सेंग्रा सिख्लानि
गोसोआ फागुणाव उरां
फारां जायो।

गोसो थोनाय गैयैफोरा
जोबोद उसु-खुथु मोनो।

माबा गैया गैया, लाथिख'
लाथिख' मोनो।

सोरबा अनजालुआ सोरखौबा
नोजोर होखोमादोँब्ला
बुंनानै लानो लानो
सानो।

आरो अनजालियाबो
बेबादिनो सोरबा
अनजालुनो गोरबोनि
बाथ्राखौ बुंनानै लागौ
सानो।

फागुण फैब्लाथाय
सेंग्रा सिख्लानि
गोसोफोरा गासैबो
बोरैबा जानो हमो।

फागुणनि बारा
बिलिरनानैनो बिसोरखौ
थानो हायैबादि उसु-खुथु
खालामगोनखि
खालामथारगोन।

बे समाव दुलाराय बर'
गामिफोराव जुलिनि
देँखोआ जेरैबो
रिँखाङो।

फेफे रेफे फेम्फा
दामनाय, खुगा गुवार
माइक दामनाय जेरैबो
बिरबायो बारजोँ बार
सुबुंनि खोमा खोमा।

आफा बोराय बाथौनि
साखिजोँ जुलिनि अर
सेराव मान्दार बिबार
बारनायबादि सान
अखाफोरखौ साखि लानानै
खाफालाव समायना रमायना
जिउ मोनसेनि थाखाय
सिन्दुर गाब गाफैयो।

मोनसे संसारनि बियो सान
गोरलै
ओँखारजेन्नायबादि
बेसेबा समायना।

दामानि निजोरा आरो
अरनजोँ लोगो हमलायनाया
गोबांसै।

कलेजआवथ' सानफ्रामबो
लोगो मोनलायनाय
जाखायो।

अब्लाबो बिसोर बिबार
बारियाव लोगो हमलायो,
लामा सामाफ्राव लोगो
हमलायना माबा गोनांथार
बादि मोजां
मोनलायनायनि
बाथ्राखौनो
रायज्लायो।

खेबसे नङा खेबनैसिम
बिसोर लोगोफोरजोँ
मायाफुरिनि सेनेमा
हलाव सावथुनबो
नायज्लायनाय जाबाय।

नाथाय मोजां मोनलायनाय
लोगो हमलायनाया
बेयावनो जोबनानै थाङा।

गले गले लोगो हमनो
हास्थायलायो, गोदान
गोदान गोबां बाथ्रा
ओँखारबोयो मोजां
मोननाय गोरबोनिफ्राय।

रायज्लायनांगौ बाथ्रा
गैयाब्लाबो खेबसे लोगो
हमनो हमलायना
मिनिलायगोन, माब्लाबा
गाबगुलायगोन बेयावबो
बेसेबा गोजोन्नाय दं।

गावनि गोसो थोनाय
अनजालुखौ एबा अनजालिखौ
माब्लाबा जंखायनानै
मिनि होनो हायोब्ला
बेसेबांदि गोजोन्नाय
मोनो।

माब्लाबा नंखायावनो
थगायनानै बोराबहोनो
हायोब्ला बेसेबां
गोजोन्नाय मोनो।

बेखौ गोसो
थोलायग्राफोरा थारैनो
मिथिगौ।

गुवारै मोजां
मोनलायनाया बेनो- जेराव
गाबनाय दं, जेराव
मिनिनाय दं।

जेराव थगायफ्लानाय,
जेराव जंखायनाय दं।

बोराबनाय दं मोजां
मोनलायनायाव,
खास्रि-बिस्रि दाहा
दाहा अरायबो दाहाबो दं
बेयाव।

सानसेखालि बेसेबांबा
खुसिजोँ निजोराया
अरनखौ गावसिनाव आलासि
जानो लेँबाय।

नाथाय अरना हरखाबै
थांनो राजि नङा।

"नोँ आंखौ मोजां
मोनखाया! आंखौ मोजां
मोनफ्लादोँसो नोङो!

दिनैनिफ्राय सानैजोँ
जेबो सोमोन्दो गैलिया!"
बेबादि होननानै लंलं
थाबायदोँमोन निजोराया
उल्टा मोखांङै
गाबनानै।

बेसेबा दिखार गोनां
रुजुनख'नो हायै राव
बियो।

खेबसे खर'आव दांनानै "हे
गसाइ!" होननानैनो हरखाब
सार अन्थाइ गावनायबादि
जाब्लाबो गोर गोर
होसोलांदोँमोन अरना।

आरोबाव थाब्रुं आखायाव
हमथानानै गावनि
बिखायाव बोना गोबानानै
लादोँमोन बियो
निजोराखौ गावनि गुदुं
गोरबोआव।

निजोराया आरोबाव
बांसिन गाबदोँमोन।
Posted: 2016-03-25 17:10:21 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet