रजे! नोँ थांनानै था 1.6, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

अरनाबो मोदै हुगारनानै
गोबां गाबनायजोँ
बुंदोँमोन-

"निजोरा नोँ आंनि जिउ
सना! आं नोँखौ बावनो
हाया, आं नोँखौ खोमानो
हाया।

आं नोँखौ गोसो
थोफ्लायाखै! आं नोँखौ
हास्थायो, आंनि
जिउजोँ।

आंनि मोकथां सैथो
जिउमाजोँ, आं नोँनि
हास्थायनायखौ फेलेँ
खालामा सना!

आं नोँनि थिन्नायखौ
मावगोन, नोँ आंनि जिउ
सना! नोँ अरायबो आंनि!"

लामा सेराव बेबादि
गोबाख्रबलायनाय
सावगारिखौ लामानि
मानसिफोरा बयबो
नुलांदोँ।

गल' गल'
जाम्बि-जाम्बाफोरबादि
नायगोमो लांदोँ।

सोरबा सोरबा लाजिया
फांजिया मुसुरदाव
लांदोँबो आरो आन्दो
जाजासिम मटर साइकेल
सानिफ्रायनो
नायहरलांदोँ।

सासे रिक्सा आवलायाबो
मिनिस्लु नायना लाजिया
फांजियानो बेल
दामगुलायदोँ।

अब्लाबो बेफोरखौ जेबो
सानाखै अरन
निजोरामोना।

बिसोर दुखुआव गाबदोँ
आरो गाबदोँ मोदै फसर
फसर।

लासै लासै निजोरानि
गाबनाया
गोमालांदोँमोन आरो
मिनिहां मिनिहां
जाहांनो हमदोँमोन।

बे समाव अरना बुंबाय-

"निजोरा थांदो सना,
थियारि जाहैदो।

आंबो थांफागोन नाथाय
आंहाबो गाबोन गामियाव
थांनांगौ दं।

नोँबो आंजोँ
थांफागोनना?"

उनथायाव बुंनाय अरननि
बाथ्रा मोनसेया
मिनिसुलु खालामसिनदोँ
निजोराखौ।

रावजोँ फिन्नाय
होआलासेनो निजोराया
अनथाव बाथाव
खौखाबजोँनो इसारा
होदोँ।

थांगोन थांगोन मानो
थाङा जानो?
होन्नायबादि।

गोबालायनायखौ
नागारलायबायमोन
सानैबो।

"थांदो निजोरा आंबो
थांनोसै" होन्नाय अरननि
माथोखौ रनजयआ बोरैबा
ग्रोब खोनाफैदोँ।

बियो सावगारिखौ
नुफैनानै एसे
लाजिनायजोँ
गुजुस्रोमफैदोँमोन।

बियो आं नङा
होन्नायबादि अरनमोननि
मोखां सेरजोँ लासै लासै
थाबायनो लादोँमोन।

रनजयनि
गुजुस्रेमनायखौ अरना
खोनाखादोँ आरो हमनोबो
हाखादोँमोन।

बिसोर रनजयखौ
बुंनायसै-

"ओइ ओइ एक्टर बबाव
थांनो?"

उनथिँ नायहरफिन्ना
रनजया बुंफिनदोँ-

"आं एक्टर नङालै,
नोँसोना एक्टरा।

दालाय माथो ट्रेजिडिनि
सुटिँ सोलिदोँना।

सावगारिखौथ' आंसो
दिखांनांसिगोन।"

बाथ्राखौ गुबुन फारसे
सोलायबाय अरना।बियो
सोँबाय-

"बहा थांनो नागिरदोँ? ना
बहाबा--"

"सोरखौबा लोगो हमहैगोन
सानदोँ नङा?"

"नोँबो फेस्लाथारलै
मानसिया। नोम्बाजैया
गावसिनाव लेँदोँ
आंखौ।"

"दाउ खासि आरो फिनाया
रिडिखा जानो
हागौ।थांदोब्ला
लेँबायनालाय।

नङा होनबा ने?" निजोराखौ
नायनानै।

एसे लाजिनायजोँ उसु
खुथु फिन होदोँ
निजोराया-

"नोँबो थौदोना आलासि
जानो"

"सरिलै! आं थांनो
हाथारनाय नङा।

मायाफुरियावसो माबा
लायनो नागिरदोँ आंहा।"

"मा माबाब्रा? माबासो
नामा?" अरना सोँबाय।

"मोजां जिराद लायगोन,
मोजां दे।दे
थाङाब्लालाय" निजोराया
बुंबाय।

"आं बुजियासै" रनजया
सोँफिनबाय।

"नोँ बिजाबफोर लायगोन
मायापुरियाव नङासै?

बांद्राय बिजाब
दाफरायदे, बिजाबनि
एम्फौ जागोनबो।

नोँथ' आरो रमान्टि
खन्थाइ लिरदोँ।"

"गोसो थोनायनि बिजाब
लाबोनोसै, थाइम फास।"

अरना खैखायैनो
फेस्लायै बुंबाय-

"जोँनि बाथ्राखौ
दालिरलै
खिन्थु।लिरगिरि
जायोब्लाबो।"

"र' नोँसोरखौ एबार जाबा
दाजा सल' लिरनानै
मेगाजिनाव फोसावगोन
आं।

बिरगोस्री लाइसियाव।

बयबो मिथिजोबनायनि
दिनैनि सावगारिखौ।

रिक्सा आवलायाथ' बेल
दामलांलायदोँमोन
नङाना?

आं गावनो नुथारदोँ फारौ
मेगनजोँ।हा हा हा...।"

"हा हा लिर लिर।बर'
थुनलाइआ
बेबादिजोँसोना
बुहुमाव गेवलांथारनो
हागोन।

मालाय गुबुनफोरना
नंगौबो नङाबो साना फापर
जुनायनिफ्रायनो
अखाफोर दांहैनायसिम
थुनलाइ सोरजि जाबाय।

नाथाय बर'फोरादि हाल
खदाल मावनानै जाग्रा
मावथि हारि।

बेखौबो बर'नि थुनलाइआव
नागिरनानै मोननो थांनो
नागिरा बहाबा
सलमाफोरावनो।"

"हैद थाथ'दोलै मोजाङै दे"
होननानै अरननि
बाथ्राया जोबनायावनो
लंलं थाबाय लांबाय
रनजया।

निजोरा आरो अरनजोँ
नायहरबाय थाबाय।
Posted: 2016-03-30 11:32:57 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet