रजे! नोँ थांनानै था 1.8, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

बंङाइगाव कलेज
हष्टेलाव थाहैनाया
बोसोरनैयानो जाबाय
निजोराया।

बेसेबांबा गोबाव ओँखाम
संनो गबाय।

ओरैनोबाबो उन्दै
समनिफ्रायनो बांद्राय
संफेरखाया।

बिमायानो दाउदैबादि
अनबोनानै मावै दाङै
जाहोयै जाहोयै
फेदेरबोबाय।

बांद्राय खष्टयैबो
फरायनो नांबोआखै
निजोराया।

दिनै हार्सिँयैनो मेगं
हाबाय आरो गासैबो
जानायखौनो संबाय बियो।

जानाय समाव ओंख्रिया
संख्रि बारा जालांबाय।

आलु फाजायाबो फानलु
गोसा जालांबाय।

जाहोलां बासिहोलां
नोगोद जावदोँमोन अरना
निजोराखौ, जंखायै
जंखायै
बोराबहोदोँमोन।

टेबिल गंसेयावनो
सानैजोँ मोखां नायलाय
नायलाय जादोँमोन।

निजोराया बेसेबा
खुसिजोँनो "दिनै आं
अरननो आंनि संनाय
ओँखामखौ आंनि आखायजोँ
दौगोन" होननानै गोसो
सिङाव सिरि सिरि सानना
लादोँमोन।

नाथाय निजोराया अरनजोँ
संख्रि बारा आरो फानलु
गोसा जानायनि जंखाय
जायै जायै लाजिनायजोँ
दौनो हायाखिसै।

गोसोनि साननाया
गोसोआवनो थाबाय।

जाखां लोँखां सानैजोँ
हर थौलायनाय टिभि
नायबाय।

मिनिथाव सावथुन
नायनानै मिनिगुलायबाय
ग्लाब ग्लाब
सानैजोँनो।

बेबादि बेसेबा
हरथौलांबाय जेबो
हमस्लाबनो हायाखिसै
समखौ।

बिसोर नखरनि सोमोन्दै
रायज्लायबाय आरो
गामिनि सोमोन्दैबो
सानैजोँनो
रायज्लायनाय
जादोँमोन।

बेबादिनो मोनसे समाव
अरना बेसेबांबा
उन्दुनो ओँखारनायजोँ
थेनथौबाय।

उन्दुनो ओँखारनाया
बारानिफ्राय बारासिन
जाबाय।

उनथाराव अरना
निजोरानाव दर साबिखौ
बिबाय।

"मानो साबि?" निजोराया
सोँबाय।

"आदा देरहासाथ
उन्दुग्रानि साबिया"

गोसो सिङाव सान्दोँमोन
निजोराया "जाम्बा नोँ
आदा देरहासाथखौ गुमैसो
जागोन" होननानै
खैखायैनो बुंनो।

नाथाय बिखौ बियो बुंनो
रावआ खुगायाव
फुथियाखिसै।

बिनि सोलाय निजोराया
बुंबाय-

"मानो नांगौ?"

"आं उन्दुनो ओँखार
थारबाय।"

"सानैजोँ उन्दुनोसै। आं
दिनै हार्सिँ उन्दुनो
जोबोद बोरैबा
मोन्दोँ।"

"नोँहासो मानो
लेँहराखै? दहायथ'
मादैया सोरखौबा लेँहर
होननानै बुंदोँमोन।"

"ए लाइस्रिना फरेखा
जागासिनो दं। बिखौ मानो
लेँहरनो?

दाबोथ' जेबो नंलाना
सानैजोँ उन्दुबानो
जाबाय।"

एसे बोराबदोँ निजोराया,
ओजोँ अरना गिनायसो
मोन्दोँ।

जाबाय दिनैबा हले
जाथाया।

जागायसिगोन
दिनैनिफ्रायनो
सान्दुं आरो अखाया।

बायदिसिना बुजिसयै
बाथ्रा गोसोनि।

बायजोआव थंब्लेद
बारनलांबाय अरना।

बियो सानबाय "निजोराया
बेनिखायसो आंखौ
लाबोदोँमोन।

बेसेबा गोजान मटर
गाखोनानै आंखौ बिनि
थाखायनो
लाबोथारदोँमोन।"

बायजोआव बेबादिनो
गोबां बाथ्रा सानबाय
थाबाय अरना गुलाय
गुजायनो।

टिभिखौ बन्द खालामनानै
गावनि उन्दुग्रायाव
माबा माबि लुखुर लाखार
खालाम हैबाय निजोराया।

"बा माएसे बुदि गोरोँ
निजोराया?" बेबादि
सान्नानै थाबाय
थादोँमोन अरना
बाह्रायावनो।

दान्दिसे उनाव बिसिना
बखां फोसाबखां अरनखौ
लेँहरबाय निजोराया।

"बहा थांखो फैद" नाथाय
अरना गोबां बाथ्रा
सान्नानै सिरियैनो
खोनायैबादि थाबाय।

दान्दिसे उनाव
निजोराया गाबज्रि
हरबावबाय।

अरना लासैनो "ओइ"
होननानै माथो हरबाय।

उनाव लासै लासै फैनानै
निजोराया बुंफैबाय-

"उन्दुनो ओँखारदोँ
होन्नाया, उन्दु फैला
नामा?

ना बेयावनो उन्दुनोसै?"

फैद' होननानै निजोराया
अरननि आखायाव हमनानै
गावनि उन्दुग्रा
खथायाव बोलांबाय।

अरना गोसोजोँ गोसो
सिरियै सानबाय "जेरैखि
जाया जाथोँसै"।

खैफोदआ जिउआव
जाथावैयाबो फैयो खेबसे
नङा खेबसे, हरखाब फैयो।

फैथोँ फैथोँ।हे गसाइ! "
होननानै।

बियो गोजांस्रिउ
लायबाय गोजांनानै।

नाथाय थेवबो बिनि गोसोआ
गोजांस्रिउदोँब्लाबो
साया माया सोरबा
खावलायाव थामज्रेम
होनायबादि सिमांबो
नुबाय बियो।

सोलेरा हाव हाव दुंखाव
फैबाय।

लासै लासैनो न' सिङाव
थ्रोब बोलांबाय
निजोराया अरनखौ।

अरनाबो थांफाबायल' लासै
लासै।

न'सिङाव सहैब्ला
निजोराया बुंबाय-

"नोँ बेयाव उन्दुदो, आं
बेयाव उन्दुनोसै।"

अब्लासो अरननि गिनाया
एसे स्रां मोनबाय।

लासैयैनो बियो बुंबाय-

"जागोन दे"

"जोँनियाव गोबां
आलासिफोर फैबाय थायो।

माब्लाबा बुरैसा,
माब्लाबा सिख्ला गोबां
आलासिफोर।

सेंग्राबो फैयो
बोरायबो फैयो।

सिख्ला एबा बुरैसा
फैयोब्ला आंजोँ
उन्दुफायोमोन नाथाय
बुरै फैयोब्ला जोँनाथ'
बर' समाजाव आलासिखौ जौ
लोँहोयोना
फेगुलायहोयो।

नाथाय आं जौ लोँनायजोँ
उन्दुदेरनो हाया।

बेखायनो आं आंनि खथायाव
सखिखौ गंसे
सोदेरहोबावबाय।"

"फोजाङानो जादोँ
होननानै" दुमफ्ला
उन्दुबाय अरना।

दान्दिसे उनावनो
निजोराया अनथाव बाथाव
नायबाय थानानै सि खोबना
होबाय अरननि मोदोमाव।

बियो सान्दोँ गोसोजोँ
गोसो-

"थैस'-थांस' जिउ मोनसे
अरनजोँनो आंनि संसार।

हे इसोर! आंनि
सान्नायखौ जाफुं हो!
जाफुं हो गसाइ!"

बेबादिनो गोदो गोदो
उन्दुलांबाय निजोराया
ओजोँ नाथाय अरना
उन्दुलाङाखैमोन।

बियो कम्बल बोलाना
निजोराखौ नायहरबाय।

गोदो गोदो कम्बल
खाख्लुमना
उन्दुलांबाय
निजोराया।
Posted: 2016-03-30 16:06:00 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet