रजे! नोँ थांनानै था 1.9, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

बायदिसिना
सानबायनानैनो हराव
थाबैनो उन्दुलांनो
हायाखै अरना।

दाउसिन-दाउला
गाबस्रावब्लाबो दिनै
थाबैनो सिखारनो
रोङाखिसै बियो।

फुंनि 8 रिँगा
जालायबासो निजोराया
अरनखौ मोदोम नारै नारै
फोजा फैबाय।

उ,आ सोदोब होनानैल'
थादोँ अरनाबो
अलसियाबादिनो।

बेबादिनो हि कम्बल
बोलानानै होबाय
निजोराया "सिखार सिखार"
होननानै।

एसेयावनो अरननि
गामसाखौ सिनथाय हमनानै
बोफ्लांलाय लांबाय
निजोराया।

होमब्लासो अरनाबो "ओइ
रना फ्लिस फ्लिस"
होननानै गावनि गामसाखौ
हमथाना लासै सिखारबाय।

निजोराया जानो हागौ
माखौबा नुबायबो।

बियो गावनि गोरोन्थिखौ
बुजिनानै लाजिबायबो।

नाथाय अब्लाबो
नुयैबादि जानानै
थाबाय।

"अलसिया, उन्दुबामालाय
एफाबां उन्दुयो? नोँनि
न' नङा बियो आफानिसो।"
निजोराया मिनिसुलु
बुंबाय।

"मानसिया बेबादि समाव
सिमां नुयो।

मोजां मोजां रंगिना
संगिना सिमां।

बेबादि समाव सासे
उन्दुगादुराखौ
दाफोजाखा।"

"मानो? सासे हालुवायाबो
हालेवनांगौखौ
दोन्नानै सिमांखौल'
नायबाय थानोसै?

सिमांआवल' ग्रौ ग्रौ
जालायजासे माय गायनोसै?
सिमांआवल' बाया मोजोमा
हालेवनोसै?"

मुब्रुं मुथुं बुथेथे
अरना गावनि गामसाखौ
मोजाङै खाथेनायसै।

बियो खेबसे आगदा
आखायजोँ मेगनखौ
हुब्लिरनानै लानायसै।

आरोबाव बियो सखियावनो
दामफ्ले जिरायनायसै।

अखाफोर गावदांबादि दा
दा मिनिसुलु मोखांजोँ
जोँ नायदोँमोन
निजोराया।

अरना गावनि बुथेथे
मेगनजोँ नायदेरनो हाया
हाया जादोँमोन।

अब्लाबो बियो
मोफ्लामगासे
मोफ्लामगासे नायदेर
नायदेर मिनिसुलु
जादोँ।

"दिनैथ' मादैया
फैफिनगोन, आदैयाबो
फैगोन नामा?" अरना
सोँदोँ।

"औ आयआ फैनो होनलांदोँ।
आफाया फैनाय नङा।"

"आदा देरहासाथआथ'
फैखाया?"

"बियो हष्टेलावनो थायो,
बैसागुआवसो फैगोन
बियो।"

"आं सिमां नुदोँमोनलै
निजोरा।
आद्रा थाबाय नङाना?"

"बाद हो आं नोँनि
सिमांखौ खोनासङा।

थांदो मोखां सुहैदो।
आं साहा फुदुंखांबाय,
ओँखामबो संबाय नोँनि
थाखाय।"

"हाब एफा मावथिथारलै
नोङो सना।"

"आंखौ बारा जंखाय नाङा
दिनै, थांदो नांगौबा
दाहाय जंखाय।

मोखांआ
सुहैग्रोदो।नङाब्ला
थांनाय सिमांखौनो
बावनो हानाय नङा नोङो।

हरनि सिमांखौ थाबैनो
बावनो हायाब्ला सानसे
जोबोद लोरबां जायोनो।

खामानि मावनाय समाव
सानफ्लांबाय थायो।"

बेबादि होननानै
निजोराया ब्लद
ओँखारलांबाय।

अरनाबो मोखां सुहैबाय
उसुं सेरनि दैखराव।

मोखां सुखां आरिखां
बियो निजोरानि फियार
लाभलिखौ गावनि मोखांआव
फुनबाय।

थावखौ खर'आव गिसि
जालायनाय बिलिरबाय।

मोखांआ गमा गुफुर
जालायदोँ।
देलायमांग्रा
नुलायबाय।

बियो माब्लाबाबो फियार
लाभलि मोखांआव
बिलिरफेराखैमोन।

देलायै साजायै बियो
गंसे सियाराव
जिरायबाय।

निजोराया मिनिखुसि
साहा लानानै होफैबाय।

बियो अरनखौ नायगोमोदोँ,
एसे एसे मिनिदोँबो।

"नोँखौ एबार मोख्राबादि
बायगरसिन मोनदोँ आं।"
निजोराया बुंबाय।

"मानो? माबा आं बिफां
बिफां गाखोला बायदोँ
नामा?

आं नाथाय एबाराव जोबोद
साबसिनसो जानो
नाजादों।"

"औ नंगौथ, नोँ थिकखौनो
बुंदोँ।

साबसिन जानो
नाजानायखायनोथ'
देलाइमांग्रा
नुलायनाय देलाइदोँ
नङासै?"

"समायो नङाना फियार
लाभलिजोँ?" साहाखौ ग्रद
लोङो अरना आरो बुङो-

"साहाया गोदै बारा
जादोँ" निजोरा एसे
बोरैबा जायो।

मा होनना बुंगोन जानानै
आसुगुर खेबलुयो।

बियो नाथाय दान्दिसे
थानानै फेस्लायै बुङो-

"गोदै बारा जायोब्लाथ'
साहायानो जायो, गोदै
नाङाब्लासो साहा
बुंनानै होदो मुं
थाहैया।

साहायाथ' गोदैनि
थाखायनो मुंदांखा।"

"गोदै बारा जाब्ला मा
जायो मिथिगौ?"

"मानसिफ्रा बुङो एम्फौ
जायोलायनो उदैयाव" 

थुथु होननानै
नंखायखौनो
मुगैफ्लाबाय अरना।

माखौबा गोसोखांबाय
बियो, निजोराया खुगा
मुथुनानै मिनिबाय।

दान्दिसे सम सानैबो गल'
गल' नायलायबाय।

उनाव सानैबो
गंस्रिलायबाय।
निजोराया सेरावनो
गसंना थाबाय थादोँमोन।

अरना बुंबाय-

"सियार लानानै आंनि
सेरावनो जिरायफैबा
मोजां जागौ होनना आं
सानो।
ना मोजां जानाय नङा?"

निजोराया लासै लासै
थांनानै गंसे
खामसालियाव आलांगायै
थानाय सियारखौ लानानै
सेरावनो जिराय फैयो।

आरो बियो मिनिसुलुयै
बुङो-

"दानिया मा बाथ्रा?"

"दोँसे सल' बाथा
खिन्थानो नामा?"

"बाद हो। गुबै
बाथ्रायाव फैदो"

"आं मोनसे सिमां
नुदोँमोन। खिन्थानो
नामा बेखौनो?"

"फ्लिसना आंखौ दा जंखाय!"
निजोराया एसे खेरेँ
मेरेँ गारांजोँ
बुंदोँमोन।

बेबादि समावबो अरना
जंखायबावनायसै-

"फ्लिसना आंखौ दा जंखाय
होन्नायाव।

फ्लिसखौ बर'आव
रावस्लायना बाथ्राखौ
बुंब्ला बोरै जागोन?"

अरननि बेबादि सोँनायनि
फिन निजोराया ओरै
होदोँमोन-

"अन्नानै आंखौ दा जंखाय"

"अ' थिगानो दं, आंनिथ'
गोरोन्थि जायाखै।

आंथ' आरो नोँखौ अन्नानै
जंखायाखैना।"
Posted: 2016-04-03 10:22:13 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet