रजे! नोँ थांनानै था 2.1, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

मेट्रिक फास जानाय लोगो
लोगो अरनखौ फन
खालामदोँमोन निनाया।

बेबादिनो अरनाबो
खुसियैनो कलेजनिफ्राय
फर्मखौ लायना
होफैदोँमोन निनानो।

अरनानो फर्मखौबो फिल आप
खालामनांदोँ, बेनो
गासैबो मुं थिसन्नाय
बायदियाव थांलाय फोलाय
खालामनांदोँमोन।

बेबादिनो निनाया
बेसेबा खुसिजोँ
बंङाइगाव कलेजाव
फरायनो मोनसिगोनखौ
मिजिँ खालामनो
हादोँमोन।

फर्म लायनाय,
थांलाय-फोलाय मुं
थिसन्नायल' नङा
हष्टेलाव मोनैनि
लजिँखौबो अरनानो
नागिरना होदोँमोन
अरना।

जेरावबो मोनैलाय गाव
थाग्रा सासे
माहाजोननियावनो
दोनहैदोँमोन अरना असे
गावनि बिनानावबादि
निनाखौ अन्नायजोँ।

बेबादियैनो निनाया
बेसेबांबा खुसिजोँ
बंङाइगाव कलेजाव
फरायदोँमोन।

अरनजोँनो लोगोसे
कलेजाव थांफादोँमोन
निनाया।

सम सम निनाया ओँखामखौबो
अरननो असे बिदाबादिनो
संना होदोँमोन।

अरनाबो निनानो
बाजारनिफ्राय मेगं
लानानै होफैदोँमोन।

लोमजाबा साजाबा मुलि
लायना होफैदोँमोन आरो
गोबां हेफाजाब मदद
होदोँमोन अरना निनाखौ।

बेबादियैनो उन्दै
समनिफ्राय निनाया
अरनखौ बिदा सोमोन्दो
लायै लायै उनथाराव
गावनि जिउबादि
सानलांदोँमोन।

अरननि हेफाजाब आरो
माखासे बोसोन
होनायफोरा
बिफानिफ्रायबो बांसिन
जालांदोँमोन।

बिमानिफ्रायबो
बाखोनायथावसि
जालांदोँमोन।

बेबादि निनाया अरनखौनो
इसोरबादि समानै साननो
लादोँमोन, गावनि फिसाय
बादि सिबिनो
लाजेनदोँमोन।

बेबादि उनाव गोरबोआव
सानखोमानानै थानाय
बाथ्राखौ अरननि
सिगांआव फोरमायना
लादोँमोन।

अरनजोँ एंगारलायनो
हायै गोथौ मोनसे
गोरबोजोँ मोजां
मोनलायदोँमोन।

लासै लासै बेबादिनो अरन
निनानि मोजां
मोनलायनायखौ बयबो
मिथिदोँमोन।

खना खना बयबो
सावरायदोँमोन,
रायखोमादोँमोन,
सोँखारिदोँमोन आरो
खायसे जोबोद
बाखोनायदोँमोनबो।

जोबोद मदद होलायनाय
अनलायनाय बियो।
बिसोर दावखोलांनो
हागोन बेसेबा गोजौसिम
होननानैबो बुंदोँमोन
खायसे।

निनानि बिमा जिमि आरो
बिफा लुकुर आरो गामिनि
बिमादै, बिमायं, बिदा
बिब'मोना
मिथिजोबदोँमोन।

बिमाफाया अरनखौ
मुगैयाखैब्लाबो अरननि
जोनोमजोँ लोगोसे
मोननाय घोरोमखौ
मुगैदोँमोन।

घोरोमखौ सिमा
खालामनानै अरननि मोजां
मोनलायनायखौ बोखानो
नाजादोंमोन।

नाथाय अरन आरो निनानि
मोजां मोनलायनाया
बेसेबा गनायथाव, जिउ
मोनसेजोँ मोजां
मोनलायदोँ बिसोर।

रावबो बोखानो हाया
बेबादि मोजां
मोनलायनायखौ।

अरननि नआव सिबिनाय
घोरोमा ब्रह्म नाथाय
निनामोनहानिया
कृष्टान।

अरननि बिमा बिफाया
अरनखौबो नागारनो
गावलायदोँमोन नाथाय
अरनखौ रायदोँब्लाबो
मोजां मोनलायनायखौ
बोखानो हायाखै।

ओजोँ निना बिमा
बिमादैमोना अरननो हरनो
राजि नंथारा।

देनांब्लाबो आरो
दिनैब्लाबो होननानै।
अरन आरो निनानि जुलि
जागोन समाय लानाया
बेसेबांबा बोसोर
दंबावो।

गावसिनि थांखिया
जाफुङाब्ला
माब्लाबाबो
गोरोन्थियावबो जुलि
लाया बिसोर।

नाथाय निना बिमामोना
दानो नागारनांगौ
होननानै नारसिनदोँ
निनाखौ।

बेबादिनो निनाया
सहायनो हाया हाया
जालांदोँ।

थांनानै थानायखौ जोबोद
गोब्राब मोनलांदोँ
बियो।
गावखौ अयथासार
खालामनाय, जेरै सोबानाय
बायदिखौ सम लायै सम
अरननो फनजोँ खिन्था
हरबाय थादोँ निनाया।

बेबादिनो सानसेखालि
अरनखौबो लजिँसिम
थांनानै नागारनांगौ
होननानै लजिँआव गोगोम
रायदोँमोन निनाथि
बिमामोना।

बिसोर निनाखौ अरननि
आखायाव गथायना होनो
राजि जुदि अरना निनानि
घोरोमखौ आजावो।

नाथाय अरनाबो गावनि
बिमाफानि घोरोमखौ
गारनो हाया।

बियो निना बिमामोननि
नारसिन्नायखौ
माब्लाबाबो गनाया।

आरो निनायाबो बेखौनो
हास्थायो।बियो गावनि
घोरोमजोँ संसार जाया।

अरननि घोरोमजोँ संसार
जागोन।
दुलाराइ माहारिनि
मोजां हाबा मावगोन।

गावनि गोथार बासिनाय
गैयै गोरबोखौ गासै
माहारिनो बेखेवसारना
खिन्थागोन।

नाथाय हिनजावनि फिसा,
दाउसा होननायबादि
निनाया बिमाफानि नखौ
बारनो हाया।

बियो दानसे नआवनो
जोबजादोँमोन।

निनाया अरनखौ मोजां
मोनो मोनथोँ नाथाय
अरननि सेरसिम
दिनैनिफ्राय थांनो
हाया होननानै नसिङावनो
दोनदोँमोन।

निनाया अरननि मोजां
मोननायखौ सैथो होननानै
आरो माब्लाबाबो
फोलानाय नङा।

फोथायखेबस खालामा
होननानै थादोँ।

अरनखौ मोनाब्ला बियो
थैगोन होनना समाय
लादोँ।

जानो हागौ बे उजियाव
इसोरा निनाखौ अरननि
थाखायनो दाना
हरदोँमोन।

जायनि थाखाय बिसोर
उन्दै समनिफ्रायनो
लोगो मोनलायबोदोँमोन।

नाथाय इसोरा दायो
मानसिया सिफायो
होननायबादिनो निनानि
बिमा बिमादैमोना
सिफायमारदोँ। 
Posted: 2016-04-04 08:09:39 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet