सुखे गाला, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

जौ लोङै समाव जोबोद
सांग्रां सुखेया।

रावजोँबो नांलाया
बुलाया।

बाथ्राखौ गोरोन्थि
जासै जासै
रायज्लायथारो।

जोँ लोँबाथाय दाबुंसै
बाथ्रायानो जोबा।

महाभारतनि
कुरुकेत्रखौ खेबसे
गिदिँगोनखि गिदिँगोन।

नङाब्ला सोरजिगिरिनि
एडेन गार्डेनखौ खेबसे
गिदिँथारगोन।

बुहुमाव दिन्दां
जानानै थानाय प्रशान्ट,
भारत लैथोमाखौथ'
दाबुंसै,
सानस्रिगासेल'सो
सुखेनि थाखाय।

बांद्राय फेनानै सुखे
गालाया बुंदोँमोन
आंखौ-

"हाब सुखे, नोँसाजोखौ
नायै नायै बिहामजोनोसो
फसायगारबायलां।

नोँ मा सानो सुखे?"

सुखे गालानि फिसालाखौ
नायनो हाथ्रा आं।

आरो बिनो माबोरै फिसाजो
हरनो हागौ आं?

साला बुंनो थाङोब्ला
सुखेयानो जेथ'।

माव थाङो माव फैयो।

बुंनो थाङोब्ला दा
हालबो उदायला
लेखायावबो गैला।

दिउ दिउ सूखेखौनो
होथारनो गोसो जायो आं
थेवबो असे बिसुखेथारलै
जोँ।

उफाय गैया मा बुंनो मा
फोलानो-

"जौ फेनानै बेबादि
बाथ्राखौ रायज्लाय
जायालै सुखे। गाबोन
रायज्लायनोसै।"

"खबरदारलै सुखे
सोरजोँबा खारफा
लांथारगोन।

नङाब्ला बिसुखेब्लाबो
गनाय नङालै आंजोँ।"

थोर थोर फंथामसो
बाराबाव बाथ्राजोँ
सिगिलांथारदोँ सुखेया
आंखौ।

हा बिदिब्लालाय बोरै
जानांगौ जाखो?
सुखेनि फिसाज्लाखौ आं
बिजामादै जागोन।

आरो आंनि फिसाजोखौ
सुखेया बिहामजो जागोन।
Posted: 2016-04-06 04:25:35 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet