मेले बोराय, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

(मेले बोरायनि रुवा
मोनामसु होनाय)

बुसिसि बुरैनि
बिजामादैया अमा बेदरखौ
गोरानसो जायो।

लेफारि सुग्रा साख्रि
मावो बेरलाया।
बेखौनोबा एम्फौ राजा
बोराया टु.ष्टार
बिजामादै होननानै
बाखोनाय बावो।

बयबो लेफारि सुग्रासो
होननानै मिथियोब्लाबो
गामियाव बेबादिनो
बुंथिबायो।

देग्लाय बैसागुआव
फैगोन जाहरदोँ
नकियाजोँ दिनैसो।

बुसिसि बुरैनि
बिबोनांनि मुंआ मेले।
जोँनि सालगुरि गामियाव
फैनानै मेलेले बोराय
जाबाय।

हिनजावबो गैया, फिसाबो
गैलिया दा बिब' (बुसिसि)
जोँनो थाफैना दं।

हाखु-दाखु इउ पि पिनि
मिटिँ दंलै होननानै
खारलाय लांदोँ एम्फौ
राजाया।

थांनायनि सिगां
बिबोनां मेलेखौ
बुंदोँमोन-
"बे अमा खासिखौ दा रुवा
मोनामसु होदो मेले।
आंबो थाबैनो फैगोन।" 

थिन्नायबादिनो
खामानिखौ मावदोँ
मेलेया।
एम्फौ राजाया
सफैनायसिम रुवाखौ
मोनामसु होनो
नाजाबायदोँ।

अमाया मोनामसुथारा
एसेबो।
मेले बोराया नाजायै
नाजायै गावनो खेबनैसो
अमाजोँ फानदिँ जानानै
फेग्रबदोँ।

एम्फौ राजाया नुनानै
दिउ दिउ रागा
जोँदोँमोन।

"खामानिखौ मानो दाबो
मावदिया?"- होननानै
गोसायैनो बुंदोँबो।

रागाजोँनो आरो रुवाखौ
थल्ल सिखदोँ एम्फौ
राजाया।

मेले बोराया देजानो
गिना खारनानै दर
फांथेहैदोँ।

एम्फौ राजाया फार्लासे
बारा जागोन अमा खासिखौ
थांखाव होबाय।

मेलेखौ
गाबज्रिहरदोँमोन।
Posted: 2016-04-08 08:35:03 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet