जन चेना, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

दा आंनि बैसोआ गोजौ
फारसे स्नि
जांख्लायाव।

आयआ सिख्लायाव
नोगोदथारमोन जोँना।
संग्राय-सान्द्रि
उवाल-गायहेन नुलायै
माहाजोननाव रुवाथि
थानो मोनदोँमोन।

संनाय एवनाय आरो
मानजिनाय बेनि अनगायै
जेबो खामानि
मावनाङामोन।

फुंनिफ्राय सानसे आरो
मोनाबिलिनिफ्राय हरसे
जानो नागिरलायनाय टिभि
नायग्रामोन।

मानसिफोरा कुमकुम
कासती नायना गोजोनो
नाथाय आयनि साबसिन
मोजांनाया WWE मोन।

आफाजोँ जुलि जानायनि
उनाव।

जेब्ला आं नै बोसोर
जायो अब्ला आयआ आंनो जन
चेनाखौ बायना होफैदोँ।

गस्ला बेनेमाव जन
चेनानि सावगारि
गोनांखाय WW नि जन चेना
गस्ला होनना बुङो आयआ।

बेबादिनो नै
बोसोरनिफ्राय गोदान
आरो गोदान जन चेना
गस्लाखौ गान्नानैनो
स्नि बोसोर मोनफैबाय
आं।

जानायाव गेलेनायाव जोँ
बेरग' आंजोँ बिदा
फंबायनि फिसा जोबोद
लोगो।

सानसेखालि जोँनि
लोगोथिया बायनायसै।
मार्बल सिखोमादोँमोन
आं।

सानैजोँ मोखां गोजा
गोजा जालायनाय
खुसेरलायदोँमोन
बुलायनाय समाव।

बिनिफ्राय आं
बेरग'मोनहानाव थांनो
हायाखिसै बेरग'आबो
जोँहानाव फैनो हालिया।

सानैनावबो लबार बाथुल
दंखायो।
नुबाथाय थाखोमाना
गावगोन।

जेराव थाङो बेयावनो
गोदोनायाव आलायना
लाखायो बाथुलखौ।

बेरग'मोनाव टिभि दं।
जोँनिफ्राय
माहाजोनसिन
बिसोरनिया।

टिभिआव जै जन चेनाखौ
नुबाय जालायबाय रागाया
बेरग'आ।

जन चेनाखौ नुबाथाय
आंखौसो सानो बेरग'आ।

सानसेखालि आयजोँ
थांदोँमोन आं
बेरग'मोनाव।
आयनि थांखिया WW
नायनोमोन।नायदोँबो।

आंखौ गावनो हायैनि
जेब्ला जन चेनाखौ नुबाय
बेरग'आ टिभिखौ थांखाव
गावबाय।

"हा हा फाग्ला फाग्लालै"
सल'खौ कलेजाव लोगोफोरनो
खिन्थादोँमोन आं।

आंनि लोगो जोँसारा
गोगोम मिनिना
जसोलायदोँमोन।

बिलाइ निलिमामोनाबो
गावजोँगावनो थामज्रेँ
होलायदोँ।
Posted: 2016-04-08 09:33:31 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet