अमा खासि, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

आं जेब्ला गोदो गोदो
उन्दुलांदोँमोन अब्ला
अमा गाबनाय खोनादोँमोन
आं।

बांद्राय गाबनायावनो
उन्दुनायनिफ्राय
सिखारनोबो गोनां
जाथारदोँ।

बिनि उनाव गाबनाय
जायगासिम गोर गोर
खारलांदोँ आं।

मा जाखोथाय? गोसोजोँ
गोसो साननानै खाथियाव
थांनानै नुदोँ अमा
खासिखौ गोबा गोबा आयआ
गाबगासिनो दं।

"लांनो मोना फाफिफोर,
लांनो मोना"-बेबादि
बुंनानै आयआ गाबदोँ।

"फाग्लिबादि नोँनि
थाखायनो दाहार जादोँ।
नोँ आरो लांनो होआ? हर हर
लानानै थांथोँ" आफाया
बुंदोँमोन।

बेबादिनो जुलावफारा
गामिनि रायजोफोरा
अख्रायैनो अमा खासिखौ
बोनानै लांथारदोँ।

गावसोरनि मोननांगौ
बादिनो।
दिखारजोँनो बिफांआव
दिन्दां जानो दिरुं
नागिरबायदोँ आयआ।

बहा मोनगोन बहा मोना
गग्रायाव हाबहैदोँ।

खाथाखआव बिदै गबाय
थानाय दाउ बिमाया फोर
बारनबोदोँमोन।

आयनि मोखांआव गावनि
आथिँ थोँनैजोँ
गाज्रावनायानो जादोँ।

आयआ फोद्डा
खांग्रांदोँमोन।
आफाया ग्लाब ग्लाब
मिनिदोँ।

आयनि मोखांआ गोजा गोजा
जालायनाय दाउ बिमानि
आसुगुरजोँ खायजिर
जानाय।

थैबो गदोँमोन अनथाव
बाथाव जारौरौ।
Posted: 2016-04-08 09:57:32 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet