रजे! नोँ थांनानै था 2.4, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

दिनै आमटेकानि
सोरगिदिँ गोबां जायगा
दं।

जेरै- सोनाबहा
फाथाबारि, औगुरि।
आमटेकानिफ्राय
फाथाबारिसिम 4.4 कि.मि
आरो औगुरिसिम 27.6 कि.मि
जायो।

आमटेकानि साहाजोँ
मालिबिटा आरो गंगार
हाजो।

खोलाहा कैला मैला,
आमगुरि, बभानिफुर बायदि
बायदि।

दासिम आमटेकायाव लेखा
गोरोँनि अनजिमाया
जोबोद खम।
दिनै बर'नि जारिमिनाव
आमटेकानि सासेबो
मुंदांखा सुबुं गैया।

ना सासे डाक्टार, ना
सासे गिदिर सरकारि
अफिसार आरो लिरगिरि।

ना दावहारु समाज
सिबियारि।
नाथाय दिनै
जाखांबोगासिनो दं।

बै समाव बर' फरायसा
आफादनि सोमावसारनायाव
आमटेकानिफ्रायबो फालो
फालो बाहागो लादोँमोन।

बेबादिनो दावहारु
मुंनि जोहोलावमोना जिउ
होदोँमोन मुंख्लं
जादोँमोन।

दिनै बिसोरनि मुंआ
बयजोँबो रायखां
जायाखिसै।

1966 मायथाइनि उनाव
आमटेकायाव गोबां राव
रायग्रा हार्सा,
बांगालफोरबो थाफैनो
लादोँमोन।

बेबादिनो बिसोरनि
खुगानिफ्रायनो
आमटेकाया हार्सा मुंआ
थादोँ।

1993 मायथायाव आमटेकानि
बांगालफोरखौ होखार
हरफिन्नाय जादोँमोन।

खायसे दिनै आंनि
लोगोफोरा आमटेकाया
माबोरै जाखो? होननानै
सोङो।

उन्दै समाव अदेबानि
आमटेका गेजेर
फरायसालिनि फोरोँगिरि
सार प्रसान्त
बरगयारिया जोँनो
खिन्थादोँमोन।

गोदो हादान जाजेन्नाय
समाव गावसोरनि सालाङि
गामियाव सासे हार्साया
हाबहैदोँमोननो।

बे समाव सासे मानसिया
गावसोरनि थाइजौखौ
हानना जानो
थिन्दोँमोननो।

जानो हागौ जायगानि मुं
सोँनायाव बर' मानसिया
थाइजौखौबो हार्सानि
बुंनो रोङैलाय आमटाका
बुंदोँमोन।

बिनिफ्रायनो आमटेका
जादोँ होननानै बुंदोँ।

बेल' नङा आरो
गोदोनिफ्राय दासिम
आमटेकायाव जोबोद खष्ट,
दुखु-दाहाजोँ संसार
जानो गोनां जादोँ।

नांगौ समाव अखा हाया
आमटेकायाव।
माय गायनो थाखाय समाव
दैयानो फैया।

माय गायनो थाखाय दिनै
गंगार हाजोनिफ्राय
बान्दो खालामनानै दै
लाबोनांगौ जायो।

दिनैबो गामि गामि
लामाया थाबायथावै
गाज्रि।
दिनैसिमबो आमटेका
हालामाव जोबोद 'टेका' बै
समखौथ' दाबुंसै।

जानोहागौ आम आरो टेकाखौ
दाजाबनानैबो आमटेका
जादोँ होननानै खायसे
सानसुला मानसिफोरा
सानो।

दिनै आमटेकायाव गोबां
सुबुं सानखोआ बांनो
हमबाय।

बुंनो थाङोब्ला
निसिमायाव जा सुबुं दं
आमटेकानिफ्रायनो
बांसिन।

सानसेखालि आं मोनसे
बिजाब फरायदोँमोन
नङाबा रादाब बिलाइमोन
जानांगौ।

2011 मायथायाव आमटेकायाव
गासै 1,130 था नखर दं।

गासै सुबुं अनजिमाया 5,646
जोन।
आरो बिनि गेजेरावबो
हौवासाफ्रा 2840,
हिनजावसाफोरा 2806 जोन।

आमटेकानि सोलोँथाइ
जौगानाय बिबांआ 58.77%
मोन।

दिनै आमटेकायाव बर'नि
अनगायैबो साफा सानै
राजबंसि, बाङालि आरो
नेपालफोरबो दं।

2011 मायथाइनि हिसाब मथे
आमटेकायाव SC सुबुंफोरा
गासै 146 जोन।

ST सुबुंफोरा गासै 5,031 जोन
दंमोन।
दिनै आरो जानो हागौ
गोबां बांसिन जाबाय।

आमटेकायाव बांसिन
बर'फोरानो थानायखाय
आमटेका हार्सा मुंनि
अनगायै आमटेकानि
गामिफोरा बर' मुंजोँनो
जाजोबनाय।

बांसिन गामिनि मुंआ
बिफां-लाइफांनि
मुंजोँ।
मानोना गोदो आगोलाव
आमटेकायानो मोनसे
बेसेबा गिदिर
अरनसोमोन।

आमटेकायाव गामिनि
मुंफोरा जादोँ-
आमलाइगुरि, सालगुरि,
थास'बारि, अक्सिगुरि,
दैखरगुरि, कुमगुरि
बायदि बायदि।

नाथाय जेराव जेराव साफा
सानै गुबुन हारिनि
सुबुंफोर दंमोन।

बेफोर गामिनि मुंआ
जादोँ- सालाङि,
देबोरबिल, सिमलगुरि,
गोमोबिल, मारुफारा,
थुनसिदाङि आरो
माखासेमानि दं।

दासिम आमटेकायाव गंसेल'
गेजेर फरायसालि आरो
गंसेल' गोजौ फरायसालि
दंमोन।

1977 मायथायाव आमटेका
गेजेर फरायसालिखौ
गायसनदोँमोन।
गिबियाव बियो हार्सा
मेडियामनि
स्कुलसोमोन।

गिबिथार बेनि गाहाय
फोरोँगिरिया गपाल
चन्द्र चरकार
मुंनिमोन।

दिनै बियो बर'
मेडियामनि फरायसालि
जाबाय।
बेयाव दा बर' बिजोँनि
अनगा गुबुन गैया।

गोजौ फरायसालिखौ
गायसनदोँमोन 1996
मायथायाव।
बिनि गाहाय
फोरोँगिरिया
राजखान्थिगिरि ब्रह्म
मुंनिमोन।

दिनै आमटेका हाथाइ
सेरावनो 2009 मायथायाव
गंसे फ्राइबेट बर'
बिजोँनि फरायसालि
गायसनबावबाय।

फरायसालिनि मुंखौ
दोनदोँ "गुरुदेब
कालिचरण ब्रह्म
एकाडेमि"।

आमटेका हालामनि ब्रह्म
घोरोम सिबियारि
बिथांमोना लोगो
नांनानै बे फरायसालिखौ
गायसनदोँ।

गुदि, गेजेर आरो गोजौ
फरायसालिसिम खालामनो
बिथांमोना नाजादों।

जानो हागौ 2017
मायथाइनिफ्राय बे
फरायसालिनिफ्राय
गिबिथार फरायसाफोरा
मेट्रिक आनजादखौ
लिरजेनगोन।

दिनै बेबादिनो
आमटेकानि आबादारिफोरा
गाव गावनि फरायसाफोरखौ
कलेजाव फरायनो
दोनहरजेनबाय।

आरो खायसेया दिनै
कलेजनि गोरायुं
जानायनि अनगायैबो
गुबुन गुबुन सरकारि
साख्रि मावजेनबाय।

दिनै बेबादिनो आंबो
बंङाइगाव कलेजाव
आमटेकानि जानानै
फरायनो थाहैदोँ।

न' सफैजासिम लामा लामा
खिन्थागासिनो
खिन्थाबोदोँमोन अरना
निजोरानो।

निजोरायाबो गल'
खोनासंदोँमोन गावनि
बानाय आरो
मेंग्लिनायखौ
लानानैबाबो।

न'सिम सफैनाय समाव
अब्ला साना हाबहां जाना
दंसैमोन।
Posted: 2016-04-11 11:33:35 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet