हाग्रामा दालांआव, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

"नोँनि अनगा आंहा गैया"
मुंनि बर' सावथुनआ
सुटिँ सोलिगासिनो दं।

फैगौ दुर्गा फुजानि
समाव ओँखारनायनि
बाथ्रा।

थेबगां अस्ताटनि बिथोन
बादियै एबार रजेमाया
सिगारेड् सोबगोन।
जौ लोँगोन आरो मानसि
गाज्रिफोरजोँ खुदुम
जागोन।

मोजां मानसिखौ गारना
गाज्रि मानसिजोँ लोगो
जाबायनालाय
गाज्रियानो
जाखानांसिगोन।

हाग्रामा दालांनि
सिङाव।
दोखो फेबाय रजेमाया आरो
मोसायै मोसायैनो जल्दब
गोग्लैबाय।

बे समावनो मानसि गाज्रि
लिडारनि (गुण्डा लिडार)
फालासै।

बलेर' सिङाव
बोसनलांबाय।

दालां साजोँ फुंखा
एकटरा फाल्सार
सालायबोदोँ।
सोरनिबा कल फैनायाव
मटरखौ लाखिबाय।

"औ लाबोबाय बाजै। बाथ'
गलाबखौ मोनाखिसै।
अ' बेखौनोथ' बुंदोँमोन
आं" रायज्लाय हरदोँमोन
फुंखाया।

बे समावनो गुण्डाफोरनि
फार्टिखौ नुहरबाय
बियो।

आरोबाव नुहरबाय
साथामसो सिख्लाफोरखौ।
मेगनजोँ नायनानै थानो
हायै सावगारि।

1000 Hz Danger रागा
दालांसानिफ्राय
बाज्रुमना
गुण्डाफोरखौ
गाग्लोबगोन बियो।

ज्रुम
बाज्रुममारदोँबो
बलिउडफोराव सलमान
खानमोना
बाज्रुमनायबादि।

नाथाय फुंखा एकटरनि
आथिँआ थेम बायनायसै।

गुण्डाफोरखौ
गाग्लोबनो हायाखिसै
बियो।

बेलासि समाव रौमारिनि
सानैसो सेंग्राफ्रासो
बोरैबा नुसनफैनानै लआर
आसाम हस्टपिटालआव
लानानै थांदोँ।
Posted: 2016-04-26 05:17:12 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet