मादै इलांसि, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

गामियाव साफा बेबादिनो
मिनिहोग्रा मानसि
थायो।

जोँनि गामियाव मिनि
होनो थिखोना हाथारगौ
होनबा आदै ओइसिनि बिसि
इलांसि।

दाखालि बैसागुनि
बादिलायनायाव बिथांनो
"मिनिसुलि 1423" बिमुंखौ
होनाय जादोँ।

बैसागु जोबनाय लोगो
लोगोनो जेरैबो जुलिनिल'
रादाब।

हार्साफोरखौ मा
होनबावनो?
बर' गामियावनो
बेमफार्टिनि रिँनाय,
बैराथिनि रिमोनद्ला
सालायनि ललिनाय
दासान्दि जेरैबोथार।

दिनै आब' रैसुमैनि
हाबा।
सुबायझार
सामथायबारियाव
मोनलांदोँ।

मादै इलांसिनि बिबुंथि
बादिब्ला प्रमद बर'
बादिथारलायनो जोँना
गुमैया।

जेखियानो जाया संसारा
गोजोन जायोबानो हामगौ
बयबो सानदोँ।

हिनजाव गोदान लागो
जानानै जोँ सा 70 गामिनि
रायजोफोरा मटर गंबा
उयिँगार लानानै
थांबाय।

हौवा लागोआ बरायनानै
लांबाय।
सा लोँबाय जिरायनानै।
गोथार जुलियाव आखाय
हमनानै होबाय अर
सेराव।

जौबो लोँबाय ओँखामबो
जाखांबाय।

गय जानानै मादै
इलांसिया फेबाय जौ
फेनायनिफ्रायबो
बांसिन।

दान्दिसे उनाव आरोबाव
जाबावगोन।
ओरैनो जोँनि गामिनि गय
खाबारि लिष्टआव
बिथांआबो गोग्लैखायो।

बैराथिनाव गय बिहरबाय
बियो-
"नै ---बैराथि ओजोँ
लाबोलाय गयआ।"

बैराथिया खाथियाव
लाबोबा मादै इलांसिया
बुंबाय-
"नै आगै, हौवा गोदाननि
गयआ थिखोना खर' फिदिङो"

"जानो हागौहाय,
गयखौनोबा गोदोहाय
गिदिँ गिदिँसो
गायथारदोँमोन"

"नै आगै, गयखौ फावसाय
फावसायसो गायनांगौनो"

"फावसायना
गायथ्राहाखैहाय, गिदिँ
गिदिँसो गासो गासोनानै
गायथारदोँ।

मा थगायनोबाल? आंनो
नुथारदोँमोन।"

जा मिनिनांगौ बयबो
मिनिदोँमोन।
आसोल बैराथिखौनो लोगो
मोनदोँ।

गामियाव बेनो
फेस्लिसिनखानो।

खमावनो दिस्क' गिलासजोँ
गोजा गुफुर खेबबासो
गोदावदोँ मादै
इलांसिया।

बिनि उनावबो रामना
माखौबा बथलसे बिनानै
लादोँ बियो।

फैनोसै समाव गाबै गाबै
बुंदोँमोन सानैसो
सिख्लाखौ-

"नै बिहामजोमोन आय, आंनो
सा बथलसे सोनानै
हरबावदो अन्नानै।

ओ! ओ! आयै फिसा गोजोनै
संसार जालांदो! ओ!ओ!ओ!.......!"
Posted: 2016-04-29 18:52:08 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet