बे दायआ आंनि नङा, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

जाहोनो हाया हाया मटर
साइकेल गोदान बायनायनि
मुंआव फार्टि जाहोदोँ
माखन बाबुआ।

गोरान बथलब्रै आरो अमा
बेदर सेरबाजोँनो।

दानिया आं मोदोम
देरनायखायसो ना
जानायखायसो देरखो
मिथिलिया।

बांसिन जाग्रा जाबाय आं
अमा बेदरखौ।
खमावनो सेरसेफ्राम
जायो, सोरजोँबा
बादिलायोब्ला
सेरनैफ्राम जानो
हागोन।

जौखौबो गोरानबा गंनैनि
बारा लोँग्रा जाबाय।
बियार, रामफोरखौ
गंब्रैसो बारा लोँनो
हायो।

बेदर सेरबाजोँ फार्टि
होगोन होननायखौ मिनिनो
ओँखार खादोँमोनबो आं
आदा माखनखौ।

"रायजोनो गोरान
गंब्रैजोँनो फार्टि"
गोसोजोँ गोसो साननानै।

गोरान गंब्रैया
लुगासेयावनो स्लिम
जोबदोँ।
सेरबा बेदराबो
हायगासेयानो
गोग्लैयाखिसै।

माखन आदाया फुंआवनो
आंखौ दहाय बाजाराव आं
जेब्ला सिगारेड्
सोब्बाय थादोँमोन बे
समाव "दाहायलै फंबाय,
मोनाबिलियाव" होनलाय
खादोँमोन।

आंलाय सानदोँमोन बुरजा
मोनजागोन आरो
फेलायजासे मोनलोँगोन।

नाथाय खेबसेल' गोदाव
गासे गोरान आरो दरसेल'
अमा बेदरजोँ आंखौ
लाजिफोनांबाय।

बेदर फाजाया गोथाव
जाथारदोँमोन।
आखाय सोलास्लिबना आरो
मोनजाबावगोन साननानै
बिदेर बावदोँ आं बाजै
लामब्रेनाव।

"बाजै दयनैसो
लाबोबावदोलै"

"गैला आगै, सेरबाल'खामोन
बेदरानो"

"जाहोनो हायाब्ला मानो
फार्टि जाहोयोब्रा
लासिंसिं?"

"आं दाहो होनखादोँमोन
आगै, नोँदायानो होदोँ।

रायजोफ्राबो गाड़ि
गोदाननि फार्टि
होनांगौ होनांगौ
होनबायथाबायनालाय
खेँखेँनो।

उफाय गैया नोँदायाबो जा
हायो बेजोँनो
रायजोफोरखौ गोजोन
होनोसै होननानै---"

एसे फेहांबायमोन आं।
लाजिनायजोँ आं
जिरायनाय सियारखौ
जोफायदोँ आं ख्रेमनो।

आरो रागाजोँनो हमथा
हायैनि बोरैबा आदा
माखननि नखौ थब्लं
इन्जुर जोसिदोँ।

जोँ लोँनाय गिलासखौ
थांखाव जोनाया गग्रा
फंबायनाव नांथादोँ।

बेबादि समावनो फार्ला
गोराना आंखौ हमथा
फैदोँमोन।
हरखाब बेखौबो सौगासिनो
सौफ्लांदोँ आं।

बिनि उनाव बोरै बोरै
जाखो आं मिथिलिया।
आं दा बंङाइगामिनि ल'आर
आसाम हस्पिटालावसो
उन्दुनानै दं।
Posted: 2016-04-30 05:07:26 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet