गेब्रुनोसैमोन नो, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

दिनैनि सावरायनो गोनां
आयदाया बेनो।

हिनजाव औवा बेखौनो
हाथाइ बाजार बयबो
सावरायदोँ।
लाजिया फांजिया
"गेब्रुनोसैमोन नो"
होननानै बुंलायदोँ।

रादाबखौ मैया "बड'लेण्ड
सानस्रि" आव हरनो
गोनांमोन आं।

नाथाय सानैसो गोरोँ
मानसिफोरा हरहोआखिसै
आंखौ।
जाथाया जोँनि
गामियावनो जादोँ।

सल'आ ओरैबादि- सानथिँ
बाथिँ सावगारि
बेनारफोरखौ सिथाबफैनो
हाया।

खायसे लाजिग्राबो थायो
आमोखाया उमुक
फार्टिनिलै होननानै
बुंजानो।
गोबां गिनायबो दं।

अखाफोर गैयै बिलिफां 8
बाजिसो सम।

गंथामसो मटर साइकेलजोँ
लामानि गामबारि, थाइजौ
खान्थाल, गुबुन गुबुन
बंफांफोराव गाजोलजोँ
खोमसि खोमसि सावगारि
दोथाबफैदोँ।

आखाय खबजब लायनाय
मन्ट्रिनि सावगारि।
नैबे सावगारियाव भट
होनानै आंखौ देरहासाद
खालाम होनलायनाय।

जोँनि थाइजौ बिफांआव
खोमसियैनो गाजोलजोँ
सावगारिखौ दोथाबदोँ।

अन्थाइजोँ दोथाबनाया
देलुन्नानै बोरैबा
गावनि आसियावनो थांखाव
देदोँ।

आसियानो गेब्रुजादोँ
सिबाया।
थर्स सेरनानै होबाबो
गिनांगौ सिनायजानो।

नायखोमा बायदोँमोन
आंबो सिनायथाराखै।
"आयदै, आसिया
गेब्रुबायलै" होननाय
खोनादोँमोन आं।

दान्दिसे उनाव बिसोर
मटर साइकेलखौ लाइट
होआबालानो खोमसि खोमसि
सालायलांदोँ।लारि
लारिनो।

बेबादिनो बिसोर
आदैलांहानि जाम्फैयाव
खुन्थेँ हैदोँ।

साफानि उनाव साफायै
लाद्रा लुद्रा।

खालबारबो गैया औवानि
फेरलेबसे दालांबो
गैया।

थांनाय बोसोरावनो
बेयाव मन्ट्रिनि
बिबुंथि बादिब्ला
खालबार होनायनि
खोथामोन।

नाथाय थगायनाय बादिल'
जालांबाय।

दाखालि गोगोम अखा
हानायजोँ गोथौसिन
जाखादोँमोन जाम्फैया।

एसे आगानखौ सिलिँनायाव
बोरैबा जानानै
खुन्थेँदोँ जानांगौ
बिसोर।

मानसिफोरा साथामबो जौ
फेखानायमोन।

मोखां, गन्थं, आथिँ-आखाय,
हान्थु दुलुला
जोबथारदोँ।

गोदोना सल्थमदोँ, आखाय
लोरिदोँ।
सासेया दिनैबो हामख्रं
फार्मासियावनो दं।

सेलेन्स होनांदोँ
"गेब्रुनोसैमोन नो।"
Posted: 2016-04-30 06:44:05 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet