आं सोर्गोखौ नुबाय, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

मानसिफोरा आंनि खोमा
खोमा बुङो- "सोर्गो
सोर्गो गांनाय गैया
उखैनाय गैया।

गाबनाय दुखु हांमा गैया
सोर्गो।"

बिनिखायनो सोर्गोआव
थांनो जोबोद गोसो आं।

आरो बेबादिनो
सानसेखालि सोर्गोखौ
नागिरदोँ आं।

दैसा सेर सेर, हाजो सेर
सेर, अरन हायेन अखोरां
सेर सेर।

नाथाय गैया मोनमारदिया
बहा सोर्गोआ।

एनजर गुदुंआव गैया,
गैया उद गाद'नि उदैयाव,
गैया जिबौ उदनि
उदैयाव।

सोर्गो नागिर नागिर
दिनैसो सोरबा सासेखौ
लोगो मोनदोँ आं।

बिनि मुंआ जम।गोदो गोदो
मिनिदोँ बियो आंखौ
नुनाय लोगो लोगो।

बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो
आंनि मेँनाय उखैनाय
गासैबो गोमालांदोँ।

खेबसे दारि मस्रायनानै
सोँदोँ बियो आंनियाव-

"नोरोकआ माबादि?"
आं बुंदोँमोन-

"गोजां बोथोराव गोजाङो,
गोलोम बोथोराव गोलोमो।

सान्दुं दुङो, अखा हायो,
बार बारो।
दैमा-दैसा, हाजो-हायेन,
हाग्रा-बंग्रा सान्थ्र
हायै बायदिसिना।

नोरोकआ जोबोद मोजां।

गाबनो गोसो जायोब्ला,
गाबनो हायो।

मिनिनो गोसो जायोब्ला,
मिनिनोबो हायो।

मोनजायो मोनलोङो
बायदिसिना।

रंजानोबो मोनो
मोसानोबो मोनो।"

"नोरोकआ बेबादिसो?"

"आससा जम आदा,
सोर्गोआलाय माथोबादि
जाखो?

मानसिफोरा सोर्गो
बुंबाय थायो।
सोर्गोआ बहा दं? आं
नायनो लुबैदोँ।"

"नायहर समायनाखौ---
समायनानि सिङावनो
सोर्गो।

बेखायनो सोर्गोखौ नङा,
समायनाखौसो नागिर।

समायनानि सिङावनो थायो
सैथोआ।
सैथोआ माबादि बेखौ
बुजिदो।

सैथो आरो सोर्गोआ
माबादि बिजिरनो हायो।"

बेबादि होननानै बहाबा
थाखोमाबाय जमा।
लोगो लोगो आं जोबोद
उखैदोँ।

आरो बाब्राबै बाब्राबै
थल्थब सिरि बोदोँ रिउ
रिउ बबेनिफ्रायबा। 
Posted: 2016-04-30 08:01:28 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet