रजे! नोँ थांनानै था 2.6, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

"खिन्थादो"
"बिदिब्ला नोँ लिरगिरि
जानोसै? लिरगिरिफोरासो
गुदि बिजौ बांसिन
मिथिनो लुबैयो।

बेबादिनो बिसोर सिरि
सिरि सल', सलमाफोरखौ
मिथिस्लाबै लिरनानै
फोसावो।"

"माबा आंखौ लिरनाय
नुफेरदोँ नोङो?
आनजादखौनो
खुनुरुखुमसो लिरो आं।"

"अलसिया होननानैबो
नोँखौ मिथिगौ आं।"
निजोराया अरननि
बाथ्रायाव खेँ मोनदोँ।

हरखाब बियो फुंनि
जालांनाय बुब्लिखौ
गोसोखांबाय।

दै खावै बाथ्राखौनो
बुंदोँ सानबाय
निजोराया।
नाथाय बेयावनो थाबथाया
लासे निजोराया
बुंफिनबाय-

"खायसे ओरैबादि मावथि
सुबुंफोर दं, जायफोर
ओँखामखौनो उखैया।
अदेबानि दैबो गाङा
बिसोर।"

"आं बेबादि बुंनो
नागिराखै"

"माखौथो? सल'खौ खिन्थाला
नामा?"

"आं एखमबा बावोलै सना!
गाबोनफोर गोसोआव
फैयोब्ला खिन्थागोन
आं।"

"नोँ आंखौ जोबोद थगायो!"

"जोँ सानैजोँ मोजां
मोनलायो। मोजां
मोनलायनाया बेखौनो
बुङो।"

"मानो?"

"गाबोन माखौ
रायज्लायनो?" निजोराया
बांसिनै
बोराबबावदोँमोन।
बिनि खावलाय फारनैया
बुदुर दर जादोँमोन।

***
बे समाव निजोराया
बाह्रायाव थांदोँमोन।
अनजिलाया अरननो स्रोद
खिन्थाखोमायो।

"बाजैया आंखौ थांनाय
हराव "नोँखौ" होननानै
दुब सौदोँ दाहाय।

आंनासो अहेबानो जा
सादोँ। बेबादिनो
गोब्रामबाय थायो खोमा?"

"जाम्बि नोम्बाजैया
जोबोद लाजियो।

आं जंखायबाथाय बियो
लाजिनायजोँनो आंखौ
फाफ्लियाव दुब सौवो।

बेबादिनो मैयासो
लामायाव सौदोँमोन
बियो।
बेखौनो सिमांआव
नुफिनलायनानैसो जानो
हागौ नोँखौनो दुब।"

"सिगांआव नोँ आंनो
खिन्थायाखैमोन।
बियो बहानि आदा?

दालाय बेसेबां थाखोआव
फरायो?"

"बियो बाकसा जिल्ला
मुसलफुरनि।
देग्लाय एइस एस नैथि
बोसोराव फरायदोँमोन।

दाखालिसो फि इउ फाइनालआ
जोबना थांबाय।
नामखौथ' मिथिखाबायदा?"

"निजोरा नङासै? आदा
जोँनि दैखरखौ बियो
गियो।

दहायबो फुंआव जा गिदिँ
गिदोँ।
आंसो दैखौ खावना
होनांदोँ।"

"मेथाइ बिनानै जादो"

"ओम" बेबादिनो सानसे
साननै सानथाम।
हरसे हरनै हरथाम
थांनानै सानबासिम
जाफैबाय।

निजोराया न'आव थांनो
गाबखिनि लायब्लाबो
थांनो मोनाखिसै।

सानबानि गेजेरावनो
निजोराया दानिया 40 फुट
गोथौ दैखरनिफ्राय
बाल्थिँजोँ दै
खावखांनो रोँबाय।

हांगार नांफबनाय थौ
सारायफोरखौबो मानजिनो
रोँबाय।

उखुन्दै
खुग्लुंलायजासिनि
बनजोँ ओँखाम ओंख्रि
संनो रोँबाय।

गुन्दैजोँ ओँखाम खालाय
लगायनानै अमानो आदार
होनो रोँबाय।
मुगै बांसिन मोसौ गोबोर
गारनो रोँबाय।

हाद्रि बिरलायनाय
गोरान सिलानिफ्राय
दाखोर सिबगारनो
रोँबाय।

नाथाय उन्दै
समनिफ्रायनो आलो गोजोन
देरबोनाय निजोराया
बेबादि खामानि
मावफेराखैमोन।

निजोरामोननि न'आ
सहरथाराव नङाब्लाबो
बियो उन्दैनिफ्रायनो
सहरावनो थानानै
देरबोनाय।

गियान आरो बुदि
सोलोँथाइखौ
सहरनिफ्रायनो बियो
बुथुमदोँमोन।

बावैसो सानबासो साना
फैबावब्लानो बैसागुआ
फैसिगोन।

बैसागुआव आरोबाव अन
देहोनो, सिथाव एन्थाब
सावनो फोरोँनो थाखायनो
अरना अख्रायै
लाखिबावबाय निजोराखौ।

नांगौब्ला निजोराया
बेसेबां गाबो गाबथोँ
बियो अरननि सान्नाय।

खामानि आरो सहायनायनि
गेजेरजोँ निजोराया
अरनखौ बेसेबां मोजां
मोननो हायो?
बियो अरननि आनजाद।

सानसेखालि निजोरा
बिमायाबो दाबो फैया?
होननानै फन खालाम
हरदोँमोन।

नाथाय अरनानो बैसागु
जोबब्लासो आंनो
दोनलांगोन होननानै
बुंहरदोँ।

हेँथा गैया निजोरा
बिमाया, ओरैनो न'आव
थाब्लाबो बारा खामानि
मावखाया निजोराया।

अदेबानि बैयाव थांलाय,
सोरबा लोगोनाव थांलाय
बेबादियावसो बिमाया
साननांगौ जायो।

बहा थांखो? दिनै फैनाय
नंला नामा होननानै।

नाथाय दालाय अरनजोँ
थांदोँ जेबो साननांगौ
गैया।

अरननि गोरबोखौ
खेबसेयावनो मोजाङै
बुजिदोँ निजोरा
बिमाया।

बे सानबानि गेजेराव
निजोरानि महर मुस्रि,
सान्नाय बुजिनाय, आखल
आखु गासैबो एसे एसे
सोलायदोँ।

दिनै पुर्णिमामोन
गामिनि मन्दिराव
अनजिलाया निजोराखौ
लानानै थांफादोँ।

गामिनि बयबो निजोराखौ
सोरबा सोरबा गल' गल'
नायदोँ।
सोरबा अनथाव बाथाव,
सोरबा जानोबादि
नायदोँमोन।

सिरि सिरि सेंग्राफोर
खोमा खोमा बुंखोमा
लायदोँमोन- "अरननि गोसो
थोनायलै।

दाखालिनो फैदोँनो, साला
सुवादा जोँनो
खोन्थालायाखै।
होद मोजांमारब्रा।"

सोरबाया हानजा मोनसे
जानानै बुंदोँ-
"आमलायगुरि गामिनि ससमा
बिबाजैजोँसो एखे नुयो।

बिनि बिनानावफोरसो
जागोन खोमा?"

जेखिजाया अरननि गोसो
थोनायनो होननानै
गासैबो रायजोबोया
मिथिबाय।

बयबो सिनायलायजासिनि
नायनानैबो लाबाय
जाहाथे माब्लाबा बहाबा
नुयोब्ला बावनाय जानाय
नङा।

आं अमुक जायगानि अमुकनि
बिदि जायो आं होननानै
रायज्ला थारगोन आं
होननायबादि।
Posted: 2016-05-01 09:26:58 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet