बर'फोरनि आलासि, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

बर'फोरनि आलासि
बरायनाय

दुलाराइ गंसे
हादोदआवनो जोँनि
सोमोन्दोआ दिनै
खाथिनिफ्राय खाथिसिन
जाबोबाय।

आरोबाव बिनि
खाथिसिनबाव मोनसे
हारिजोँ मोनसे हारिया।

दिनै बर' हारिनि
गेजेरावबो बेनो।
घोरोम आरो थाथायखौ
लानानै बर'फोरनियाव
दाबो एसे फाराग
खालामनाय जायोब्लाबो
जोँ मोनसे हारियानो।

मोनसे हारिमुनि
बिथायावनो दं।
जेसेबां जोँ फाराग
खालामलाया मानो जोँनि
सोमोन्दोआ
नखरसेनियानो।

खायसे दिनै बर'फोरनियाव
घोरोम फाराग खालामनाय
दं।

जेरै- कुष्टान माखा,
बाथौ माखा, ब्रह्म,
सतसंगि आरो रपामणि,
जैगुरु बायदि बायदि।

थाथायखौ लानानैबो
फाराग खालामो खायसे
जेरै- सानजारि, बोड्दोन,
हाजो खर'नि आरो
हायेनारि।

नाथाय घोरोम थाथायखौ
लानानै जेसेबांखि
फाराग खालामा जोँ
बर'आनो।

हारिमु अनसायनाया दिनै
घोरोमनि फारागखौ गैया
खालामो।

हारि अनसायनायजोँबो
हारिनि गेना गोरोन्थि
हिन सान्नायखौ फोजोबनो
हायो।

बर'जोँ बर' बांसिन
खाथिसिन सोमोन्दो
थानायखायनो, बर'जोँ बर'
आलासि जालायनाया
बांसिन जायो।

आलासि बरायनायाव बर'
हिनजावफोरा गोरोँ
होन्नानै बर'नि
समाजारि, जारिमिन
बिजाबफोराव लिरनाय
थाबाय।

बाथ्राया सैथोबो।
गोदो जेरैबादि गोरोँ
दाबो बर' हिनजावफोरा
आलासि सिबिनो गोरोँ।

जाहोनाय लोँहोनाय
जेरावबो आखा फाखा
हिसाबैनो आलासिफोरखौ
थिब्रे जाहोहरो।

नाथाय बर' समाजाव आलासि
सिबिनाय होनबा खर'
गाज्रि
खालामग्रायानोसै।

सप्तासे सिगां खौरां
हरखाब्लाथाय जुमाय
संखाबायानोसै।

माब्लाबा हरखाब
आलासिया फैनांगौ
जायोब्ला गलायाव
बायनानै लायगोनखि
लायगोन।

बेबो बर'फोरनि मोनसे
खान्थि जानानै थाबाय।
मोनसे गोनां खौरां
लानानै फैयोब्लाबो
आलासिखौ लोथो फेहोहरो।

बाज्रेद बाथेथ
खालामहरनाया बर'फोरनि
जाम्बानि मोनसे
सिनायथि जानानै थाबाय।

गोदान गोदान लंफेन
गस्ला गान्नानै
फैयोब्लाबो माब्लाबा
मटर साइकेलनिफ्राय
जल्दब
गोग्लैगुलायगोन।

हान्थुफोर दुलुगोन,
खायसे थैनायबो द्लाम
खोनाबाय।

खायसे आलासि जानानै
थांफिननांगौ जायोब्ला
मटरावनो सोरजोँबा गाखो
होजाया मोनामनायनि
थाखायनो।

खायसेफोरा दिनैनो
थांफिन थारनांगौ
जायोब्लाबो
फेद्रायनानै गाबोनसो
थांनो हागोन।

ओजोँ गामियाव एबा नआव
खामानिफ्रा दामायनानै
थायो।

समाव माय, बेसरफोरानो
गाजा बेरगुलायो।

मोसौ बोरमाफ्रानो
गनानै आबाद जागुलायो।

सोरजोँबा थ' बुथारखोमा
जायोबो बहाबा।

बेखायनो दिनैनि समाव
आलासि जानाय जौ
होननायखौ खमायनांसिगौ
जानानै फैबाय।

खायसे गामियाव दाबो
गोजौ सोलोँथाइ मोनै
दं।

समाजनि मावथिफोर, खाथि
खालानि गोरोँ
सुबुंफोरा नोजोर होनो
सम जाबायमोन
माब्लाबानो।

नाथाय बेबादि नोजोर
होनायखौ नुनो
मोनाखिसै।
Posted: 2016-05-04 13:28:54 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet