खायज्रां बोराय, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

खायज्रां बोराय आरो
गारांअ

कृष्ट जोनोमनि बेसेबा
उननि उनथारावसो
गायसनदोँमोन।
गायसनगिरिया आबौ
बांग्ला माहाजोनमोन।

बेसेबा गिदिर साइनबर्ड
दाबो बेवहाय दं "मैदेर
हाथाइ" होननानै
लिरनाय।

बेवहाय रांजोँ बायनानै
जाबानो मोनजायो जुखाम
रुनाय, सावनाय, खान्थाल
गोमोन, लिसु फिथाइ, था
रुनाय, गंगार थायसिब,
मोदोमफुल गोमोन, माबा
माबि नारेँ फिथाइ, जलफि,
थायसुरि बायदिसिना।

बोथोरनि उनाव बोथोर।

बुंनो थाङोब्ला बे
हाथाइआ दिनै जालु
हाथाइसिम मुङा सोलायनो
हमदोँसै।

गोदो बांगाल जुंगाल,
हार्सा, नेपाल आरो
भुटान रायजोनि गंगार
जाम्बाफोराबो
फैयोमोन।

गंगार
जाम्बाफोरालायनो
फिसाफोरखौ उल्थासो
खांग्रांनानै
बायोमोननो।

माखासे मायथाइनि सिगां
सावथाल बांगालफोरखौ
होहरनाय जाबाय।

जोबोद गिदिर जायोमोननो
गोदो बे हाथाइआ।
बेखायनो बांग्ला
माहाजोन आबौआनो "मैदेर
हाथाइ" मुं
दोनदोँमोननो।

जेखियानो जाया
जारिमिननि बाथ्राया
जोबोद गोलाव जायो।

सानबाबो सानबाबो ससेल'
लामायाव फोजोबनो हाया।

मैदेर हाथाइसिम थालिर
गोमोन फान्नो
लांदोँमोन खायज्रां
बोराया बाथ्राखौ सानै
सानैनो।

साइकेलखौ नारदोँ, आरो
केरियालआव फिसौला
बायगर "गारांअ"
गाखोदोँ।

हाथाइ मोनफैबासो
खायज्रां बोराया
नायबाय।

"हे घोरोम! बे गथ'खौ
लाबोनानैनो थालिर
फिथाइखौनो बावबो
गारबायसो।"
Posted: 2016-05-04 13:45:14 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet