आइस-क्रिम, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

दसेनो दावराव
दावसि।होँगो दोँगो
फुलिस सियारफिफोर।

बांगाल बोरायनि मेगना
साजानायनिफ्रायबो
फानलु आलौ जानायावसो
गोजा गोजासिन जादोँ।

बिनि सिगांनो बे
मानसिया गिनानैनो
हाखु-दाखु खारबोदोँ।

हां गहां गहां
जालायदोँमोन।
बिनि बेन'थि बेगखौबो
आंसो लाबोनानै
होफैनांदोँ।

"Thank you रन!" होननाया जिउआसो
गनोसैमोन।

सिख्लाया आंनिनो लोगो।
बंङाइगाव कलेजआवनो जयै
फरायलायनायखा।

सानफ्रोमबो नुयो
रायज्लायोब्लाबो आंखौ
दासिमबो लाजियो बियो
मानोबा।

मानसिया कक्रझार
दत्मानिनो।
देग्ला आंजोँनो समान
समान फरायदोँ बिबो।

गन्थं खान्दिदि
आइस-क्रिम
सोलास्लिब्बाय
थादोँमोन बियो रलिँ
मिलआव।

आंखौ नुनाय लोगो लोगोनो
फिउ गारहरदोँ
बबेजोँबा।

सेर फार्लायाव फानलु
थिखोनाय बांगाल
बोरायनि मेगनाव
नांहैदोँ।

नांनाय लोगो लोगोनो
बांगाल बोराया
होख्रावदोँ "आल्ला
आगबर" होन्नानै। 
Posted: 2016-05-04 13:57:10 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet