थाबिस, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

जोँनि गामिनि सोनाबजोँ
दंफांबारि दं।

बे दंफांबारियावनो
सोमखोर बिबै बिबौमोनखौ
फबनाय जादोँ।

सोमखोरमोननि
सिलानिफ्राय
आज्लंनानै नायहरबानो
सोमखोर बिबै बिबौमोननि
क्रुसखौ नुहरो।

बे दंफां बारियाव बोथोर
फैबानो गंगार थायसिब
फिथाइ, लाफासायख' आरो
फेर्सा फिथाइआ
मोनफ्रुयो।

जेब्लाबो समावनो
दाउलुर दाउसिनफोरनि
आराव जायो।

बिफां दालाइफोराव
दाउसिनमोना बासा बोयो।

जोँनि बैसोआ जि-जिबासिम
जाबायमोन।

गोबां लोगोफोरजोँ जोँ
बेयावनो फिथाइ जाहैयो।

सोमखोर बिबै बिबौनि
क्रुसआव गाखोहैयो।

खेबसेखालि क्रुसखौ
सिफायनायनि थाखाय
सोमखोर बिफाजोँ होसो
जादोँबो।

गोथै हाखरावनो ओँखाम
ओंख्रि गेलेलायो जोँ।

रंगिना, बिबारिमोनाबो
गेलेफायो।

बेफोरखौ नुनानै रंगिना
बिमा लामब्रिया जोबोद
गिबाय।

समाव गियै गियैनो
लोमजागु लायोबो।

बेबादिनो सिमां गाज्रि
नुयो-फिसाजोखौ बुहुतआ
एखमबा लाङो।

एखमबा गावनि फिसा
खालामहैयो।
एखमबा मनयोबो बायदि
बायदि।

बिनिखायनो मेंख्ल
अजानिफ्राय थाबिस
लायबाय बियो बाजौ रांनि
आरो रंगिनानो
गानहोबाय।

रंगिनाया सोँदोँमोन-
"मा बेलाइ आयै?"

"थाबिस फिसा,
दिनैनिफ्राय
सोमखोरमोनजोँ लोगो
जानो मोनला।

थाबिस गानोबा
गानिफोरजोँ थाफानो
हामानो।
नोँ थाबिस गानबाय।

गोथै फबनाय हाखराव
थांनो नांला।
हामा बुहुतआ लाङो!"

"गोथैखौनो गियो?"
रंगिनाया बुंदोँमोन।

बिनि उनावबो गले गले
थांबाय थादोँमोन
रंगिनाया।

लामब्रिनि बाजौ रांनि
थाबिसआ खियावबो
सोलियाखिसै।

ओजोँ गावहा माखौबा गियै
गियैनो लोमजाबाय थायो। 
Posted: 2016-05-06 13:04:59 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet