गुड बय, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

सोरबा नुसै नुसै
मबाइलनि रिर्साज
गलायाव सिगारेड्
अरथिँबाय थादोँमोन आं।

एसे सिङाव हाबसोनानै।
सिङाव उखुन्दैया
दुमायफबदोँमोन।

बेसेबा गोथाव
मोदोमफ्रु
मोदोमफ्रुनो।

फोरोँगिरि सारआ जोँनि
कलेजनिनो।
आंखौबो मोजाङैनो
सिनायगौ।

कलेजआव आंखौ नुब्लाथाय
"माष्टार" होननानै बुङो
बियो।

खायसे लोगोफोराबो
मोखांजोँ मोखां
"सिगारेड् सोबदोँ नामा?"
होननानै सोँनो
लाजिनायजोँ बुङो-

"सिगारेड् मोनामदोँ
बबेवबा-"

रिर्साज सोनो फैदोँमोन
जानो हागौ बियो।
आंखौ बोरैबा नुनानै जोँ
नायदोँ आरो बुंदोँ- "Good boy!"
Posted: 2016-05-06 13:13:14 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet