खाथ्राथारनोलै---!, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

मालायनि आखाय रेखा नायै
नायै, थुलुन्सि
जाथ्रासिजोँ आरो
दुब्रि बिलाइफोरजोँ
जारि जारि।

लख्रा अजाया माहाजोन
जागुलायबाय।

बयबो खोनानाय बादिब्ला
लख्रा अजाया गोबां
मानसिनि खावरि नायै
नायैनो सोरनोबा थाबिस
गानहोनानै बुहुत
गिग्राफोरखौ गिगा होनो
हाबायनो।

सिमां गाज्रि
नुग्राफ्राबो थाबिस
गानबानो हामबायनो।

दंफांबारि ओनसोलाव
लख्रा अजाखौ बयबो
फोथायो।

नायखांनो गोरोँ
होननानै, इयुननि
बाथ्राखौ बुंनो हागौ
होननानै।

सोरबा लोमजायो
साजायोब्ला लख्रा
अजानियावनो
नायखांफैयो।

बेबादिनो दाउ
बोरमाफोरबो दान
हिसाबैनो होलाङो।

रांखावरिखौथ' बयबो सिला
गानायनि मुङावनो
होखायोनोसै।

"खाथ्राथारनोलै.....!"
होनबाबो दिनै थंला
बेह्राया फैदोँ नायखां
होनो।

लख्राया थंलानि आखायखौ
बिलिरनायसै।
खुदै थुथु होननानै
मुजुलानायसै।

थंलाया सोँबाय-
"आबौ आं माब्ला हिनजाव
मोनबावगोनब्रा?"

"बावला फिसौ जायखौ
हास्थायदोँ बेखौनो
मोनथारगोन नोङो।

आं नोँनो थाबिस हरगोन,
रावनोबो दाखिन्थादे।

बारा लाया बाजौ होबानो
जागोन।"

"साला सैमा" होननानै
थांखाव जोदोँ थंला
बेह्राया।
आरो दोखो दोखो
बुदोँबो।

उनावसो हिनजाव दंखायो
होननानै लादोँमोन थंला
बेह्राया।

बुनायनि थाखाय नाथाय
गाबोन मेल जगोन।
थंलाया हार्सिँ
देरहानो हागोन ना हाया?

लामा लामा सानबोदोँ
बियो।
Posted: 2016-05-06 13:22:52 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet