बोरैबासोनो, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

गामियाव रायजोफोरा
बयबो मिथिजोब्बाय
हिनजाव गोदाना
"बोरैबासोनो"
होन्नानै।

बाथ्राया जाहैबाय- नै
बोसोर संख्लाया कलेज
फरायनाय समाव गोसो
थोनानै नागारनाय
सिख्लाखौनो संख्ला
बिफाजोँ सैमाबादि
सुथुर फेँफा माहाजोना
बिहामजो मोनबोदोँ।

फेँफा हादांग्रा
माहाजोना दिनै जोबोद
लाजिनानै एकदम
सिरियास।

हाबाया फैगौ सुखुरखालि
जागोन।
हिनजाव गोदान लागोबो
फैगोन थि जाखाबाय।

दिनैसो फेँफा माहाजोन
आरो फिसाला गुमा
मेँख्ल'आबो मिथिबाय।

"हिनजाव गोदान जागोना
संख्लाजोँ नै बोसोर
गोसो थोलायनानै नागार
लायनायसोनो।

संख्लाजोँ खेबथामनो"
होन्नानै।
Posted: 2016-05-09 12:30:21 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet