गोजावबोनाय फालिनि लाइज, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

बोसोरसेनि दाहोना
अरनखौ बिजामादैनो सिरि
सिरि जोबोद फसायदोँमोन
हान्थुरामा।

नाथाय जागोन जाया
फिसाजोखौनो जोबोद
गिदोँमोन।

ओरैनोबा हिनजावफोरा
दिरुं आलायब्ला
एसेयावनो ख्रेब थाङो
गोदोनाया।

बोसोरसेनि थाखाय अरनखौ
गावसिनाव दाहोना
थाफैब्ला
गोसोथोखोमादोँमोन
निलसरियाबो।

बेसेबा मोथो मोथो जिउयै
माहामै।
दिनै फोरमायगोन, नङा
गाबोन फोरमायनोसै
सान्नानैनो बोसोरनि 365
साना माब्लाबानो
बिरलांदोँ बोजोँबा।

अरनआ गलांनाय समाव
जोबोद गाबदोँ
निलसरिया।
गान्दुआ
सिग्लाबजोबदोँमोन
मोदैजोँ।

गोसोजोँ गोसो बुंनानै
लानो सानदोँमोन बे
समावनो।
नाथाय बिमा बिफाखौ
गिनानै फोरमायनो
हायाखै।

ओइदिनखालि सिरियै
अरननो फोरमायनो हाथाव
समबो मोनाखै बियो।

सान्नै उनाव बेसेबा
दुखुजोँ मोदै फसर फसर
लाइजाम लिरदोँमोन
अरननिसिम।

"नोँनि अन्नाय आरो
नोँनि सिबिजाथाव गुणखौ
आं जेरावबो नुवाखै।

नोँखौ नुजेन्नाय समाव
आं बेसेबा खुसि
जादोँमोन, आरो नोँ
थांनायनिफ्रायनो
बैफोर खुसिया
गोमालांफिनदोँमोन।

नोँ मा सानो? आं बुंनो
हालिया आदा!

आं नाथाय नोँखौ बेसेबा
मोजां मोनो।
नोँ मुगैया मुजुवाब्ला
माब्लाबा सम मोनोब्ला,
आं नोँनाव खारसन हैगोन
आदा।

एसेनोसै- नोँनि निरि।"

लाइजामखौ
लिरदोँब्लाबो नाथाय
अरननिसिम हरनो हायाखै
निलसरिया।

दिनै दौबानिफ्राय
बख'नानै खेबसे
खुदुमदोँ, गाबै गाबै
दुखुजोँ "बिरि" दैसायाव
फालियाव जुनानै
फोजावहरदोँ।

आफांआव आस्राजोँ ना
एलेँगा फिथिख्रि
सारबाय थादोँमोन
निलसरि बिफा
हान्थुरामा।
Posted: 2016-05-09 13:01:04 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet