सोबलुर गलादार, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

गथ'फोरा सोबलुर गलादार
बुङो।

"गलादार जानोबाबो एकदम
एष्पाट जानांगौ दानिया"
गलादार बाङाइ औवारिया
आंनो खिन्थादोँमोन।

गलाखौ फसंबाय गावसोरनि
न'गुदियावनो बाङाइ
औवारिया।

उन्दै
जाग्रानिफ्रायनो
गिदिरफोर जाग्रासिम
मोनो।

माने सक्लेदनिफ्राय
सानजेन्नानै मबाइल
रिसार्ज, सादा थांखु,
बिरि, सिगारेडसिम।

गलादार जायोब्ला
मिथिनांगौ जायो- बबे
मेथाइया माबादि गोथाव?

बबे सक्लेदआ गोखै?
बबेया गोदैसिन बायदि
बायदि।

बेखायनो सिगांआवनो
जानाय जोबखादोँ बियो
गासैखौबो।

बियो दिनै बबे सक्लेदआ
माबादि फुरा सुवादखौ
मोनबाय।

बांसिन द'निफ्राय थाखो
गुआव फरायनाय गथ'फ्रानो
रिर्साजखौ बायफैयो।

बाङाइ औवारिया सोङो-
"मानि रिर्साज नांगौ
बाबु?"

रिर्साज बायग्राया
बुङो- "नकियानि"।

खर' खुरबाबो आगोर मोना
बाङाइ औवारिया।

एखमबा बा द' बोसोरनि
गथफोरा बिमा बिफानि रां
लायै लायै फैयो।

बाङाइ औवारिया सोङो- "मा
नांगौ?"
"सोबलुर"

"मा सोबलुर बेलाइ?"
"देन्था गोनां"।

आरो बहानिबा बहानिबा
एखमबा सेंग्राफ्रा
बिफैयो-

"फेम्फा हर"
"फेम्फा गैया आंनियाव"
"सिगारेड्खौ होनदोँ"।

आरो "नाफाम हर"
"नाफाम गैयालै फंबाय"

"थांखुखौ बुंदोँ"।
Posted: 2016-05-09 13:15:49 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet