सिन्दुर, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

बिरहां गामियाव बिब'नि
फिसालानि हाबा जाहैनो
मुखुबथार
निलाइस्रिमोननि नखरनि
सोद्रोमाफ्रा गासैबो।

फुंनि 9 रिँगायावनो
बयबो देलाइनायाव
मुखुबथार।

बाकसु सिंनि खरफुर
मोदोमलायनाय गोदान
साबना हामना दखनाखौ
गानबाय निलाइस्रिया।

देलाइदोँबो देलाइदोँ
सानै फिसा गोनांब्लाबो
दासो जेन' बैसो
जाहांनाय सिख्ला।

देलाइनानै रिदि
जाजोबथारबायब्लाबो
गावनि सिन्दुर
थेमाखौनो नागिरब्लाबो
मोनाखिसै
निलाइस्रिया।

हाबा जानाय हिनजाव,
सिन्दुर फुन्नानै
थांथारनांगोन।
नङाब्ला मानसिफ्रा
गासैबो नङाब्लाबो
सानैसोआ
लाजिफोनांगोन।

रान्दि जाबाय नामा
फाग्लि? होननानै।

ओरैनो निलाइस्रिनि
लोगोफोरा थिक थिक
दंखायो बिरहां
गामियाव।

गावनि सिन्दुर थेमाखौ
गान्दु बुग्लुं, बाकसु
बुग्लुं जेरावबो
मोनाखिसै बियो।

बेबादिनो बोरैबा
लाइमोननि उन्दुग्रा
खथायाव थ्रोब हाबहैदोँ
बियो।

ओजोँ लाइमोनआ गावनि
ड्रेसिं आयनायाव
समायदोँ ना समायाखै
नायगासिनो दं।

"आय! आय! फाग्लिया!
बेसो लाबोखोमादोँ
सिन्दुर थेमाखौ।

हामगौ फाग्लि हाबा
जायागारा?"

जोबोद लाजिदोँ
लाइमोना।हाखु दाखु
गावनि फालिजोँ
फुगारदोँ।

फुलानायाव खाफाला
मानसि गुफुरजोँ
सिन्दुर गोजाजोँ जारौ
जासिनथारदोँमोन।

"हामगौ बायदिनो--- बैसो
जायागारा दानो हाबा
जानो गोसो जाबाय आरो?

खारसन हैदो गोसो
थोनायनाव हाबा जानो
गोसो जाबायब्ला" बेबादि
होन्नानै
लाजिफोनांदोँ
निलाइस्रिया
मिजाजोखौ।

गावनि सिन्दुर थेमाखौ
लानानै फिसायनो
खिन्थाहैबावदोँ-

"फाग्लिया आंनि
सिन्दुरखौ लांनानै
बेसो फुन्नानै आयनायाव
नायगासिनो दंमोन।

बेखौनो आंलाय नोँखौसो
गारहरदोँ सानदोँ।

नोँबो सिन्दुर
फुन्नायखौ बारा गोनां
मोना होनोनालाय।"

बिरहां गामियाव हाबा
जाहैनायावनो
बिमायंनाव थाबोदोँमोन
लाइमोना।

सान्नैनि उनाव
निलाइस्रिनाव बिब'नि फन
फैदोँमोन-

"नै खोनाबायना
निलाइस्रि? नोँसाजो
लाइमोना बेवायनि
फिसालाव खारसन हैबाय।

सेँग्रायाबो हाबा
होआब्ला दोनखारलांगोन
होनदोँ।
हाबाखौनो
होनांसिगोनसोहाय।

मा जानांगौ जाखोदे?
खुरमासो जाथारो....!" 
Posted: 2016-05-11 16:04:59 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet