अरननि दाइरि 1.01, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

01. मिनिसिरि
दैसानिफ्राइ

मिनिसिरि दैसानि
आफांआव दाउस्रि फारानि
गासै गथ' गथाय,
सेंग्रा-सिख्ला आरो
बोराय-बुरै दुलाराइ
मानसिफोरा दुगैयै।

लावख्रि बारि बागानखौ
बारनानै सिगुण हाजो
सेरावसो सिरिया
रुम्बांआव दुगैयो।

ओइदिनखालि सानजानि
साना सोनाब फैसालियाव
दिन्दांसै।

सिरिया रुम्बांआव
दैसायाव दुगैदोँ, गावनि
सिखौ मोजाङै सुदोँ।

दाउस्रि देलाइबादि
ददेरे ददेरे देलाइदोँ
दुगैखांनानै।

अरनआ दैसा सेरनि फांसे
बिफांआव थाखोमाना
नायहरदोँमोन।
बियो बेबादि
सोमोनांथाव नुनो
मोनफेरै महरनि
सिख्लाखौ नुनानै बोदोर
जादोँ।

उन्दै समनिफ्रायनो
अरनआव थायै थायै
गोसोथोनो रोङै गोरबोआव,
गोसोथोनो गोदान
गोरबोनि जोनोम जादोँ।

सिरिया रुम्बांआव
गावनि दखना गिसिखौ
लानानै न'फारसे मोखां
जाबाय।

बे समावनो माब्लाबानो
सोरबा सेंग्राखौ गावनि
मोखांआवनो नुबाय बियो।

लोगो लोगो दब्फुं
बामखांनानै अरन
गेजेराव लानानै थांबाय
अरनआ।

सिरिया रुम्बांआ गावनि
गारांजोँ हागौ हागौ
होख्रावदोँमोन।
रिउ रिउ जेरैबो
रिँलांदोँ।

"सोर फैयो खैफोदआव, सोर
फैयो?
आंखौ रैखा खालाम, रैखा
खालाम---"

सिरिया रुम्बांनि
खैफोद गोनां
होख्रावनायावबो
बेसेबा गोदै जादोँमोन
अरननि बिखायाव।

बिफां-लाइफांनि
बिलाइफोरा
मोसादोँमोन।
बार खोलो खोलो
बारदोँमोन।

अरननि मोसा, लख्रा,
मैदेर, मोख्रा गासैबो
रंजादोँमोन।

फाफ्लियाव लानानै अरन
गेजेरजोँ सिगुण हाजोखौ
बारलांबाय अरनआ।
Posted: 2016-05-14 08:39:49 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet