अरननि दाइरि 1.02, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

02. थास' बिबारनि
बारिनिफ्राय

सिगुण हाजोखौ बारब्ला
मोन्नाय निरि दैसा
सेराव बेसेबा गुवार
थास' बिबारनि बारि दं।

दैसाया मिनिखुसियै
बेसेबा गोजोँ बोहैदोँ।
अरन आरो सिरिया
रुम्बांखौ नुनानै बियो
खुसिसिन जाबावदोँ।

बियो समायनायै
लासैनिफ्राय आरोबाव
लासैसिन बोहैबावदोँ।

बेवहाय थमेन थमेन, जारौ
जारौ गोमो-गोथां मिजिँ
गोनां गोफार मोखांजोँ
थास' बिबारा अख्रां
फारसे थोँगोर थोँगोर
नायदावदोँ।

दुलाराइ दैसानि सेर सेर
जेरैबो मोनामनाया
बिरबायदोँ।

बाहां बिरहां
सिखिरिफोरा लाजियो थास'
बिबारनि गोजोँ
मोखांखौ।
लावजिद लावजिद गन्थं
गोफार गोफार मेगनखौ।

बेखायनो थास' बिबारा
खालाय जाया बेरे
सिखिरिनि नोजोराव।
थास' बिबारा खालाय जाया
बेरे सिखिरिनि
खुदुमनायाव।

थास' बिबारनि गोफार
गुसुथियाव खुदुमनो,
बेरे सिखिरिया लाजियो।
स्लिम स्लिम लावजिद
सोलेराव गोबानो
लाजियो।

बेखायनो थमेन्नाय
समनिफ्रायनो सिरिनाय
समसिम गोथारै थायो।

सिगुण हाजोखौ
बारबोनानै समायना बे
जायगायावनो सिरिया
रुम्बांखौ
एंख्लायफैबाय अरनआ।

लोगो लोगो सिरिया
रुम्बांआ गावनि
लाजिगुसु थमेनमेन
गन्थंखौ हमथेबाय।

बिनि जेरबायाव गान्नाय
दखनाया बाब्राबै
जोब्राबैनो
गेवसारदोँमोन।

बियो लाजिबांसिन
बोराबनाय रागा
मोखांजोँ गोरायै
खाथेफिनबाय।

गियान आरो रागाजोँ
सहायनो हायैबादि
मोनबाय।

थास' बिबारनि मोनामनाया
बेखौ दसेबो थानो
हायैबादि खालामबाय।

अरनआ बेसेबा खुसि
जादोँमोन, थास' बिबारनि
गेवलांनायखौ बियो
नायदोँमोन।

बिनि गन्थंआव थास'
बिबारनि मोदोमनाया
बेसेबा गोथावसिन
जादोँमोन।

गुसु बारा अरननि
सोलेरसिम थास' बिबारनि
मोदोमनायखौ लुफाव
फैदोँमोन।

सिरिया रुम्बांआ गिनाय
आरो रागाजोँ बेसेबा उसु
खुथु।
गाबै गाबै मेगनजोँ
मोदैया बोहैख्लायनाय
निजोरा बायदि जादोँ।

"एसेबां गेसाव
जायगायाव, आंखौ मानो
लाबोखो नोँ?

सोर नोँलाय? आंखौ
जिनाहारि खालामनो
सानदोँ? खालाम!

आंखौ बुथारनो सानदोँ
नोङो? बुथार आंखौ!"

बाथ्राखौ बुंनाय लोगो
लोगो दैसानि अन्थाइ
थायसे खन्ना थांखाव
खुबैदोँ सिरिया
रुम्बांआ अरननि खर'आव।

अरननि खर'निफ्राय जाहाब
जारौ जारौ थैया र'र'
बोहैदोँ।

अरननि थैया हायाव
बेसेबा गोमोथाव गोजा
बिबारनि महर लादोँ।

अरनआ गावनि खर'खौ हमथा
बायदोँमोन।
सिरिया रुम्बांआ बे
खाबुआवनो बोलो होनानै
गोर गोर खारदोँ।
Posted: 2016-05-14 09:36:18 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet