अरननि दाइरि 1.03, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

03. फिरि फोथारनिफ्राय

मोसा लख्रा थाबायग्रा
लामाजोँ गिरोम गिरोम
हां गुदुं जानानै
थाबायदोँमोन सिरिया
रुम्बांआ।

सम सम बिनि बिखाया
सिरिहां सिरिहां
जादोँमोन।

सिगुण हाजोनि गोजौआवनो
मोनसे बेसेबा गुवार
फैलाव फोथार दं।

बे फोथारनि मुंखौ फिरि
फोथार होन्नानै बुङो।
बेसेबा सोमखोर उदां
नायबा नायबाय थाथाव।

हां गहां गहां जोबोद
मेंग्लिनायजोँ।
अरन मोनसे बारनानै बे
फोथारावनो सफैदोँमोन
रुम्बांआ।

रोजा रोजा सनालु
मोख्राया बेयाव
मुहिनां मेल
जथुमदोँमोन।
बेफोरखौ नुनानै
रुम्बांआ गोमोहाबदोँ।

गोमोथाव सनालु
मोख्राफोरनि गोजोँ
मेगनखौ नायनानै बियो
जल्दब गोग्लैदोँ।

हरजोँ हर मोख्राफोरा
अरन थाग्रासिम लानानै
फैदोँ।
हरजोँ हर सनालु
मोख्रामोना बेसेबा
खुसियै एम
बानायदोँमोन।

समायना रुमु सुमु दाउब'
गां बुथुमदोँमोन।
मिनि खुसियैनो
दाउब'मोना गावसोरनि
बासानिफ्राय गांखौ
हरदोँमोन।

बेसेबा समायना अनजालि
सिरिया रुम्बांआ अरननि
सेरावनो गोदो गोदो
उन्दुलांदोँ।

हां बोलाय हगारलाय
बिखाखौ गोजौ गाहाय
खालामदोँमोन।
Posted: 2016-05-14 09:50:28 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet