अरननि दाइरि 1.09, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

09, दखना गोमानायनिफ्राय

थाइगिर दैसा जेराव
सिरिया रुम्बांआ
दुगैदोँमोन बेयाव
नागिरबाय।

बिनि सेर सेर आरो
आफांआव हाजासे
नागिरबाय नाथाय
मोन्नाय जायाखिसै।

दुखुआव जोबोद गाबदोँ
सिरिया रुम्बांआ।
नाथाय गाबब्लाबो जेबो
जायाखिसै, अरना बिनि
मोदैखौ हुगारनानै
होदोँमोन।

बेलासि समाव बिसोर
गिदिँ फिन्नायसै।
नाथाय लामा ससेयावनो
सिरिया रुम्बांआ हायाव
जग्रबनानै बांसिन
गाबनायसै।

अरना मोदै हुगारनानैबो
एबार बुरखायनो
हायाखिसै।

जोबोद रागा आरो गाबनाय
अरनखौ बुंनायसै
रुम्बांआ-

"नोँ--- थारैनो सोर जाखो?
मानो फिन्नाय होआ?

जेबो बुङा मानो? आंखौ---,
आंखौ मा खालामनो
सानदोँ?

मानो फिन्नाय होआ? जेबो
बुङा मानो?"

अरननि मेगन मोदैया
बेसेबा सोमोनांथाव
जादोँमोन।

अरननि बेबादि गाबनायखौ
नुनानै सिरिया
रुम्बांआव गावनि
गाबनायखौ बन्द
खालामदोँमोन।

सिखारनानै बियो
थरथिँसे अरननि मोदैखौ
आजावनानै
बिलिरदोँमोन।
जोबोद गोसो होनानै
नायदोँमोन।

सिरिया रुम्बांआ
सानदोँ- बियो मानो
फोरमायनाय? बेयाव मानि
मिजिँ?

मा सिमां दं बेवहाय?
नाथाय सोमोनांनानैबो
जेबो बुजिनो हाया
रुम्बांआ।

हरा अब्ला अरन आरो
लासैनो रुम्बांखौ
गोबाख्रब फैदोँमोन।
दुलाराइ अरना खोमसिजोँ
बेँखन जादोँमोन।

जेरैबो खोमसि नुयै
जाब्ला अरना सिरिया
रुम्बांखौ एमसिम
बानानै बानानै
लाबोदोँमोन।

अरननि बिखुंआवनो गथ'
गोरलैबादि बिमानि
बिखुंआव उन्दुनायबादि
गोदो उन्दुलांदोँमोन
रुम्बांआ।

हराव लांथिया रुम्बांआ
बेसेबा गोजांदोँमोन।
अरना गाव उन्दुआ लासेनो
दुलाराइ दावगाजोँ
रुम्बांखौ फबदोंमोन।

गोरान बिलाइजोँ
फबदोंमोन आरो हरसे
सिरिया रुम्बांखौनो
नेबायथादोँ।

दावगां आरो बिलाइ
गोरानजोँ फबदोंब्लाबो
सिरिया रुम्बांआ जोबोद
गोजांदोँ।

रुम्बांनि मोदोमाव सि
गैलिया।
दं होनबाबो जानजियाव
फिसा गान्नाय फेन आरो
बिखायाव गान्नाय फिसा
हिल' दं।

हरसे अरना बेखौनो
नायबाय थादोँमोन। आरो
बिनि गोजांनायखौ
नुनानै बांसिननिफ्राय
बांसिन बिलाइ गोरान
बुथुमनानै बियो
रुम्बांखौ फबदोंमोन।
Posted: 2016-05-17 06:27:11 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet