अरननि दाइरि 1.10, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

010. दखना
मोनफिन्नायनिफ्राय

फुंआव दाउसिन दाउला
सिरि मोन्नाय लोगोसेनो
सिरि मोनदोँ रुम्बांआ।

हराव जोबोद गाज्रि
सिमां नुदोँ।
सिखार मारैनो अरनखौ
नुदोँ बियो, गावखौनो
थेनथौज्रोम खौखाब
सुंनानै नायबाय थानानै
दं।

सिखारनाय समाव मोदोमाव
फबनाय बिलाइ गोरान आरो
दावगांफ्रा, रुम्बांनि
मोदोमखौ नागारदोँमोन।

अरनखौ नुमारैनो
लाजिनायजोँ बियो गावनि
फेन्दाखौ खोबनानै
लाफिनदोँ हाखु दाखुयै।

बिनि उनाव बियो हरखाब
रागा जोँखांदोँ।
आरो अरनखौ जोँ नायनानै
बुंदोँ-

"थारैनो नोँ मा
हास्थायो? आंखौ मानो
बेयाव लाबोखो?

दा आरो आंनि बेबादि
लंथं सोलेरखौ नायबाय
थानानै लाजिनाय मोनाखै?
ना नायनानैनो
गोजोनदोँ?"

अरना लाजिनानै मेसेबो
आव हरखाब बिनि
मेगननिफ्राय थरथिँसे
मोदै गयो।

रुम्बांआ बेबादिखौ
नुनानै बांसिन रागा
जोँदोँ आरो बुङो-

"नोँ आंनि थाखाय
गाबफ्लादोँ।
नाथाय आंनि थाखाय
गाबनांगौ नोँहा मा दं?

आंलाय नोँनि सोर एबा
नोँलाय आंनि सोर?

नाथाय मिथिगौदा?
होजोँ आंनि आय आफाया
बेसेबां गाबदोँ!

आंनि आंगोफोरा
बेसेबांदि दुखु
खालामदोँ बियो!
नाथाय नोँहा आंनि सायाव
मा हास्थायनाय?

नोङो आंनिफ्राय मा
लुबैदोँ?
फिन्नाय होआ मानो? जेबो
बुङा मानो?

हरखाब नोङो आंखौ
मिनिसिरि दैसानिफ्राय
हमनानै लाबोबाय।

नाथाय जेबो खालामा
मानो?
आंखौ बुथारा मानो? आंखौ
जिनाहारि खालामा मानो?

अन्नानै आंखौ मिनिसिरि
दैसासिम दोनलांफिनदो!
आंनि आंगोफोरा आंखौ
नागिरगासिनो दं बियो!"

बेबादि बुंनानै उनाव
बेसेबा हब्रा हब्रा
गाबदोँमोन रुम्बांआ।

सानजौफु समाव अरना
रुम्बांखौ लानानै
दखनाखौ नागिरनो
थांफिनदोँमोन।

नाथाय सोनाब फैसालियाव
साना दोबैलांब्लाबो
सिरिया रुम्बांनि
दखनाखौ नागिरनानै
मोनफिनाखिसै।

हरा खोमसि जाब्लाबो अरन
आरो रुम्बांमोना
मोनैनि हांमा सुरनानै
एमाव फैफिन्नायसै।

आरोबाव रुम्बांआ
अरनजोँ फैफिननो गोसो
गैलियामोन।
गाबै गाबै हायावनो
बाब्राब बायदोँमोन
नाथाय अरना बोखांनानै
आरो बामनानै
लाबोदोँमोन।

हरनि समावसो मासे
मोख्राया रुम्बांनि
दखनाखौ लाबोनानै
होफैदोँमोन।

लोगोसे दंफायोमोन बै
फलाननि गुलिनि जलंगा,
दै बथल, जोँफ्रुद खाबसे
आरो थालिर फिथाइ
जाबसे।

सिरिया गाबबाय
थादोँमोनब्लाबो जोबोद
खुसि जानायसै।
बियो मोख्राखौ बिलिर
बिलिर खेबसे
खुदुमनायसै।

बोख्राया मिनिसुलु
जानानै थांफिनदोँ।
सिरिया रुम्बांआ थालिर
फिथाइखौ गोसो होनानै
खुसियै जानायसै।

बियो मिनिखुसियै गावनि
दखनाखौ जेरबायाव
फान्नानै लानायसै।

बिनि उनाव बियो
जोँफ्रुदजोँ अर
फोजोँदोँमोन, गावनि
आखायखौ हांदोँमोन।

हराव बियो गोदो गोदो
उन्दुलांनायसै अरननि
सेरावनो।
Posted: 2016-05-17 06:47:27 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet