अमरनि सानै फिसाला, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

रुगुं आरो दिङा सानै
बिदा फंबाया प्रफेसार
अमर ब्रह्मनि फिसाला।

खेबसेयैनो सानैबो
जोनोम जादोँमोन मोनसे
फुंनि समाव।
दिनै बिसोरनि बैसोआ 8
बोसोर जाबाय।

अमरआ फिसाफोरखौ इंराजि
बिजोँआव फोरोँनो जोबोद
गोसोमोन।

नाथाय गावनो सासे
हारिनि मावथि जानानै
माखासे बिबुंथि
होद्रायनायाव मान
सन्मान लाखिनो एबा
गावनि बिबुंथिखौ बेसेन
होनो थाखायनो दिनै बर'
बिजोँआवनो फोरोँनो
गोनां जाबाय।

अमरआ हाथाराब्लाबो
फिसाफोरखौ IAS, IPS सिम
मिजिँ खालामदोँ।

गथ'फोरखौ माबोरै
फरायदोँ? दिनै बहा मा
नुखो? सोँलुबाय थायो।

अमरआ फिसाफोरनियाव
सोङो-

"दिनै नोँ मा सानदोँ?
दिनै नोँ माबादि
रंजाखो?" बायदि बायदि
सोँलु।

बेबादिनो दिनैबो फुंनि
9 रिँगायाव सानै
फिसाफोरखौ खाथियाव
लेँहरनानै सोँदोँ
बियो।

"रुगुं, नोँ दिनै माबादि
सिमां नुदोँ?" रुगुंआ
फिनदोँ- "फांसे बिफांआव
दिङाजोँ आंजोँ
गाखोदोँ।

आरो आं गोजौसिन दालाइआव
गाखोदोँ।"

अमरआ सासे फिसाखौ
सोँबाय- "दिङा, नोँ दिनै
सिमां नुदोँना नुवाखै?"

"नुदोँ, मोनसे दैमायाव
आयजोँ रुगुंजोँ गोजाव
लांदोँमोन।

आरो आंसो रैखा
खालामदोँ।"

बाथ्राखौ खोनालायनानै
रुगुं आरो दिङाजोँ
बाथ्रा दान्थेलायदोँ।

रुगुंआ बुंदोँ- "आं
माब्लाबाबो दैमायाव
गोजाव लाङा।
नोँ आंखौ बेबादि सिमां
नुनाया मोजां जायाखै।"

दिङायाबो बुंदोँ-
"नोँबो आंखौ लाजि
फोनांनायसो जादोँ।
नोँनिफ्राय गाहायसिन
दालाइयाव आं गाखोआ।

नोँनिफ्राय गोजौसिन
बिफांआव आं गाखोगोन।"
Posted: 2016-05-17 14:53:07 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet