बाथ'थखानि बासा, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

"ऐ लेफोर, ऐ लेफोर
नुहरदोँ- थक थक थक---।"

बेबादिनो बोरैबा गाबो
बाथ'थखा दाउसिना।

आबौ खालाबनि रां
खामायनायखौ नुयै
नुयैनो आंबो अजा जानो
जोबोद गोसोथारमोन।

उन्दै समाव आबौ अजानो
गान्दौला बोन्नानै
होयोमोन आं।
लामा खान्दाय बोन्नानै
होयोमोन।

सिलौरा आरो अखा हादै,
बुरबुला गांगु बायदि
एम्फौखौ हमनानै
होयोमोन।

आबौआ आंनो अन्नानै सम
सम थायनै थायथाम आरो
एखमबा थायबा रांखौनो
हरोमोन।

"बेबादिनो होफैबाय था
आबौ, आं रां हरगोन"
होनोमोन आबौआ।

आबौआ आंनो एखमबा एखमबा
सखा बिदैखौबो फ्रि
लोँहोयोमोन।

लोँनो मुयैब्लाबो
गन्थं हमथेनानै आरो
मेगन मेसेबनानै
लोङोमोन।

मानोना सखा बिदैयावदि
मा मा होयोथाय? आंनो
नुजोबोमोन थालिर
गांखंनि खानस्रि गोरलै,
सिलौरा बिदै, दाउखा
दन्दानि मोदोम गुन्दै
बायदि बायदि।

खासिबारियाव बेरे जथा
बुज्राव हैखालि बाथ'थखा
बासाखौ आं नुबोखाबाय।

आरो बाथ'थखानि
फिसाफोरखौ आथिँ, गांखं
सिफायनानै
गारबोखाबाय।

आबौ बुंनाय बादिनो अखा
नायै रावबो सिखारै
फुंनि 4 बाजियाव थांबाय
आं।

नंमारगौसो। बाथ'थखाया
सान्नैजोँनो
बिरग'लांबाय।

बाथ'थखा बासाखौ
मोजाङैनो लाबाय आं आरो
दैसायाव फोजावबाय।

गैया नाथाय साहा
बोहैखोनो नागारै
खौलाहानो गोजावदोँ
बाथ'थखानि बासाया।

आबौआथ' बुंदोँमोन-
"बाथ'थखा बिमाया बहाबा
मुलि लायनानै फिसाखौ
फाहामो।

आरो फिसाखौ लानानै
बिरलाङो।
अब्ला बिनि बासाया मुलि
जायो।

दैसायाव फोजावब्ला
उल्थासो गोजावखोयो।"

न'आव सफैदोँमोन आं
अब्लानो राखेब फंबाया
सिमान जादोँ।

"बाथ'थखानि बहाखौ जोँ
लाबोबाय।"
Posted: 2016-05-19 12:37:02 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet