गिनायानो बुहुत, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

गावनि गोसो थोनायखौ
मुलि होनानै
बुथारदोँमोन लाइमोना।

आरो गावहा गुबुनजोँ
गोजोन संसार जानो मिजिँ
रनसायना जुलिखौ जाबाय
सोरजोँबा।

बोसोरबा जालांबाय
लाइमोननि संसार
जानाया।
सिगांआव लाइमोन फिसाया
जोबोद माहाजोनमोन
नाथाय दिनै बिसोरनि नआ
गोबोर दाफबनाय फाथो
सिनजानि।

बायजोआव न
सिंनिफ्रायनो
सांग्रेमा बिरनायखौ
सानहरनो हालायनाय
जाबाय।

लाइमोननि सिख्ला समाव
गोसो थोनाय सनारुआ
लाइमोननि बादिब्ला
बुहुत जाबाय।

जेब्ला फिसाया
बेँगालुराव थाङो अब्ला
जोबोद गिबाय लाइमोना।
दिनैसिम फिसाय
थांनायनि उनाव हरथाम
जाबाय बांसिन गिनाया।

फिसाला सासे उन्दै
दंब्लाबो जोबोद गिबाय।
दिनै दरखं सेरावनो
बेसेबा गोलाव नामजाल
लानानै थेन्थौना थादोँ
बियो फिसालाखौ
फुथुनानै।

बियो सानदोँ- "बुहुतखौ
बुथारनो हाबासो गोसोनि
गिनाय आरो खैफोदा स्रां
जोबसिगोन।"

12 रिँगा जानाय लोगो लोगो
बांसिन गिबाय बियो आरो
बुहुतआ फैमारबाय।

हाथाइ हाराव राव, खानाय
गोलाव आरो मेगन देग' देग'
महर लानानै।

बुहुतआ लामा गैयैजोँबो
थाबायनो हायो
गोमोरनानै।
बिसिनानिफ्रायनो
सिखारबाय बुहुतआ।

उनथिँ बोरैबा नायनानै
बाग्दावदोँ लाइमोना
आरो जमनानै थाखानायलाय
थबस' दानसदोँ मेगन
मेसेबना बोलो होनानै।

बियो नायबा नुबाय
फिसालाया बाब्राबदोँ
आरो न, बिसिना गंसे थैया
सिद्डावदोँ हुर हुर।
Posted: 2016-05-23 16:53:11 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet