आं गैयाबानो, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

आं गैयाबानो खि गैया

"मोना-गुना हा बहा थांनो
ओँखारलायखो?" बिलाया
फिसायखौ बुंदोँ।

फिन रोदा फेख्राया
बिसिखौ बुंफिनदोँ- "आं
दासोँ, आंखौ जेबो दासोँ
नोङो।
नोँनि थाखायनोथ' आंहा
मान सन्मान
दानख'जाथारदोँ।

बिपिएपआ देरहानायनि
फार्टि दं जोँहा।"

"मोनाबाया फा, बेबादि
हरावसो फार्टि जानो
थांनांसै? आरो दा
नांलाय खमलाय
जाथोँसैलाय।"

"एबसुजोँ बुरखाय जानाय
मानसिफ्रा बेबादिनो
गिख' गोजा।

एबसुजोँ लफाय जानानै
खर'आनो गैलिया
नोँसिनाव।
आं नोँसाला लेखा गोरोँआ
मा जाखो?

बड'लेण्ड बियै बियै
खर'खौ लान्था हबाय,
हांगारा फुन्नानै
लाबाय।

खर'आनो गैलिया दिनै।
सानफ्रामबो बिफाजोँनो
बुलायनो जुजिग्रा
जाबाय।

बड'लेण्ड बियै बियै,
खानाय हनानै, खर'आव
हांगार फुन्नानै
बेबादिनो मेलेमा
गाज्रि जाजोब्बाय
एबसुनि सेंग्राफ्रा।

गासैनिबो खर'नि
मेलेमानो हांगारबादि
जाजोब्बाय।"

दान्दिसे उनाव सिरि
थानानै- "बिमा फिसा जायै
लोङै दुमफ्ला उन्दुना
था।

आं लाबोखाबायना आलु
सेरसे, बानलु थायबानि
आरो सामब्राम दस
थाखानि।
आं गैयाब्लानो खि गैया
सैमाफ्रा" बेबादि
होन्नानै हाथाइनि
टाइटानिक सेनखौ
सारफबलांदोँ रोदा
फेख्राया।

जेब्ला हरनि 11 रिँगा
जायो अब्लासो फैफिनदोँ
बियो।

सिलानिफ्रायनो माथो
हरदोँमोन।
नाथाय जोबोद जौ फेनाय
आरो बिनि गन्थं, खुगाया
दाखा दाखा थैसाम।

फारसे आगदा आखाया
बायनाय होरलांलां।

"आइयै! ---मा जाखो बिफा---"
होन्नानै गोबाख्रबदोँ
फिसायखौ।
Posted: 2016-05-24 04:36:00 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet