थाखा फैसा, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

राबणनि फिसालाया सानै।

सासे कलेज फरायदोँ,
दानफायाव 15,00 रां
हरनांगौ।

सासे बेँगालुराव थायो,
दानफायाव 5,000 खामायो।

गावहा फन रायज्लायसे
रायज्लायनानै, बेरायसे
बेरायनानै दानफायाव
गस्ला लंफेन जराफा
बायनानै आग्लायनायखौ
बिमाफानो 5,00 रां हरो।

राबणा सानफ्रामबो जौ
लोङो, सानसेयाव 20 रां
खरसा जायो।

दिनै बेरे फुंजानि कलेज
फरायना फिसालानि कल
फैदोँमोन।

"नै --बिफा, गेरेमसानो
रां नांगौनो।
फरेखा जानोसैखाय फैनो
हायानो, हरदो गाबोन"
खोमास्रिया फिसायनो
खोन्थादोँमोन।

"सुवाद साला, बे
सैमायानो आंखौ गोरिब
खालामगासिनो।

लेखा फरायनानैनो आंखौ
टेनसन खालामबाय थायो
बियो।
एबा टिलिपन रिँ
जाब्लाबो थिखोनो नाङा
बिनिखौ।

बैसो-- बिथांआसो आंखौ
फोथांना दं।
बिसो आंनो दानफानि
दानफायै हरबाय थायो।

लेँहरना बेँगालुराव
थिनसरनांसिगोन बे सैमा,
साला ओरैनो
जागारग्राखौबो।

खोनानाय बादिब्ला
कलेजनि
सिख्लाफोरजोँ---।
बिसिडिसिनि
मेम्बारफेराबोथ' आंखौ
बिनि थाखायनो जोबोद
लाजि फोनांबाय।

लेखा फरायनानै गोरोँ
जाब्लाबो माथो मान
मोनसेनिबो मुं
थायाखिसै।" 
Posted: 2016-05-24 04:50:27 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet