गोसो थोनायनि, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

गोसो थोनायनि
जंखायलायनाय

बैसागुआव खारखोमा
लायनाय थगाय
लायनायफोरा द्लाम
जायो।

गामिसेनि जरासे गोसो
थोलायनाय नैजि आरो
थामजि ब्रह्मजोँ जोँ
गामिनि।

गामियाव बिसोर सिरि
सिरि गोसो थोलायो
होननानै रावबो सन्देह
खालामाखैब्लाबो आं
नाथाय माब्लाबानो रोखा
फोरमान लानानै दं।

ओइदिनखालि बैसागुमोन।
साल सिरिनि गायहेनजोँ
दुमब्रा खावनि उवालाव
अन सौदोँ जोसा
मायब्रानि नैजिया।

"सिथाव सावगोन हराव"
होननानै नैजि आंनोबो
खौरां हरदोँमोन।

बेलासि समाव थामजिया
अनखौ सौनानै
होफैदोँमोन।
बे समाव नैजिया थामजिखौ
"साबायखर" होननानै
खेबसे खुदुमदोँ।

थांनाय बोसोराव मैना
खेलायाव थामजिया हांसो
खावनो थांब्ला बिनि
बिसिनाखौ सोरबा
बुग्लुंनानै
गारबोदोँ।

बिनि सन्देहखौ थामजिया
नैजिखौ खालामदोँ।

देग्लायबो नैजिया
लोगोफोरजोँ थासिमलि
खावनो थांब्ला बिनि
गासै कम्बल हि सिमा
गासैखौबो जथुमनानै सखि
सिङाव सोनानै
गारबोदोँ।

बिनि फरायग्रा लेखा
बिजाब गासैखौबो
आरांगानिफ्राय
बोख्लायनानै हायाव
थफ्ला जुनानै
गारबोदोँ।

बिनि गांसो सुमोन्थाइ
बहियाव "थामजि आदा, आं
बावनो हाया" होननायबो
एकदम नुथारदोँ आं
खन्थाइ ना मेथाइ
लिरनाय।

बिनि गोरलै गथबादि सम
सम गोबानै लाग्रा
फुथुलाखौ सिलिँ गोजौआव
सैनानै गारबोदोँ।

जेन'बा सोरबा फासि
नांनानै दिन्दाङैसो
दं।
बिनि सन्देहखौ नैजिया
खालामदोँ थामजिखौ।

थामजिनि सायाव जोबोद
रागा जोँदोँमोन नैजि
ब्रह्मआ।
बिसोरनि खुगानिफ्राय
नागारलायनायनि खोथा
ओँखारदोँमोन।

उनथाराव आं सिमान
जायामोनब्लाथ'---।
Posted: 2016-06-01 07:28:37 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet