फांसे बिफांआव, by Ronjoy Brahma Subscribe to rss feed for Ronjoy Brahma

फांसे बिफांआव गाखोनो
नाजानानै

बिफांआ बेसेबा
गोजौसिमाव दालाइ गैया।
लिँलिँ अख्रां
मोनहैनाय गोजौ।
बुंनो थाङोब्ला बे
फांसे बिफांआ अख्रांखौ
सुंथानानै दं।

बेसेबा समायना बिफां,
गेरेमसा बे बिफांआव
गाखोनो थाखाय बेसेबा
गोजौसिमाव दालाइ
मोनसेबो गैया।

बेसेबा रैसुमै गोदै
मिलौहाब मेथाइजोँ
दाउसिनफोर बे बिफांनि
थिखिनियाव मेथाइ
रोजाबो।

सोरबा नुनो मोनै
लावखारा बे बिफांनि
थिखिनियाव सुफिन दामो।
बिनि सुफिननि देँखोआ
दुलाराइ मुलुगाव
रिँखाङो।

आरो सोर जानो हागौ बयबो
बेखौनो बिफांआव
गाखोनानै नायनो
लुबैयो।

नाथाय दिनैसिम बे
बिफांआव रावबो गाखोनो
हाफेराखै।
सोरबा गाखोनो हादोँ
होनोब्लाबो जोँ रावबो
मिथिया।

थिखिनियाव सोरबा सुफिन
दामो नंगौ नाथाय रावबो
नुवा।
दाउसिन दाउलाया मेथाइ
रोजाबो नंगौ नाथाय
रावबो नुवा।

हानिफ्राय बेसेबा गोजौ
बिफांनि दालाइसिम
जोँनि मेगना सौहाया।

दिनै जिउ आरो सिमांआ
सानैजोँ गाखोनो
जुजिदोँ।
जोनोमनि उननिफ्रायनो
बेसेबा गोबाव दिनैसिम
बिसोर फुजा होदोँ।
बे फांसे बिफांआव
गाखोनो थाखायनो।

जोनोमनि उननिफ्राय
मेगन मेसेब मेसेब आरज
खालामबोदोँ।
मेगन मेसेब मेसेब बोर
मोननो हास्थायबोदोँ।

जानो हागौ जिउ आरो
सिमांआ बेबादि बोरखौ
मोनबाय।
दिनै बिसोर गाखोदोँ
सानैजोँ।

सिगां सिमांआनो
गाखोदोँ आरो गाखोनो
लादोँबो।
फैफिन्नाय समाव जिउआ
सोँबाय-

"गोजौआव माबादि समायना?
आरो बै सुफिन दामग्राया
सोर बेलाइ?"

"आंहा गोसोआव गैया।"

बिनि उनाव जिउआ
गाखोलांबाय।
आरो सहैनायनि उनाव बियो
फैफिनबाय।

सिमांआ सोँबाय-
"माबादि समायना? बे
सुफिन दामग्राया
माबादि? आरो
दाउसिनफोरदि गाबो,
बेसेबा गोदै मेथाइ
रोजाबो।

बियो माबादि दाउसिन?"

"आं मिथिया! जोँ दिनै
जोबोद मेँबाय, गाबोन
आरोबाव गाखोना नायगोन।

जेरैखि जाया जोँ बेखौ
गाखोनानै
नायथारनांगोन।"
Posted: 2016-06-01 07:49:56 UTC

This poem has no votes yet. To vote, you must be logged in.
To leave comments, you must be logged in.
Tweet